[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort]

Urdyrt att låna på faktura
Av Lennart Strand - Dagens Industri - 10 augusti 2001

Martin Geiger och Martin Wigforss skriver i DI den l augusti att "försäljning eller belåning av kundfordringar, genom till exempel factoring kan vara ett effektivt sätt för företag att få tillgång till billiga pengar".

Påståendet om att factoring är ett billigt finansieringsalternativ är rent vilseledande. Enligt DIs tidigare artiklar får fakturautställaren mellan 95 och 97 procent av fakturabeloppet i samband med Överlåtelsen till finansiären. Vilken ränta motsvarar en eftergift om 3 procent av fakturabeloppet?

I de flesta fall gäller att fakturautslällaren ska ha betalt per 30 dagar netto. I samband med fakturering överlåter eller säljer företaget fakturan till finansiären och får omgående betalt. Om överlåtelse ej sker ska företaget ha betalt inom 30 dagar från sin kund.
   Alltså lånar företaget pengarna i 30 dagar och betalar 3 procent i provision för detta.
   Den mot eftergiften svarande räntesatsen är 37, 11 procent. Vid ett uppgivande av 5 procent av fakturabeloppet är motsvarande ränta 63,16 procent.
   För detta får företaget visserligen tillgång till en kanske bättre kravrutin. men de flesta bokföringsprogram har i dag effektiva krav och påminnelserutiner, så skälet att välja factoring hänger inte samman med förbättrade kravrutiner. Tjänsten står inte alls i proportion till del höga arvodet.

Kundfordringarna ingår i företagsinteckningarna, företagshypoteket. För mindre företag öppnar sig en möjlighet att belåna en del av företagshypoteket två gånger. En provision om 3-5 procent för sådan belåning är ytterst kostsam och leder inte sällan till undergång för företaget.

Är samtidigt belåningen kopplad till personlig borgen kan förfarandet bli ödesdigert för företagaren personligen.
   För noterade företag förbättras de synbara nyckeltalen genom att kundfordringarna sålts, eftersom inte någon skuld förs upp på balansräkningen. Placerare kan få intrycket av att bolaget är i bättre skick än det verkligen är,
   Vidare antyder Geiger Wigforss att försäljning av kundfordringar inte ska uppfattas som att akuta likviditetsproblem föreligger.

Men frågan är, vem lånar månad efter månad till 37 procent i ränta om inte likviditetsproblem föreligger? För det stora flertalet är factoring inget annat än en svindyr finansieringsform. De räntenivåer som eftergiften motsvarar borde vara förbjudna enligt lag.

Ett räntetak med räntelagens högsta nivå på diskonto plus 8 procent borde kunna utgöra den övre gränsen.

Lennart Strand
Onexeno AB

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida