[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Låt kommission utreda bankkrisen
Av Mats Lönnerblad - Svd Synpunkt - 13 mars 2002

Sedan mer än ett decennium efter den svenska bankkrisens utbrott (1987-1993) har finansutskottet äntligen lämnat över betänkande 2001/02: FiU 13 som riksdagen kommer att ta ställning till onsdagen den 13 mars eller torsdagen den 14 mars.
   Finansutskottet vill att regeringen tillsätter en expertpanel i samband med framtida lagstiftning på det finansiella området.

Finansutskottet skriver i sitt betänkande, som ska debatteras i riksdagen i dag, att det i panelen gärna får ingå utländska experter. I min egenskap av ordförande i Bankrättsföreningen har jag läst igenom utskottets olika förslag till riksdagsbeslut, och delar stort sett delar av vad utskottet vill föreslå.
   Men jag förstår inte varför man vill avstå motionen från Siw Persson och Kenth Skårvik (fp). Siw Persson och Kenth Skårvik förslår i sitt betänkande att en oberoende kommission tillsätts med uppgift att utreda hela bankkrisen och dess följder.
   Persson och Skårvik hävdar att kommissionens tillkomst är nödvändig för att bland annat undvika en upprepning av vad som skedde under bankkrisen, men också för att återställa ett förtroendefullt förhållande mellan företag, banker, myndigheter och domstolar.

Enligt den statistik jag tagit del av gick 60 000 friska företag i konkurs i början av 1990-talet på grund av att bankerna sade upp krediter för, livskraftiga företag.
   Den svenska statsskulden ökade med astronomiska tusen miljarder kronor! 400 000 människor blev permanent arbetslösa.
   Därför anser jag att också själva ansvarsfrågan kring det politiska handhavande av bankkrisen, från både bankerna, finansinspektionen och regeringen; nu måste utredas ordentligt.
   Motionärerna Persson och Skårvik vill också utreda omfattningen av hur livskraftiga företag kunde försättas i konkurs. Och även hur detta var politiskt, ekonomiskt och juridiskt möjligt. Dessutom bör kommissionen försöka värdesätta hur stora förmögenheter som omfördelades från låntagare till långivare, samt vilka sociala konsekvenser omfördelningen fick.
   I den framlagda motionen framgår också att kommissionen också bör analysera regelverket för finansföretag och om konkurslagstiftningen är ändamålsenlig även under svårare ekonomiska förhållanden. Vidare bör kommissionen belysa regeringens och Finansinspektionens agerande under krisen.

Även domstolarnas agerande och deras ekonomiska kompetens i den här typen av tvistefrågor bör utvärderas. Enligt mitt förmenande har finansutskottet gjort ett bra förberedelsearbete, som riksdagen kommer att ta ställning till i denna vecka.
   Men genom att försöka undvika de stora frågeställningarna, de som handlar om bankernas, finansinspektionens och regeringens agerande under krisen. Domstolarnas kompetens och vilka sociala effekter det fått för alla företagare som orättfärdigt drabbades av uppsägningar av krediter under bankkrisen, blir utredningen inte komplett om man inte också tar hänsyn till Persson och Skårviks motion.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Svenska Dagbladet 
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida