[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Etablissemanget skyddar Nordbanken

Ansvarspersoner som Jacob Palmstierna, Hans Dalborg, Ann Wibble mfl. har alla hävdat att Nordbanken var konkursmässig i början av 1990. Trots detta gör de rättskipande myndigheterna allt för att förhindra att ansvariga personer ställs till svars eller medverkar till att sekretessen hävs för material som kan styrka tidpunkten när likvidationsplikt förelåg.
    Nordbanken försatte tusentals företag i konkurs under bank- och finanskrisen (1987 - 1993 ) för att häva sin egen likvidationsplikt - konkurs. Många har stämt Nordbanken med krav på skadestånd men förlorat då Nordbanken och etablissemanget underhåller bevismaterial om bankens ekonomiska status vid tidpunkten när Jacob Palmstierna, Hans Dalborg, Ann Wibble mfl hävdar att banken var konkursmässig.   
   Lars-Göran Nilsson som själv drabbats av Nordbankens obeståndssituation har försökt via Finansinspektionen få loss åberopat material utan framgång. Ärendet överklagades till Kammarrätten och även i denna instans avvisades begäran om utlämning av begärt material.
    Nedan återges kopia av de två instansernas beslut.

Styrelsen
Bankrättsföreningen


 

KLAGANDE

 

Lars-Göran Nilsson
Vallmovägen 16
891 51 Örnsköldsvik

 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Finansinspektionens beslut den 5 oktober 2001, Fl Dnr 01-8280-106 (se bilaga)

SAKEN

Utlämnande av allmän handling

Lars-Göran Nilsson vidhåller i överklagande hos kammarrätten sin begäran att få ut efterfrågade handlingar i sin helhet. Han yrkar därtill, såsom hans talan får förstås, att få ta del av skrivelse av bland andra Hans Löwbeer daterad den 22 november 1990 och "Revisionspromemorian" från Finansinspektionens revisorer i november 1990 samt samtliga kapitaltäckningsrapporter avseende Nordbanken/PK-banken under åren 1988-1994.

DOMSKÄL

Vad först gäller begärd skrivelse från Bankinspektionen till Rune Barneus, rapport från Carnegie angående Nya Nordbanken, rapporter om stora exponeringar från år 1988 till och med den 30 december 1991 rörande Nordbanken samt uppgifter om de personer vid Finansinspektionen som har arbetat med analys av Nordbankens/PK-bankens kapitaltäckningsrapporter och andra rapporter avseende åren 1988-1994 gör kammarrätten följande bedömning. En begäran att få ta del av allmän handling skall enligt 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen göras hos den myndighet som förvarar handlingen. Det är också förvaringsmyndigheten

Sid 2 (2) Mål nr 6172-2001

som skall pröva framställningen. Såvitt framgår av utredningen i målet förvaras inte nu nämnda handlingar - i de fall de överhuvudtaget existerar - hos Finansinspektionen. De utgör därmed inte allmänna handlingar hos Finansinspektionen. Överklagandet skall således avslås i dessa delar.

Vad därefter gäller begärda rapporter om stora exponeringar rörande Nordbanken per den 31 december 1991 och föraren 1992-1994 gör kammarrätten samma bedömning som Finansinspektionen, överklagandet skall därför avslås även i denna del.

Vad slutligen gäller Lars-Göran Nilssons yrkande om utlämnande av ovannämnda skrivelse av Hans Löwbeer samt revisionspromemorian och kapitaltäckningsrapporterna konstaterar kammarrätten att dessa frågor inte omfattas av Finansinspektionens prövning i det överklagade beslutet. Därmed är kammarrätten förhindrad att pröva frågorna. Lars-Göran Nilssons yrkande om utlämnande av dessa handlingar skall därför avvisas.

DOMSLUT

Kammarrätten avslår överklagandet.

Kammarrätten avvisar Lars-Göran Nilssons yrkande i övrigt.

HUR MAN ÖVERKLAGAR (formulär 2) se bilaga,


2001-10-05

Beslut

 

Lars-Göran Nilsson
Vallmovägen 16
891 51 ÖRNSKÖLDSVIK

 

Utlämnande av allmän handling

Finans inspektionens beslut

Finansinspektionen lämnar Lars-Göran Nilssons begäran att få ta del av skrivelse från Bankinspektionen till Rune Barneus, rapport från Carnegie angående Nya Nordbanken, rapporter om stora exponeringar inkomna före 1992 och uppgifter om viss personal vid Finansinspektionen utan bifall.

Finansinspektionen lämnar inte ut vissa uppgifter i rapporter om stora exponeringar rörande Nordbanken per den 31 december 1991 och för åren 1992-1994.I övriga delar lämnas dessa ut, se bilaga.

Hur man överklagar, se bilaga.

Ärendet

Lars-Göran Nilsson har begärt att få ta del av skrivelse från Bankinspektionen till Rune Barneus, rapport från Carnegie angående Nya Nordbanken, rapporter om stora exponeringar från 1988-1994 rörande Nordbanken och uppgifter om de personer vid Finansinspektionen som har arbetat med analys av Nordbankens/PK-bankens kapitaltäckningsrapporter och andra rapporter avseende 1988-1994.

Finansinspektionens bedömning

Enligt 8 kap. 5 § första stycket sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess i statlig myndighets verksamhet, som består i tillståndsgivning eller tillsyn med avseende på bank- och kreditväsendet, värdepappersmarknaden eller försäkringsväsendet, för uppgift om

l. affärs- eller driftförhållanden hos den som myndighetens verksamhet avser, om det kan antas att han lider skada om uppgiften röjs,

2. ekonomiska eller personliga förhållanden för annan, som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som myndighetens verksamhet avser.

Finansinspektionen har sökt i sitt diarium, som omfattar ärenden från 1992 och framåt. Inspektionen har inte funnit; någon skrivelse från Bankinspektionen till Rune Barneus eller rapport från Carnegie angående Nya Nordbanken- Handlingar inkomna 1991 till Finansinspektionen eller till Bankinspektionen finns hos Riksarkivet. Finansinspektionen bildades 1991 - Några rapporter om stora exponeringar inkomna 1991 eller tidigare finns således inte hos Finansinspektionen. Några förteckningar över vilka personer hos Finansinspektionen som har arbetat med Nordbankens/PK-bankens rapporter under 1991-1994 finns inte. I denna del skall därför Lars-Göran Nilssons begäran lämnas utan bifall.

Beträffande rapporterna om stora exponeringar per den 31 december 1991 och för 1992-1994 innehåller de uppgifter om Nordbankens affärs- och driftförhållanden samt om ekonomiska och personliga förhållanden för andra, som trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med banken. Uppgifterna om bankens affärs- och driftförhållanden är till sin art sådana att ett utlämnande typiskt sett skulle skada banken. Beträffande uppgifterna om andra, som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med banken, gäller absolut sekretess- Finansinspektionen finner därför att dessa uppgifter inte kan lämnas ut.

På Finansinspektionens vägnar

Christian Westerling

Lars Widlund

 Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida