[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Lex Gota - Ebberöds Bank
Av Lars Traneflykt  - 31 januari 2001

Intoleranskonferensen tar fasta på att sluta blunda - visa tydligt ledarskap och acceptera inte likgiltighet.

Ett budskap som är mycket bra. Här gäller det nu att förklara historien på ett sanningsenligt sätt. Varför inte sluta blunda för bank- och finanskrisens händelseförlopp?

Den 1 juli 1987 trädde banklagen i kraft. Det var slutresultatet av ett beslut man fattade den 5 maj 1983 då regeringen bemyndigade chefen för finansdepartementet att tillkalla en kommitté med högst fem ledamöter att göra en översyn av kreditmarknadens struktur, med bl a dåvarande riksbanksdirektören Anders Sahlén.

Lagen innehåller vissa bestämmelser angående finansiella koncerner i vilka bank ingår som dotterbolag. Dessa bestämmelser är föranledda av bl. a tillkomsten av GotaGruppen.

GotaGruppen erhöll dispens avseende kapitaltäckningsgraden och behövde enbart 75% - vilket innebär 6% kapitaltäckningsgrad.

De nya kapitaltäckningsreglerna började gälla i Sverige från och med den 1 februari 1990 skulle blotta Gota-konceptet.

Det var den dåvarande Bankinspektionen som övervakade bankerna och var skyldig att se till att reglerna följdes.

Gota Bank blev som bekant senare en stor belastning för staten.

Balansomslutningen var man tvingad att reducera kraftigt på grund av lönsamheten och då fick Retriva överta en portfölj på brutto 39 miljarder till ett kraftigt reducerat pris, ca 40% av värdet eller totalt 16 miljarder kronor.

Men tar man del av Gota AB;s årsredovisning 1991 och slår upp sidan 40 så kan man börja med Not 1.

Där kan man ta bort ca 60.000 Mkr från summa placeringar och ca 52.000 Mkr från summa skulder vilket är bara volym utan någon lönsamhet - ett nollsummespel.

En enkel analys för en presumtiv aktieplacerare eller certifikatplacerare att avstå om man erhållit saklig information.

Dagens konferens om ”Intolerans” måste nu underlätta för Finansinspektionen och ta fram och presentera alla handlingar/diskussioner offentligt som gäller bl a Gota och Nordbanken så att klarhet kan skapas. För vem glömmer att provinsbankernas styrelser skriftligen ställde som ett absolut krav att för framtiden få arbeta kvar under sina firmanamn, Skaraborgsbanken och Wermlandsbanken. Ett löfte som snabbt Nordbanken ändrade. Här borde Magnus Falk som ansvarig i Gota tagit del av skriftlig information.

En ”mardömstanke” för alla seriösa bankanställda är att Deutsche Bank anordnar en framtida konferens ”etiken och moralen” och där ämnet är ”90-talets kapitaltäcknings-problem i Sverige och dess långsiktiga följder för välfärden”.

Lars Traneflykt

Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida