[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

De flesta säger ja till prövningstillstånd
Av Hans Hellberg - Advokaten - #9 2001

De juridiska fakulteterna, Internationella juristkommissionen och LO går på samfundets linje och säger nej till regeringens förslag att införa generellt prövningstillstånd till hovrätterna i tvistemål. Men den absoluta merparten av remissinstanserna är för förslaget. JO tillstyrker i brist på annat.

Samtliga landets hovrätter stöder förslaget om ett generellt prövningstillstånd i tvistemål. Svea hovrätt och Hovrätten för Västra Sverige vill att prövningstillståndet även ska omfatta brottmål. Göta hovrätt vill ha garantier för att de resurser som frigörs tack vare prövningstillståndet ska stanna i hovrätterna och bidra till att främja kvalitet och ökad snabbhet.
   Även alla tingsrätter som svarat på remissen säger ja till förslaget. Här är kraven än större på att reglerna utökas till att även omfatta brottmål.
   Justitieombudsmannen, JO, räknar upp en rad tunga invändningar mot ett generellt prövningstillstånd men motsätter sig ändå inte förslaget. J0:s motiv är att något måste göras: tvistemålshandläggningen i hovrätt uppfyller i dag inte de krav på snabbhet och effektivitet som allmänheten har rätt att ställa.

JO ställer krav
JO ifrågasätter om de nya reglerna verkligen kommer att ge några resursbesparingar och är rädd för att reglernas tillämpning mer kommer att styras av de enskilda hovrätternas resurser än reglernas innehåll - och ställer därför en rad villkor för sitt ja.
   Till att börja med måste tingsrätterna förstärkas både med resurser och kvalitet "så att de får tillräckligt med tid att utarbeta domar av den kvalitet som krävs för att syftet med den föreslagna reformen ska uppnås."
   Ett villkor är också att hovrätternas dispensprövning blir så generös som regeringen lovat. Dessutom måste utfallet av reformen utvärderas grundligt efter en relativt kort försöksperiod, skriver JO. Och erinrar samtidigt att det aldrig gjorts någon utvärdering värd namnet av det nuvarande systemet med tillståndsprövning i hovrätt.
   Stockholms och Lunds juridiska fakulteter, LO samt Internationella Juristkommissionen, UK, är de som tillsammans med Advokatsamfundet skarpast säger nej till förslaget. Stockholms universitet och UK är kritiska till att rättssäkerhetsaspekterna inte utretts och att inte någon analys gjorts av hur många felaktiga tingsrättsdomar som nu blir oförändrade i hovrätterna. Universitetet misstänker att förslaget om generellt prövningstillstånd bara är ytterligare ett sätt att minska resurserna till rättsväsendet.
   Skånska hovrättens yngreförening är orolig för att förslaget ytterligare minskar domarbanans attraktivitet när hovrättsnotarier måste ägna en mycket stor del av sin arbetstid åt frågor om prövningstillstånd.

Hans Hellberg

FOTNOT: Advokatsamfundets synpunkter på förslaget kunde du läsa om i nr 8/01.

 

 

 

Advokaten
Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida