[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort]

Tillbaka till: Det kan bli fråga om ersättning till småföretagen

 

Flerpartimotion

Motion till riksdagen             2000/01:-v1008                MG

av Johan Lönnroth m.fl. (v, c, kd)

Granska bankkrisen

 

1 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att tillsätta en kommission som skall utreda bankkrisens följder och det eventuella behovet av lagändringar med anledning av detta på sätt som anges i motionen.

2 Granska bankkrisen

Det är nu ganska exakt ett decennium sedan den stora bank- och finanskrisen på allvar bröt ut i Sverige. Den fick djupgående konsekvenser politiskt och ekonomiskt. Det är först nu vi ser följderna börja klinga ut. Förhoppningsvis har vi lärt så mycket att Sverige aldrig åter skall hamna i en liknande ekonomisk och politisk kris. Först nu har vi krisen på sådant avstånd att det kan vara dags att försöka göra en summering.

Det viktigaste just nu är inte att fördela ansvaret för hur krisen hanterades i regering, riksdag, i företag och av enskilda. Det viktiga är om vi kan dra lärdom av det som hände så att misstagen inte upprepas. Den fråga som ännu väcker starka känslor är den som handlar om huruvida de institutioner och företag – som exempelvis Bankinspektionen och Securum - behandlade företag och enskilda på ett någorlunda rimligt sätt eller om vissa parter fick en mer privilegierad behandling än andra. Det är exempelvis en ganska vanlig uppfattning bland drabbade småföretagare att storbanker och deras största kunder gynnades på bekostnad av de små företagen. Frågan om det berättigade i sådana anklagelse är en av de saker som behöver klarläggas.

I en av SAF gjord revisorsrapport från 1992 redovisas en enkät bland auktoriserade revisorer som fick frågan om de under 1991 ansett att banker sagt upp krediter trots att revisorerna ansett att företaget haft framtiden för sig och överlevnadsmöjligheter. Det visade sig att ett mycket stort antal av de drabbade företagen hade den uppfattningen. Också detta behöver utredas.

Under 90-talet har det i krisens spår förekommit hundratals civilrättegångar mellan bankkunder och bankerna. Än idag pågår omkring ett hundratal sådana processer, varav merparten härstammar från händelser i början av 90-talet. Detta föranledde också stora diskussioner huruvida banker har rätt att hemlighålla handlingar i processer. Ett av de frågor som rests i samband med dessa processer är om rätten för processande kunder till Securum hade rätt att få se samtliga handlingar som bolaget hade till förfogande och som rörde den drabbade kundens enskilda fall. Många bankkunder hade och har inte på samma sätt som bankerna ekonomiska möjligheter att anlita juridisk expertis. Att granska de juridiska aspekterna på dessa processer inräknat frågan om sekretessen och lägga förslag till eventuella behövliga lagändringar är ytterligare en sak som behöver utredas.

Vi föreslår att riksdagen beslutar tillsätta en kommission som skall utreda bankkrisens följder och det eventuella behovet av lagändringar med anledning av detta enligt motiveringarna ovan. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Kommissionen bör bestå av personer som själva inte varit inblandade i bankkrisen. En möjlighet är att tillkalla utländsk expertis.

Stockholm den 4 oktober 2000

 

Johan Lönnroth (v)

 

Lena Ek (c)

Rolf Åbjörnsson (kd)

 


Tillbaka till: Det kan bli fråga om ersättning till småföretagenTack besöket och välkommen åter!
Hemsida