[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Expertpanel ska komplettera erfarenheterna av bankkrisen

Pressmeddelande: Riksdagen den 8 mars

Finansutskottet vill att regeringen tillsätter en expertpanel i samband med utformningen av en framtida lagstiftning på det finansiella området. Finansutskottet skriver i sitt betänkande, som ska debatteras på onsdag, att det i panelen gärna får ingå utländska experter. Panelen ska utgöra ett komplement till den genomgång som syftar till att ta reda på att alla viktiga erfarenheter från bank- och finanskrisen uppmärksammats vid arbetet med att ta fram ny lagstiftning.

Vidare anser ledamöterna i utskottet att konsumentskyddet vid finansiella tjänster behöver förbättras och att konkurrensen på bankmarknaden måste bli större. De vill begränsa eller avskaffa bankernas ensamrätt att ta emot inlåning.

Bakgrunden är bland annat att under 90-talets bank- och fastighetskris sade bankerna upp krediterna för många företagare vars pantsatta fastigheter minskat i värde. Följden blev att många företagare förlorade sina inkomstkällor trots att de hade skött sina betalningar klanderfritt. Bankkrisen ledde till flera rättsprocesser mellan företagare och banker. Många företagare hade emellertid inte samma ekonomiska möjligheter som bankerna att anlita juridisk expertis vid dessa rättsprocesser.

Finansutskottet skriver också i betänkandet att tiden för att överföra pengar mellan banker måste minska. De menar att överföringarna tar orimligt lång tid varpå kunderna går miste om ränteintäkter. Utskottet vill dessutom stärka konsumenternas ställning genom att göra det lättare att lösa konsumenttvister inom Allmänna Reklamationsnämnden

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska se över konsumenternas skydd vid finansiell rådgivning. Finansutskottet tycker att det är viktigt att utredningen överväger dels en skyldighet för rådgivare att dokumentera uppdrag och dels en lättnad i konsumenternas bevisbörda. Förutom detta slår utskottet fast att konsumentskyddet vid distansförsäljning av finansiella tjänster måste bli avsevärt bättre.

För ytterligare information ring föredragande i finansutskottet Per Elfvingsson, tfn 08-786 42 68.

Planerad dag för debatt: Onsdagen den 13 mars

Planerad dag för beslut: Onsdagen den 13 mars eller torsdagen den 14 mars

Förarbeten: Finansutskottets betänkande 2001/02:FiU13

Ingeborg Granlund
Informationssekreterare, tfn 08-786 57 38

 

Riksdagen
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida