[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

PUL måste skrivas om
Av Anna Rosenberg - Riksdag & Departement - 7 sept 2001

Verklighetsfrämmande, säger Jordbruksverket. I vissa stycken bisarr, säger JO. Måste göras om från grunden, säger TCO. Alltihop är omdömen om PUL, personuppgiftslagen.
   Justitiedepartementets skiss går ut på att vissa personuppgifter undantas från bestämmelserna.

Vanlig textbehandling, lnternetanvändning och e-mail ska inte räknas som hantering av personuppgifter. Sådan behandling är bara förbjuden om det skadar den vars personuppgifter sprids.
   Lagen ska i stället omfatta regelrätta databaser eller samlingar av personuppgifter som ordnats så att sökning underlättas, till exempel register hos myndigheter, försäkringsbolag och bankers register.
   Regering och riksdag vill att EG-direktivet om personuppgifter skrivs om.
   I Sverige är direktivet genomfört genom framförallt PUL, lagen om personuppgifter. Den borde vara inriktad på missbruk av personuppgifter i stället för själva hanteringen av dem, tycker regeringen.
   Justitiedepartementet har skissat på ett nytt direktiv. Sedan har departementet skickat ut en enkät till myndigheter och organisationer för att utvärdera PUL och få respons på skissen.

Missbrukarlag bättre
Bort med PUL, fram med en ny missbrukslag, kan man sammanfatta enkätsvaren.
   I enkäten undrar man till exempel om det finns problem med definitioner av vissa begrepp. Rikspolisstyrelsen, RPS, tycker att uttrycket "behandling av personuppgifter" innefattar i stort sett all databehandling, vilket vållar stora problem i praktiken. Landstingsförbundet anser att den vida definitionen inskränker möjligheten att ge samhällsinformation till medborgarna, till exempel beskrivning av vem som gör vad i en organisation.
   Tidningsutgivarna skriver att även harmlösa person uppgifter aktiverar lagen, trots att de inte hotar någons integritet.
   En annan fråga rör lagens tillämpningsområde. TCO anser att PUL sätter de grundlagsfästa offentlighetsreglerna ur spel. Lagen bör göras om till en missbrukslag, skriver TCO.

Samtycke omöjligt
Vidare tycker en hel rad enkätsvarare att regeln om samtycke är helt omöjlig att tillämpa, liksom regeln om att information om registrering ska lämnas till den registrerade. Skulle den senare bestämmelsen varit tvingande vore nog släktforskning en mycket begränsad verksamhet, skriver en släktforskare.
   Personuppgiftslagen innehåller också regler om överföring av personuppgifter till tredje land. Det är här som de stora problemen uppstått hos JO, justitieombudsmannen. PUL blir ett effektivt hinder för IT-utvecklingen och dess betydelse för medborgarnas insyn i myndigheternas verksamhet, menar JO.
   För första gången i historien finns nu tekniska möjligheter att billigt och effektivt sprida information - och då säger plötsligt lagstiftaren att allmänna handlingar inte får göras allmänna, i ordets verkliga bemärkelse, skriver JO.

Anna Rosenberg
(DS 2001:27)

Riksdag & Departement
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida