[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Egendomsskyddet enligt konventionen i ett skatterättsligt perspektiv
Av Jan Thörnhammar

1. INLEDNING

I Konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna återfinns i artikel 1 i första tilläggsprotokollet, (P1-1) ett för den enskildesärskilt skydd för egendom. I ett historiskt perspektiv och med politiska förtecken har egendomsskyddet under lång tid haft en kontroversiell innebörd. Tydliga tecken talar för att egendomsskyddet i framtidens Europa inte kommer att vara lika kontroversiellt.

Europadomstolens praxis uttrycker gällande rätt enligt Konventionen och speglar "present dag conditions" och det framgår tydligt att inga värderingar varar för evigt. Europadomstolen har många gånger uttalat att Konventionen är ett levande instrument som måste tolkas i ljuset av dagsaktuella förhållanden även om det begränsar förutsebarhet om gällande rätt. Konventionen är i första hand ett instrument till skydd för individuella rättigheter och beträffande staternas rättssystem ser Europadomstolen "to any emerging consensus as to the standards to be achieved".

Syftet med den här artikeln är främst att beskriva huvudprinciperna och strukturen i P1-1 i ett skatterättsligt perspektiv. Efter en inledning ges en kort historisk bakgrund till de svårigheter som initialt fanns att reglera ett egendomsskydd i ett forum för enskildas processer mot den inhemska staten. Huvudavsnittet beskriver innehållet i P1-1 och för förståelsen av artikeln är det viktigt att hålla isär begreppen "tillämplighet" och "kränkt". Artikeln avslutas med en blick framåt där tyngdpunkten ligger på svenska skatteförhållanden sedda i ljuset av det skydd för äganderätten som Konventionen är avsedd att de den enskilde.

Jan Thörnhammar,
advokat verksam inom konventionsjuridik

 Komplett artikel visas som Pdf-fil


Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida