[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Nordea lever inte som man lär
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 27 november 2001

I replik till mitt inlägg i Finanstidningen ( FI ) från den 16 november "Nordea knäcker kunder" som jag riktar till Bankföreningens ordförande Birgitta Johansson - Hedberg mot Nordeas förtalsregister och Nordeas många processer i domstol går nu VD i Nordbanken Magnus Falk, Bankföreningens ordförande Birgitta Johansson- Johansson Hedberg och VD Ulla Lundqvist till gemensam attack mot mig i FI den 23 november där man påstår sig "inte sopa något under mattan" och hänvisar till att man vill ha klara regler, hög etik och moral".

När det gäller det förtalsregister som Nordea bevisligen lämnat uppgifter till, och som innehåller ytterst kränkande uppgifter om Nordeas kunder, skickades detta register till Bankföreningens jurist Tomas Tetzell för vidtagande av erforderliga åtgärder.

Registret tillsammans med originalbrevet skickades tillbaka till Bankrättsföreningen redan den 16.11. Jag ifrågasätter därför om handlingen överhuvudtaget blev registrerad hos Bankföreningen ? Hur rimmar innehållet i detta register med de höga moraliska krav Nordea säger sig tillämpa ?

Beträffande Nordeas många processer mot sina kunder vill jag av utrymmesskäl bara ge tre exempel hur dessa handläggs av Nordea. I ett fall sålde Nordea företaget medan grundaren fortfarande ägde bolaget. Inga lån var uppsagda och ej heller förelåg några obetalda räntor och avgifter från företaget. Grundaren och ägaren fick tvingades lämna sitt företag efter 25år för 1 krona ( ! ) varefter de nya ägarna senare har sålt företaget vidare för mer än 300 miljoner kronor.

I ett annat fall omvandlades långa krediter till korta. Nordea lade därefter beslag på alla pengarna från en annan kreditgivare. I ett tredje fall påstod Nordeas jurist och platschef i rätten att kredittagaren "godkänt uppsägningen av alla krediter" när kredittagaren i själva verket anmält banken till den dåvarande Bankinspektionen, vilket såväl platschefen som Nordeas jurist självfallet kände till !

I inget av dessa fall vill Nordea inleda förhandlingar hos den nya "klagomålsavdelning" som sedan en tid finns i banken, med hänvisning till pågående processer. Hur rimmar detta med de höga etiska och moraliska krav som såväl Svenska Bankföreningen som Nordea säger sig följa ?

Med hänsyn till att Bankföreningen är en intresseorganisation vars huvudsyfte är att tillvarataga bankernas intressen anser jag fortfarande inte att det är lämpligt att Högsta domstolen ( HD ) vänder sig till Bankföreningen med förfrågan hur man skall döma i bankmål.

Jag begär inte heller att HD vänder sig till vare sig Bankrättsföreningen eller Sveriges Bankkunders Riksförbund om råd i dessa frågor ! Då är det mycket bättre att HD följer EG:s direktiv eller Europakonventionen som sedan 1995 ingår i den svenska lagstiftningen !

 

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida