[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Bankrättsföreningen uppmanar Europaparlamentet att agera mot allvarliga brister i det svenska rättsväsendet 
2000-12-15 Svar från Europaparlamentet Talmannen
2000-09-01 Brev till Europaparlamentet Talmannen

2000-12-15 Svar från Europaparlamentet Talmannen

 

 

Tack för din senaste skrivelse av den l september 2000, i vilken du återkommer till mitt svar av den 12 december 1999.

Om jag förstått dig rätt rör det sig fortfarande om samma ärende, nämligen en påstådd kränkning av de grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna från den svenska förvaltningens sida, särskilt i samband med register.

Du har bekräftat att det aktuella registret inte rör dig personligen. Vidare har du upprepat att den högre förvaltningsdomstolen konstaterat att denna praxis strider mot lagen.

Jag har också noterat att detta ärende anhängiggjorts vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Som ett preliminärt svar får jag här först säga att i överensstämmelse med maktfördelningsprincipen, vilken du själv framhållit, har Europaparlamentet - precis som vilket annat parlament som helst -ingen möjlighet att ingripa i den dömande maktens verksamhet.

När det gäller ditt krav på Europaparlamentet att inrätta en tillfällig undersökningskommitté för att granska frågan om huruvida den förfättningsrättsliga verkligheten i Sverige överensstämmer med rättsstatliga förhållanden kan jag än en gång bekräfta att detta inte hör till Europaparlamentets befogenheter. Dessa regleras - på samma sätt som för alla övriga organ - i EG-fördraget, och varken Europaparlamentet eller något annat EU-organ fungerar som utrednings- eller tillsynsmyndighet med avseende på nationella instanser.

Emellertid finns det i Fördraget om Europeiska unionen en bestämmelse i artikel 7 dar det fastställs ett särskilt förfarande för det fall att en medlemsstat allvarligt och ihållande åsidosätter principer som anges i artikel 6.1. Jag rekommenderar dig att detalj studera de relevanta artiklarna. Du kommer då att konstatera att ett sådant förfarande endast kan inledas på förslag från en tredjedel av medlemsstaterna eller från kommissionen och efter Europaparlamentets samtycke, varefter rådet enhälligt skall slå fast att en kränkning av detta slag föreligger. Vidare kan rådet med kvalificerad majoritet besluta om att tillfälligt upphäva vissa rättigheter som följer av tillämpningen av detta fördrag. Om du således har för avsikt att inleda ett förtärande av detta slag, måste du se till att få samtycke från de organ som har rätt att ansöka om ett sådant förfarande. Du kan också när som helst vända dig till någon svensk ledamot av Europaparlamentet med ytterligare frågor. Namnen på ledamöterna finns på webbplatsen europarl.eu.int.

Jag tror att jag i och med detta har kunnat lämna dig ett utförligt svar. Som en komplettering får jag hänvisa till de bifogade broschyrerna.


2000-09-01 Brev till Europaparlamentet Talmannen

Talmannen 
Nicole Fontaine

Europaparlamentet

I-2929 LUXEMBURG

 

Med tack för Ert brev av den 12 december 1999 och som svar på detta anföres följande.

Bankrättsföreningen har under flera år granskat den typ av övergrepp som sker i svensk myndighetsförvaltning, inkluderande det svenska domstolsväsendet. Undertecknad är inte personligen berörd av det aktuella registret men har sett åtskilliga konkreta fall som visar att systematiska övergrepp sker och drabbar enskilda personer och företag på ett mycket uppseendeväckande och systematiskt genomfört sätt. Vissa intressegrupper befrämjas med dessa övergrepp och andra missgynnas systematiskt. Det exempel på olagligt register som vi pekat på och som också formellt prövats i svensk rättsordning har i och för sig förkastats formellt. Det anmärkningsvärda är dock att i realiteten såväl domstolar som andra myndigheter själva har använt registret för sin myndighetsutövning trots att det är olagligt och numera är förkastat formellt av regeringsrätten.

Bankrättsföreningen har studerat dessa frågor under en längre tid och har även fått del av material som numera är under prövning i Europadomstolen därför att det gäller uppenbara i system satta felaktigheter från svenska domstolars sida. Såvitt vi förstår är, när dessa frågor berör såväl EG-domstolens rättsområden som Europadomstolens, enligt praxis EG-domstolens inställning att i första hand Europadomstolens principer skall gälla. Formellt sett är dessa frågor således behörighetsmässigt under Europadomstolens jurisdiktion i första hand. I många av dessa frågor skall dock de enskilda staternas högsta instanser begära förhandsbesked av EG-domstolen i syfte att skapa en enhetlig rättstillämpning.

Tyvärr inhämtas dock nästan aldrig sådana förhandsbesked från svensk sida trots att det är uppenbart att de svenska domstolarna såväl i principiellt viktiga frågor som i flertalet enskilda fall handlar såväl i strid med EG-rättens Natural Justice och Fundamental rights som mot reglerna i den europeiska konventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Den formella behörigheten avseende enskilda medlemsstaters rättsordningar såvitt avser dessa frågor ligger enligt Ert brev inte hos Europaparlamentet men det som vi nu skulle vilja få kommenterat från Er sida är om det finns en möjlighet att genom Europaparlamentet eller genom EU-kommissionen (efter anmälan från Er eller Europaparlamentet), genom en kommissionär eller på annat sätt, få den praktiska och mycket rättsstridiga situationen i Sverige utredd och granskad med hänsyn till att de mest elementära reglerna om människors och företags rättigheter i Sverige systematiskt bryts och kränks av svenska domstolar och myndigheter och att detta utgör ett synnerligen allvarligt brott mot de krav som Sverige påtog sig att följa när landet anslöt sig till EU. Eftersom det gäller systematiska brott mot Natural Justice och Fundamental rights enligt EG-rätten, därför att domare och andra myndighetsutövare i Sverige på olika sätt styrs att agera felaktigt och systematiskt begå tjänstefel om det gynnar vissa speciellt definierade särintressen i Sverige, synes det åtminstone kunna vara fråga om att Sverige bryter mot de grundläggande förutsättningar som utgör den absoluta grundstenen för att få vara medlem i EU.

Ett brott mot gällande regler som innebär att, om Sverige inte rättar dessa uppenbara missförhållanden, landet skall ges ett ultimatum som ytterst, på grund av situationens allvar, borde kunna leda till uteslutning ur unionen. Utifrån den utredning som bilägges och som kommenteras nedan skulle till och med en sådan uteslutning kunna grundas på en rent unionsstridig verksamhet.

Bankrättsföreningen har studerat hur den svenska rättsordningen är uppbyggd jämfört med många andra medlemsstater och har funnit att Sverige i ett mycket väsentligt avseende avviker från vad flertalet övriga medlemsstater har fastlagt genom sin konstitution.

Sverige fick sina grundlagar, som de rent principiellt ser ut fortfarande idag, med början 1734 och därför redan före den franska revolutionen som utgör genombrottet i Europa för tankarna om en balanserad makt genom maktdelning. Montesquieu och andra som arbetat med dessa tankar fick genom den franska revolutionen genomfört den respekt för maktfördelningen som Sverige på grund av dess fortvarande gällande äldre principer inte ännu nåtts av helt och fullt. Det mest påtagliga exemplet på detta är att vi i Sverige har en grundsyn genom vår konstitution som "glömmer bort" domarmakten.

I Sverige betraktas media som den tredje statsmakten därför att domarna inte räknas. Domarmakten ingår i praktiken som en del av regeringsmakten. Det finns en uttrycklig bestämmelse i 11 kap 2 § regeringsformen om att ingen myndighet får styra domare men detta är en förbisedd regel som alltmindre har någon praktisk betydelse. Det finns exempel på statsråd som uttalat att ''de inte kan acceptera'' att en domstol dömer på ett visst sätt.

Det finns flera exempel på hur statsmakten ingripit i privatekonomiska frågor med domstols hjälp och framtvingat direkt olagliga domar och rättsliga förfaranden därför att regeringen har ett konkret grepp över domarkåren som inte är formellt men synnerligen reellt. I Sverige har vi också haft en omfattande debatt om att den svenska staten använder inkomster från extrauppdrag för att styra domare att bli speciellt fogliga och tillmötesgående för speciellt utvalda intressen när de utövar sitt yrke.

EG-rättens syfte är att uppnå fri rörlighet för varor, tjänster, kapital samt personer och företag mellan medlemsstaterna. Rättssystemet innehåller därför skyddsregler av innebörden att de nationella staterna har skyldigheter inte bara mot EU och medlemsstaterna utan också mot enskilda medborgare och företag i respektive nation som också mynnar ut i att enskilda medborgare och företag också har rättigheter mot varje medlemsnation för att målen skall uppnås och bibehållas.

Innebörden av detta är att i demokratisk ordning fattade beslut (t ex lagstiftning av Sveriges Riksdag) i medlemsnationerna kan vara författningsvidriga. Sådana beslut är författningsvidriga om de bryter mot eller åsidosätter EG-rättsliga regler med direkt effekt däribland grundläggande principer för den enskildes rätt fastlagda genom Europakonventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.

Sverige saknar författningsdomstol och tillämpar sedan 60-70 år tillbaka ett rättssystem som bygger på att politiska majoritetsbeslut inte anses kunna bryta mot enskildas rätt. Den svenska domstolen har därför ingen rätt enligt den svenska rättstraditionen att i det enskilda fallet materiellt pröva huruvida svensk lagstiftning, myndighetsbeslut till följd av lagstiftning eller föreskrifter som utfärdas av svenska myndigheter på delegation åsidosätter den enskildes rätt.

Att de konstitutionella förhållandena är så här i Sverige framgår med all tydlighet av EFTA-domstolens dom av 1995-06-20 i mål 1/95. I detta mål hävdade svenska staten (domen punkt 12) att även om den aktuella lagstiftningen skulle utgöra ett oriktigt genomförande kan en sådan tolkning inte tillämpas av svensk domstol för att åsidosätta klar och precis nationell lagstiftning.

Trots att EFTA-domstolen förklarade att det enligt artikel 177 i Romfördraget i jämförelse med artikel 34 i övervaknings- och domstolsavtalet ankom på den nationella domstolen att bedöma huruvida en tolkning av EES-avtalet är nödvändigt för att kunna döma i målet (domen punkt 13) och till och med avvisade den svenska invändningen (domen punkt 18) har detta inte haft något annat än sporadisk betydelse för EG-rättens företräde i svensk rättstillämpning. Det är istället mycket vanligt att de svenska domstolarna på grund av rättstraditionen ger tolkningsföreträde åt svensk lagstiftning, andra inhemska föreskrifter och verkställande myndigheters tillämpning och därigenom motarbetar EG-rättens genomslag. Av det skälet är det också mycket ovanligt att svenska domstolar på framställan av part begär förhandsbesked från EG-domstolen.

EU förlorar mycket på det här. De flesta svenskar är mycket kritiska mot EU. Det beror i hög grad på att den enskilde inte känner att han får det konstitutionella skydd mot inhemsk myndighetsutövning, eller rättare myndighetsmissbruk, som EG-rätten garanterar genom principen om fri rörlighet och mänskliga rättigheter. Situationen i Sverige innebär dessutom att de personer och företag, som från andra länder inom EU försöker etablera eller bosätta sig i Sverige, inte från början inser vilka juridiska problem och övergrepp de kommer att drabbas av när de väl gjort slag i saken och hamnat inom svensk domvärjo.

Den kultur av övergrepp och maktmissbruk som drabbar dem när de väl etablerat sig i Sverige blir ofta en total chock. En chock som de har svårt att hantera praktiskt eftersom de då redan sitter fast i sin etablering och har svårt att återvända utan att helt rasera sin situation. I det fall EU menar allvar med genomdrivandet av sina mål och skyddet för den enskildes rätt är det nödvändigt med en närmare granskning av EG-rättens genomslag i Sverige och hur de svenska domstolarna i enskilda fall utövar sin skyldighet att åstadkomma genomslaget. En sådan granskning skulle med all säkerhet leda till att svensken i gemen kommer att förstå fördelarna med EU och att Sveriges anslutning till EU innebär att den svenska rättsordningen till slut kan börja fungera som det är tänkt. Som EG-rätten inklusive de konventionella principerna för närvarande tillämpas i Sverige blir svensken alltmer kritisk mot EU trots att det inte är EU utan det svenska rättssystemet som det är fel på.

Undertecknad har av jur kand Thorsten Sennton biståtts med material från ett antal pågående processer som alla utgör uppenbara bevis på en medvetet felaktig handläggning som sker systematiskt mot parter som inte ingår i de maktsfärer som enligt föreliggande utredningar skyddas genom systematiska från landets ledning styrda tjänstefel. Thorsten Sennton arbetade i slutet av 1980-talet som välrenommerad advokat men blev sedan utsatt för en serie rättsövergrepp som det tog flera år att reda ut bakgrunden till. Han har därefter, utöver de processer som genererades mot honom av ett stort svenskt statligt ägt företag (Nordbanken) i direkt förföljelsesyfte, hjälpt ett stort antal personer som på liknande sätt drabbats av detta märkliga typiskt svenska fenomen som i botten beror av att den svenska domarkåren inte i Sverige behandlas som en tredje statsmakt som skall fungera fritt under gällande lagar utan som en direkt lydfunktion till den verkställande makten.

Thorsten Sennton har som ett konkret exempel genomdrivit upprättelse av en persons företag som försatts i konkurs utan grund och utan kallelse till någon förhandling. Trots att det finns två separata beslut i högsta domstolen om hur felaktigt agerande det varit fråga om har den drabbade företagaren ännu inte fått en krona för alla skador som uppkommit. Statens företrädare Justitiekanslern menar att det inte skall vara statens ansvar att statens domstolar gjort fel på det sätt som är uppenbart i det konkreta fallet och som stämmer med hur domstolarna aldrig kritiserar eller agerar i strid med andra myndigheters beslut eller uppfattningar. För att få ersättning måste företagarens processa ännu en gång men kommer då att mötas av domare som menar att Justitiekanslern uppfattning måste anses riktig eftersom Justitiekanslern är en statlig myndighet och därför per definition i det svenska rättssystemet inte kan ha fel och detta oavsett hur uppenbart felet än är. Om företagaren startar processen om skadestånd kommer företaget med all sannolikhet att förlora, göra av med alla tillgångar som företagaren kan skrapa ihop och småningom försättas i konkurs därför att företaget kommer att tvingas betala statens rättegångskostnader trots att företaget har rätt utifrån en korrekt tolkning av gällande rätt.

I Sverige går det, när myndighetsövergrepp skett, helt enkelt inte att få upprättelse. I stället återstår att efter processande i tiotalet år starta ett klanderförfarande i Europadomstolen med den ytterligare tidsutdräkt som då uppstår. Det bör betonas att förfarandet i Europadomstolen inte förhindrar staten att först krossa företaget genom att driva in de felaktigt utdömda rättegångskostnaderna, varför företaget under alla förhållanden kommer att krossas, hur felaktigt det ursprungliga övergreppet än varit.

I Sverige ser vi varje vecka nya exempel på denna typ av övergrepp och omvänd lottningsverksamhet. För den som blir utsatt för ett myndighetsövergrepp, det må vara därför att ett fel begåtts eller därför att en handläggare vill hämnas en privat oförrätt, är resultatet är alltid detsamma. Den drabbade krossas och allmänheten misströstar ännu en gång över hur dåligt det svenska rättssystemet fungerar. Undertecknad har själv sett många exempel på motsvarande övergrepp mot ett stort antal personer, såväl de som är medlemmar som de som inte anslutit sig men ändå kommit i kontakt med föreningen. Det som utgör grunden för föreningen är just dessa systematiska övergrepp och den inlaga som bifogas detta brev, som utformats i ett mål där jur kand Thorsten Sennton är ombud och hans fru en av parterna, innehåller en omfattande utredning om de bakomliggande förhållanden som lett till dessa missförhållanden i landet. Det bör sägas att missförhållandena intensifierats under senare år då upptäckterna har lett till att förföljelserna mot parter som utpekat vad som pågår har blivit ännu mer flagranta och frekventa.

Bifogade inlaga visar hur formuleringarna i 11 kap 2 § regeringsformen kringgås i Sverige. Det sker genom att parallellt med regeringen underorganisationer till det svenska socialdemokratiska partiet genom sina partifunktionärer, som samtidigt också är regeringsmedlemmar, utövar den makt och styrning som partiet önskar men som egentligen är ett partipolitiskt särintresse. Dessa funktionärer utnyttjar helt enkelt sin formella ställning och den svenska statens resurser informellt i partiets intresse för att uppnå de mål som partiet förbundit sig att verka för i förhållande till sina internationella samarbetspartners. Situationen är ur EU:s perspektiv ett allvarligt problem främst därför att genom detta förfarande också på sikt EU:s suveränitet äventyras.

Som det kan bedömas utifrån vad som framkommit av Thorsten Senntons utredning är det i förlängningen fråga om EU skall stå oberoende eller om EU skall underordna sig annan utanför unionen stående statsmakt. De problem vi har i Sverige och som innebär att EG-rätten inte beaktas på ett tillbörligt sätt bottnar helt enkelt i att landets resurser och förvaltning i första hand används för intressen som är partipolitiska och samordnade med den hemliga styrning som sker i landet. Förfarandet är dessutom i strid med såväl landets som EU:s konstitutionellt fastlagda målsättningar. För EU som sammanslutning innebär detta ett brott mot föreliggande fördrag, som förutsättes innebära en lojalitetsplikt för samtliga fördragsslutande parter.

Undertecknad ser det som viktigt att om möjligt, helst tillsammans med jur kand Thorsten Sennton, få tillfälle att möta en kommissionär eller annan utredare från EU som kan hjälpa föreningen att få dessa frågor belysta och utredda. Det är undertecknads förhoppning att det finns en behörighet att utreda denna typ av övergrepp som rimligen är en mycket allvarlig överträdelse av de grundläggande regler som genomsyrar EU som union och som innebär att själva grunden för Sveriges medlemskap i EU bör ifrågasättas för det fall inte rättelse omgående sker. Syftet måste givetvis vara att den svenska statsförvaltningen i första hand tvingas följa de regler som gäller inom EU och som skyddar de mänskliga rättigheterna.

Undertecknad ser fram emot Ert benägna svar och hoppas att Ni ser föreningens förslag till utredning som viktigt och intressant för EU och dess syften att skapa uniforma regler som skyddar såväl unionens fortbestånd och syften som befolkningen i varje enskilt medlemsland.

Stockholm 2000-09-01

Med vänlig hälsning

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Svensk medborgare
Blekingegatan 28
118 56 STOCKHOLM
SVERIGE                                                                 Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida