[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Nu måste Säpo offentliggöra sina register !
Av Mats Lönnerblad - 23 april 2001

Åsiktsregistreringen utgör en varböld som demokratin måste frigöra sig från för att alla vackra ord om medborgarengagemang och öppet samhälle skall bli mer än en fras skriver KPML(r) ordföranden Anders Carlsson i Aftonbladet den 20. mars 2001 samtidigt som han undrar vad som står på SÄPOs nya hemliga lista.

Eftersom jag har tillgång till en av dessa nya listor kan jag berätta vad som står. Men problemet som uppstår är att det då uppstår kalabalik, eftersom många som finns med på denna lista är utsatta för grova kränkningar.

I artikeln hävdar Carlsson att den övervakning som SÄPO bedriver aldrig handlat om något annat än åsiktsregistrering och att det enda skälet till att de som övervakas betraktas som obekväma av dem som har makten.

Men där har Carlsson fel. SÄPOs övervakning av svenska medborgare avser att avslöja både brottslig och i övrig subversiv verksamhet, som hot mot rikets säkerhet. Frågan som därför måste besvaras är hur SÄPO sköter sitt fögderi i dessa avseenden.

I stället för allt det arbete som läggs ner på att utreda politisk tillhörighet som sker i dag, borde SÄPO i stället koncentrera sin verksamhet med att hjälpa polisen med att lösa de 1.2 miljoner brott som polis och åklagare inte längre hinner med. Den låga procentsatsen för uppklarade brott i Sverige och den stora brottsvåg som för närvarande sveper över landet, upplever jag som ett mycket större hot mot rikets säkerhet, än vad de politiskt engagerade på vänsterkanten har åstadkommit, sedan Berlinmurens fall och Sovjetstatens upplösning.

Att SÄPO dessutom ägnar sig åt att samla på tidningsartiklar som de registrerade skriver i stället för att införskaffa konkreta bevis, visar på vilken nivå SÄPO agerar i dag. När säkerhetspolisen dessutom enligt Carlsson ägnar sig åt att skaffa fram angivare, telefonavlyssning, polisspioner och buggning av poliskt engagerade för detta genast tankarna till den forna Sovjetstaten och ett samhälle som befinner sig i upplösning.

Det är således inte bara åsiktsregistrering som SÄPO gör sig skyldiga till ! I samband med den svenska bankkrisen ( 1987 - 1993 ) inledde SÄPO ett omfattande samarbete med krisbankerna eftersom bankerna själva när dom höll på att gå i konkurs skyllde sina fallisemang på att de blivit lurade av några av sina största kunder.

Därför upprättades raskt olika listor som innefattar tusentals namn med bankkunder som misstänkliggörs på ett otillbörligt sätt. Listorna har upprättats av de svenska krisbankerna i samarbete med SÄPO som skulle förbereda "operation Råsop" mot bankernas kunder, och som också genomfördes med magert resultat då det senare visade sig att det var bankerna och inte deras kunder som var på obestånd.

Flera av dessa listor är upprättade som dataregister, som på ett flagrant sätt strider mot den svenska personuppsgiftslagen ( PUL ). På dessa listor finns personnamn och födelsenummer på tusentals kända och okända svenskar, som anklagas för grova brott som de bevisligen aldrig har begått.

Många personer förtalas i de register som jag tagit del av, utan att någonsin varit dömda i någon domstol. Vad som gör dessa listor så allvarliga och försåtliga, är att verkliga banditer och mördare blandas med helt oskyldiga människor.

Därför blir registren också trovärdiga. Om en advokat och bror till en f d känd politiker, sägs bland annat att han är "mjuk i huvudet" och att han används som galjonsfigur för ljusskygga typer. Om en annan advokat sägs det att han gjort sig skyldig till "grova brott", trots att han aldrig blivit fälld för några grova brott.

Om en affärsman sägs det att han är "en av de största bilskojarna i svensk historia" och om en revisor står det att han "enligt samstämmiga uppgifter arbetar som "gangsterrevisor".

Alla affärsbankerna sedan en lång tid tillbaka för uppgifter över alla sina kunder, som i något sammanhang kommer i konflikt med sin bank. Det är ingen hemlighet. Det sker internt inom varje bank. Varje bank har sin egen lilla "svarta låda" där man internt och med en mycket stor frispråkighet talar om, vad man tycker om sina kunder.

Många av uppgifterna som förekommer i dessa "interna" register är helt osanna. Men uppgifterna kontrolleras aldrig, eftersom bankkunderna som regel aldrig får del av bankernas interna "tyckande" om sina kunder. I ett fall råkade en bankdirektör själv ofrivilligt hamnat i bankens register fick genom en slump reda på detta. Den aktuella banken fick efter det pinsamma avslöjandet, genast lova att genast rätta till sitt misstag.

Orsaken till att bankdirektören hamnade i bankernas och SÄPOs svarta lista berodde på att han hade avslöjat oegentligheter inom banken, vilket gjorde att både han själv och hans familj hotades till livet, om uppgifterna vidarebefordrades. Några av familjemedlemmarna utsattes också efter hoten för direkta trakasserier.

Nyheten är att bankerna även samarbetar med vissa utvalda personer i våra domstolar och SÄPO i dessa sammanhang. Bankernas olika register skall inte förväxlas med kreditvärderingsregister. Registren används i huvudsak av bankerna, polisen och Säpo samt vissa utvalda domare.

Detta sker trots att regeringsrätten i oktober för två år sedan slutligen sagt nej, till bankernas begäran om att få föra ett register över sina kunder.

I samband med att Östtysklands fall och Tysklands enande valde landet att publicera de olika listorna om alla medborgare som fanns upptagna i det forna STASIs arkiv.

Sverige bör därför inte vara sämre eftersom den olagliga åsiktsregistrering som bevisligen förekommer och registrering om medborgares vandel, måste kunna gå att beivras i allmän domstol. Frågan om bankernas och SÄPOs förtalsregister och den åsiktsregistrering som förekommer sedan länge måste därför bli en riksdagsfråga. Låt riksdagsledamöterna tydliggöra vad dom anser om att svenska medborgare fortfarande misshandlas offentligt genom olika register.

Samtidigt bör SÄPO också offentligöra namnen på de personer som är ansvariga för de felaktigheter som förekommer i bankernas och SÄPOs olika register, eftersom det är dessa personer som nu måste straffas och dömas för sin olagliga verksamhet.

Eftersom åsiktsregistrering är förbjuden i lag sedan 1969 och i den svenska grundlagen sedan 1977, är det viktigt att regeringen nu lägger korten på bordet och publicerar alla uppgifter som förekommer i de olika registren.

Det visar sig också att de register som bankerna tagit fram tillsammans med SÄPO dessutom påverkar de undermåliga prövningar som sker i våra domstolar i dag. Detta sker eftersom vissa domare "öppet" samarbetar med bankerna. Därför sker heller inga ordentliga prövningar enligt de bestämmelser i Europakonventionen, som framgår av 6 artikeln 1 § som sedan den 1 januari 1995 ingår i den svenska lagstiftningen.

När det gäller SÄPOs åsiktsregistrering finns flera exempel på personer som blivit av med sina arbeten eller aldrig fått de arbeten de sökt eftersom de finns upptagna i olika register bara på grund av sin partitillhörighet !

Därför bör riksåklagaren omgående vakna upp ur sin Törnrosas - sömn och granska SÄPOs olagliga åsiktsregister och bankernas förtalsregister. Tillräckliga bevis finns redan för hela denna olagliga hantering. Det är bara att sätta igång och utreda !

De fem åsiktsregistrerade som beslutat sig för att pröva sina fall i Europadomstolen har således mitt fulla stöd eftersom polis och åklagare i Sverige gör allt för att dölja de olagliga former av registrering som pågår i Sverige !

Eftersom de har bevis för att den olagliga åsiktsregistreringen fortfarande pågår bör de samtidigt kräva att SÄPO publicerar alla sina register då denna form av grundlagsstridig information självfallet måste beivras.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida