[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Rättsväsendet blöder
Av  Johan Hirschfeldt- Svenska Dagbladet - 1 september 2003

Sparkravet på domstolarna är orealistiskt. Antalet mål som väntar på avgörande i Svea hovrätt kan komma att fördubblas om sparkravet genomförs. Att sänka kvaliteten i en överprövningsinstans är uteslutet, framhåller hovrättspresident Johan Hirschfeldt, som anser att den dömande maktens konstitutionella ställning bör stärkas.

På SvD Brännpunkt den 27 augusti tar hovrättslagman Per Eriksson upp domstolarnas konstitutionella ställning och ekonomi. Frågorna är väl värda en diskussion.

Den dömande makten är svagt markerad i vår konstitution jämfört med både klassiskt orienterade och det nya Europas konstitutioner. Regeringsformen berör sådant som lagbundenhetens princip, domarens självständighet i det enskilda målet och anställningsskyddet för domare. Detta är kärnpunkter till skydd för domstolarna som statsmakt. Jag delar Per Erikssons uppfattning om att vår konstitution bör få en klarare uttryckt princip. Tills vi är där kan vi, vid behov, falla tillbaka på 1809 års konstitutionsutskotts berömda och lyckade ord om en domarmakt som är självständig under lagarna, men inte självhärskande över dem. Där kommer en svensk konstitutionell tradition till tals som har andra inhemska rötter än enväldets och som är äldre än både Montesquieu och Toqueville.

Det är de hastigt påkomna och svårförutsedda effekter av pensionsreformen och dess finansiering som lett till att Domstolsverket, DV, funnit att pengarna inte räcker under de närmaste åren. DV har därför skrivit till regeringen och tydligt påtalat det allvarliga problemet. Skrivelsen är värd större uppmärksamhet än den hittills fått. Den innehåller en oroande beskrivning av konsekvenserna för medborgarna. Där pekas också på behovet av organisationsförändringar främst i frågan om tingsrätterna. DV:s skrivelse är bra i sin beskrivning av konsekvenser och av reformbehov och kostnaderna för detta. DV framhåller att "Just för en verksamhet av domstolsväsendets slag . är långsiktighet och förutseende i den ekonomiska planeringen fundamental".

Domstolsverket har följdenligt skrivit till domstolarna och begärt sparplaner. Verket anger sparkravet till 175 miljoner kronor eller sju procent under åren 2004-2006, men säger också att besparingskraven för många domstolar är orealistiska. Jo, så är det. Låt mig ta det som ligger mig närmast, Svea hovrätt. Vi räknar med en neddragningseffekt som är cirka 15 procent av hela verksamheten. Vad blir konsekvenserna av detta? En domare arbetar under lagen och har tjänsteansvar. Vår personal arbetar redan nu väl hårt. Det är inte realistiskt att driva upp arbetstakten ytterligare. Det finns vissa rationaliseringsmöjligheter, men vi väntar sedan länge på aviserade lagändringar och ett väl fungerande och fullständigt it-baserat verksamhetsstöd. Det är därför en fråga på längre sikt.

Att sänka kvaliteten på arbetet i en överprövningsinstans kommer inte i fråga. Vad som då kvarstår är minskad produktionsvolym och det drastiskt. Antalet mål som väntar på avgörande i domstolen kan komma att fördubblas efter två år.

Det krävs - och ofta med goda skäl - i den allmänna debatten och av andra myndigheter att domstolarna ska prioritera allt fler typer av mål. Riksåklagaren, RÅ, har nu fått mer pengar och kan utöka sin organisation.

RÅ har beslutat att prioritera följande brottstyper: våld mot kvinnor, våld mot barn, sexuella övergrepp mot barn, hatbrott, ungdomsbrottslighet, grova våldsbrott, narkotikabrottslighet, ekonomisk brottslighet, miljöbrott och arbetsmiljöbrott. Här rör det sig ofta om allvarliga brott där målen redan i dag är många, stora och svåra och där korta frister för avgörandet enligt lag ska iakttas av domstolen. Vi har redan nu en stark tonvikt i vår verksamhet på dessa måltyper.

Genomförs sparkraven kommer Svea hovrätt inte att kunna hålla jämna steg med åklagarväsendet beträffande dessa mål. Vad är det då för mening med riksåklagarens prioriteringar? Därutöver är det andra målområden som kommer att drabbas. Jag tänker på de vanliga brottmålen och andra mål där starka intressen av snabb handläggning på goda grunder görs gällande: familjemålen, hyresmålen, miljömålen och näringslivstvisterna. Det går också att lägga ett principiellt och internationellt perspektiv på saken.

Att beakta är de inom Förenta Nationerna utarbetade riktlinjerna "Basic Principles on the Independence of the Judiciary", 1985. I ett avsnitt om domstolarnas självständighet sägs där i art. 7: "It is the duty of each Member State to provide adequate resources to enable the judiciary to properly perform its functions".

I Europakonventionen blir det konkretare. Enligt konventionens art. 6 krävs att domstolarna i medlemsstaterna ska avgöra målen inom skälig tid. Det betyder att Europas stater - vid sidan av rättssäkerhetskraven - gemensamt ställt upp ett övernationellt effektivitetskrav på medlemsstaterna och deras domstolar. De nationella politiska organen är inför Europadomstolen ansvariga för att domstolarnas verksamhet inte bara är rättssäker utan också effektiv.

Brister en domstols resurser med stora högar av oavgjorda mål som följd kan det leda till att staten måste ersätta den enskildes skada. Att domstolarna är överbelastade är inget skäl. I mål där invändningar av detta slag rests från staterna har Europadomstolen regelmässigt konstaterat, att det åligger en konventionsstat att organisera sitt domstolsväsende på ett sådant vis att förekommande mål kan avgöras inom rimliga tider. Och domstolen hävdar här allt strängare tidskrav i sin praxis.

Hos oss gäller ett system där regeringen ställer upp verksamhetsmål för domstolarna, uttryckt i procentuella avverknings- och omloppstider för målen. Men hos Europadomstolen handlar det inte om uppställda verksamhetsmål utan om reella förutsättningar för att klara uppgiften.

Domstolsfunktionen i en rättsstat fordrar att riksdag och regering har ett långsiktigt perspektiv på verksamheten. Det fordras då en nyanserad och samordnad användning av sådana styrmedel som lagstiftning, budgetstyrning och uppställande av verksamhetsmål.

Lagstiftning är inte ett symboliskt handlande utan kostar pengar. Det rör sig naturligtvis här inte om att domstolsväsendet skulle få något slags fribrev när det gäller anslag och budget. Men förutsättningarna är speciella. En kortsiktig och ryckvis hantering av ekonomin för domstolsväsendet ställer stora värden på spel och är oacceptabel. Att ett väl fungerande rättsväsende är av central betydelse för frihet och ordning i vår demokratiska rättsstat råder det stor politisk enighet om när saken tas upp på ett principiellt plan.

Denna konsensus är mycket värdefull och nödvändig som en utgångspunkt. Nu, i verkligheten, ställs denna ideala ordning på prov.

Johan Hirschfeldt
hovrättspresident Svea hovrätt

Fotnot: I torsdags inleddes budgetförhandlingarna mellan regeringen och stödpartierna v och mp. Ett bud från regeringen är att Domstolsverket får 50 miljoner kronor i ett årligt anslagstillskott. Verkets totala anslag för 2003 uppgår till 3,6 mdr.

Svenska Dagbladet


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida