[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort]

Visst rättar vi till feldebiteringar
Av Stefan Källström - Dagens Industri - 1 dec. 1999

Hans Peter Larsson och Nils Jakobsson från Företagarnas Riksorganisation respektive Maskinentreprenörerna riktar 12/11 anklagelser mot bland andra Nordbanken Finans för att ha ägnat sig åt så kallad ränteskruvning.
- Deras ambition att företräda sina medlemmars intressen är värd all respekt. Men dessvärre bygger deras resonemang på ofullständiga fakta - och därmed blir också slutsatserna felaktiga.

-För det första drar de i sina resonemang alla banker och finansbolag över en och samma kam. Nordbanken Finans kan bara svara för sin egen situation.

- För det andra utgår deras resonemang från det felaktiga antagandet att Nordbanken Finans och andra finansbolag haft samma utveckling för sina upplåningskostnader som staten. Än mer absurt blir resonemanget när de menar att detta även skulle ha gällt under finanskrisens mest extrema period.
- Nordbanken Finans har lika lite som andra finansbolag haft möjlighet att låna till samma räntesatser som staten. Det sanna förhållandet är att upplåningskostnaderna varierat mycket kraftigt - både mellan olika finansinstitut och under olika perioder.

- För det tredje antyds att Nordbanken Finans medvetet har nonchalerat de kunder som hört av sig med klagomål eller förfrågningar rörande ränteberäkningarna. Även detta är fel. Vi eftersträvar en så korrekt hantering som möjligt av varje enskilt kundärende och vi beklagar om vi i något fall inte kunnat leva upp till den ambitionen.

- För det fjärde - och det allvarligaste: Nordbanken Finans anklagas för att inte vilja reglera eventuella feldebiteringar i godo. I stället skulle de klagande vara tvungna att vända sig till domstol för att få sin sak prövad. Detta är felaktigt! - Vi uppmanar ännu en gång alla som anser sig ha blivit feldebiterade att vända sig till oss. Vi prövar varje fall individuellt, redovisar fakta och beräkningsresultat. Skulle det visa sig att vi i något enstaka fall gjort fel, betalar vi ut full kompensation, det vill säga 100 procent.

 I dag är det dessvärre så att ett antal "mellanhänder" - ungefär som skadeståndsadvokater i andra delar av världen - aktivt letar reda på och åtar sig att driva ersättningskrav åt låntagare som påstås vara feldebiterade.
- För en eventuell lyckosam uppgörelse tar de upp till 50 procent av återbetalningen i provision. Kunden får nöja sig med halva beloppet
- Detta leder till att dessa mellanhänder vill komma åt massuppgörelser med Nordbanken Finans på felaktiga grunder. Detta kan Nordbanken Finans inte finna sig i.
- Till sist: Avsiktliga feldebiteringar ingår inte i och har aldrig ingått i Nordbanken Finans verksamhet. Enstaka fel kan som sagt uppstå - och de ska i sådana fall alltid rättas till. Men många av de påståenden som gjorts om hur räntorna beräknades under den aktuella perioden bygger på okunskap om de då gällande verkliga förhållandena.
- Vi inbjuder, precis som alltid, våra kunder till att ha en dialog med oss.

Stefan Källström
VD, Nordbanken Finans

Copyright


BRF kommentar:

Sent skall syndaren vakna.
När kommer Nordbanken att frivilligt ersätta alla de som förlorat sina företag och fastigheter till följd av felaktigt uppsagda lån.?
Kan det möjligen vara så att Nordbanken inte ser någon fara med den kundkretsen efter som de inte har råd att anlita några advokater efter att Nordbanken fråntagit dem allt vad de ägde och hade.
Förhoppningsvis börjar advokatkåren att även här inse affärsmöjligheten genom att dela skadeståndet med klienten.

BRF Styrelse


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida