[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

"Vår etik är hög"
Av Magnus Falk  - FinansTidningen - 23 november 2001.

REPLIK

Mats Lönnerblads inlägg om Nordbanken och Bankföreningen får svar på tal.

Mats Lönnerblad driver sedan början av 90-talet en kampanj där han ständigt fyller på med ny "information" och "bankskandaler". Ofta rör det Nordbanken, då Lönnerblad är aktiv i före detta Föreningen mot Nordbanken, nuvarande Bankrättsföreningen.

NORDBANKEN har höga etiska krav. Ett sätt att visa detta är att vi vill verka för tydlighet i lagstiftning och praxis - vår uppfattning är att detta gagnar våra kunder. Nordbanken har över tre miljoner kunder att ta hänsyn till. Om vi inte krävde vår rätt skulle det drabba bankens övriga kunder - i det långa loppet genom högre priser.

DÄRFÖR SOPAR VI inget under mattan. Det är vår skyldighet att gå till rätten när vi misstänker oegentligheter eller oklarheter. Vi vill ha klara regler, hög moral och etik, eftersom vi är övertygade om att detta gagnar kunder, aktieägare och ytterst det samhälle vi lever i.

Magnus Falk
Vd Nordbanken

"Gör läxan Lönnerblad !
Av Birgitta Johansson-Hedberg och Ulla Lundquist  - FinansTidningen - 23 november 2001.

Mats Lönnerblad uttrycker förvåning över att Högsta domstolen (HD) använder Bankföreningen som remissinstans i mål där bankerna är parter. Först ska klargöras att Bankföreningen, i motsats till vad Lönnerblad skriver, inte avger yttranden till andra domstolar än HD. Vi utgår från att HD genom åren funnit att Bankföreningen bidragit med värdefulla redogörelser för praxis i banknäringen. Föreningen lägger sig vinn om att i sina yttranden vara objektiv och saklig.
   Lönnerblad påstår att Bankföreningen är part i mål som rör bankerna och att föreningen "yttrar sig till bankens försvar, vilka fel som än begåtts." Påståendena är felaktiga och visar att han inte brytt sig om att ta reda på fakta.

LÖNNERBLAD VILL veta vad Bankföreningen gör för att etik och moral ska råda bland medlemmarna. Vi utfärdade redan 1996 etiska riktlinjer som medlemsföretagen rekommenderas följa. Riktlinjerna ansluter till Finansinspektionens allmänna råd om riktlinjer för hantering av etiska frågor. Bedriver någon bank osund eller oetisk verksamhet, är det Finansinspektionens sak att ingripa.

Birgitta Johansson-Hedberg
Ulla Lundquist

Ordförande resp. vd i Svenska Bankföreningen


Nordea knäcker kunder
Av Mats Lönnerblad  - FinansTidningen - 16 november 2001.

Med tanke på Nordbanken/Nordeas affärsmetoder är det märkligt att Bankföreningen används som rättslig remissinstans, anser Mats Lönnerblad.

Ingen annan bank kommer i närheten av lika många rättsprocesser som Nordbanken/Nordea på grund av bankkrisen 1987– 1993, som kostade 60 000 friska företag livet. Som värst, i början av 90-talet, hade banken inte mindre än tvåtusen rättsprocesser i gång mot sina kunder – enbart i Stockholms tingsrätt!
   Nordbanken/Nordea och Securum har fått totalt 51,2 miljarder i stöd av staten. Banken borde ha tagit sitt ansvar på ett helt annat sätt än vad som skett i många av de rättsprocesser jag tagit del av. I stället väljer banken att försöka processa ihjäl sina kunder.

I många av dessa mål företräds Nordbanken/Nordea av sin egen "husadvokat" Bertil Södermark som helt ogenerat i pressen kallar bankens tidigare kunder för banditer och skurkar.
   I ett av de register som bankerna använder sig av för att förtala sina kunder, och som Finanstidningen avslöjat på nyhetsplats, finns många av bankens kunder upptagna. De beskrivs med Bertil Södermarks gängse språkbruk. "Mjuk i huvudet" och "gangsterrevisor" är omdömen om ledande personer i finansvärlden. Helt oskyldiga människor blandas med personer som dömts för brott. Om en advokat och bror till en känd politiker sägs det bland annat att han används som "galjonsfigur för ljusskygga typer".
   Nordbanken/Nordea har lämnat uppgifter om sina kunder till listan, som cirkulerar bland banker, domstolar, polis och åklagare.

Under dessa förhållanden förvånar det att domstolarna med Högsta domstolen i spetsen använder sig av bankernas intresseorganisation Bankföreningen som remissinstans i mål där Nordbanken/ Nordea är inblandat. Bankföreningen yttrar sig till bankens försvar, vilka fel som än begåtts.
   Försvarar Bankföreningens ordförande Birgitta Johansson-Hedberg Nordbanken/Nordeas affärsmetoder? Vad gör Bankföreningen för att etik och moral ska råda bland medlemmarna?

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
och Sveriges Bankkunders Riksförbund

FinansTidningen
Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida