[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Polisanmälan mot Gota Bank för svindleri

2001-01-18 Brev från Ekobrottsmyndigheten

2000-12-07 Brev till Riksåklagaren

2000-10-20 Polisanmälan 


2001-01-18 Brev från Ekobrottsmyndigheten
ekobrott1.gif (58086 byte)
Bankrättsföreningens polisanmälan mot Gota Bank för svindleri har lagts ned  av Ekobrottsmyndigheten trots övarklagan.

Vad annat var att vänta  när etablissemanget kan misstänkas för grova lagöverträdelser ?

Ärendet går nu vidare till Europadomstolen.

Styrelsen
Bankrättsföreningen


2000-12-07 Brev till Riksåklagaren

                                                                                                                 RIKSÅKLAGAREN
Rättsavdelningen
Box 163 70
103 27 STOCKHOLM

                                                                                       

brev3.gif (63645 byte)Överklagande att lägga ned förundersökning, anm. 0201-K 259808-00

Undertecknad har i skrivelse som inkom till Polismyndigheten i Stockholms län den 23 oktober 2000 anmält ledningen och styrelsen för dåvarande Gota Bank för svindleri 1991 och som anmälan mycket riktigt har uppfattats, även för grova bokföringsbrott från 1989 och framåt.

Polismyndigheten inledde förundersökning den 24 oktober i år. Ekobrottsmyndigheten övertog sedan denna undersökning, för att redan den 1.12. kunna konstatera att: "det av förvaltarberättelsen, som funnits tillgänglig,  framgår  att konkursförvaltaren efter en utförlig analys av tidpunkten för obeståndet i Gota AB och i beaktande av förhållandena i dotterbolaget Gota Bank har kommit till slutsatsen att obeståndssituationen torde ha inträffat någon gång under tiden slutet av maj - den 16 september 1992."

Eftersom jag tagit del av förvaltarberättelsen i Gota Abs konkurs ( K 4-4325-92 ) som inlämnades till Stockholms tingsrätt den 4 januari 1994, kan jag konstatera följande: Någon utförlig analys av Gota AB har över huvud taget inte kunnat förekomma av konkursförvaltaren,  beträffande bankens bokföring. Konkursförvaltarens utredning baserar sig endast på erhållna, som måste betecknas som måste betecknas som "förfalskade och uppblåsta årsredovisningar", samt delårsrapporten och en censurerad rapport som utarbetats av  Finansinspektionen ( FI ) som inte Konkursförvaltaren fått ta del av. ( Se sidan  29 i förvaltarberättelsen. )

Som framgår redan på sidan 30 i samma förvaltarberättelse har Gota Bank haft ett i jämförelse med andra banker större antal fastighetsanknutna krediter. Undertecknad yrkar därför att Riksåklagaren snarast låter oberoende revisorer utreda Gota Abs konkurs på nytt, som kan jämföra de redovisade resultaten från 1987 och framåt med de faktiska utfallen, precis som man gjorde med Crédit Lyonnais under den motsvarande franska bankkrisen.

Verkställande Direktören i Crédit Lyonnais sitter sedan länge i fängelse för sina gärningar.

I detta ärende har således den dåvarande borgerliga regeringen med Bo Lundgren som "bankminister" skyddat brottsliga gärningar och han har också gjort sig skyldig till "ministerstyre" genom att inte låta konkursförvaltaren få ta del av alla handlingar i ärendet.

I sin sammanfattning av förvaltarberättelsen ( från sid 31 ) framgår tydligt att någon noggrann genomgång av Gota Banks kreditengagemang inte varit möjlig –”Eftersom konkursförvaltaren inte fått tillgång till alla handlingar”. Detta styrker min uppfattning att någon grundlig genomgång icke har kunnat ske vad avser tidpunkten för Gota Banks obestånd. Därför kan jag icke acceptera att Ekobrottsmyndigheten lägger ned förundersökningen.

Konkursförvaltaren konstaterar bara att det finns faktorer som talar både för och emot frågan om Gota Bank redovisat sina kreditförluster i enlighet med FI:s föreskrifter.

Mot den bakgrunden och mot bakgrunden att ingen av styrelsen eller ledningarna i krisbankerna, fortfarande inte ställts inför något straffrättsligt ansvar för den största bankskandalen i Sveriges historia, yrkar jag att en undersökning omgående genomförs såväl beträffande Gotas kreditengagemang som beträffande Nordbanken.

I annat fall gör sig Riksåklagaren sig skyldig till att försöka dölja och försvara brottsliga gärningar på samma sätt som man gjorde 1932 i den stora Kreuger-kraschen.

Stockholm 2000-12-07

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

 


2000-10-20 Polisanmälan

Polismyndigheten i Stockholms Län

106 75 STOCKHOLM

 

Anmälan för svindleri

Som företrädare och ordförande för Bankrättsföreningen önskar undertecknad anmäla ledningen och styrelsen Gota Bank ( ingår numera i Nordbanken ) för svindleri 1991.

I ett sista desperat försök att rädda Gota-gruppen undan konkurs, sålde moderbolaget Gota AB ut företagscertifikat för över en miljard kronor till utvalda placerare. Men denna "konstgjorda andning" räckte inte för att rädda Gota AB. Redan den 30 september försattes Gota AB i konkurs och mer än 150 placerare fick se sina "säkra" placeringar i Gota certifikat gå upp i rök.

Den intressanta frågan som då infinner sig är när Gota-gruppens obeståndssituation inträffade. När det gäller denna viktiga ståndpunkt torde det i dag vara klarlagt att obeståndssituationen för Gota-gruppen inträffade redan 1988-1989 för Gota, och blev akut per den 1 februari 1990.

Som företrädare för Bankrättsföreningen yrkar undertecknad därför att polisen omgående låter oberoende revisorer granska Gota-gruppens bokföring under denna period, eftersom det numera anses vara klarlagt att det även föreligger bokföringsbrott i banken under denna period.

Ytterligare information finns på Bankrättsföreningens hemsida. FU önskas omgående med hänsyn till preskriptionstiden. Gärningsbeskrivning bifogas.

Stockholm 2000-10-20

Bästa hälsningar,

BANKRÄTTSFÖRENINGEN

Mats Lönnerblad
Ordförande


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida