[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Orimliga krav på chefer
Av  Ledaren - Brännpunkt Svenska Dagbladet - 2 januari 2001

MER STÖD. Chefer i såväl privatföretag som offentliga organisationer saknar ofta stöd från högsta ledningen. l praktiken kläms chefen både uppifrån och nerifrån. Lösningen är att cheferna får bättre stöd och att ledarskap tas på allvar.

Både i privatföretag och i offentliga sektorns organisationer har cheferna blivit en yrkesgrupp som ofta kommer i kläm. Kraven på cheferna har ökat både "uppifrån och nerifrån", det vill säga såväl från företagsledningar som från verkstadsgolv. Samtidigt är mycket i dagens ledarskapsträning bristfälligt.
   Att utbilda chefer handlar idag inte bara om traditionell chefsträning där chefens roll mer eller mindre är begränsad till ordergivarens. Ledarskap i vidare mening har fått allt större betydelse och ledarskapsutveckling har blivit en storindustri. Det skrivs många böcker i ämnet och man introducerar ständigt nya begrepp. Teambuilding, coaching och competence management, har blivit något av mantran på seminarier och kurser under senare år.
   Parallellt finns ofta ett utbrett missnöje med cheferna. Hur många anställda talar inte kritiskt, eller direkt illa, om chefen? Och hur många chefer blir inte utsatta för kritik av företagsledningen, till exempel för bristande handlingskraft eller brist på psykologiskt handlag visavi medarbetare. Det är mycket få som är odelat positiva till den som har chefsansvar.
   I relation till sina "underlydande" är det framförallt chefens bristande förmåga att ge klara raka besked som kritiseras, liksom intresset för medarbetarnas utveckling i sin yrkesroll och på det personliga planet. Man efterlyser större entusiasm och engagemang. Chefen betraktas ofta som bromskloss för individens förkovran och personliga utveckling.
   Situationen blir lätt grogrund för ett missnöje som riktas uppåt. Och ständiga omorganisationer och andra förändringar i företagen som ofta skapar oro gör inte chefens uppgift lättare.

Dagens chefer utsätts inte sällan för hård press från företagsledningar. Det åligger ju chefen att förankra ledningens intentioner bland övriga medarbetare och se till att planerna verkställs. Chefen hamnar i praktiken i en mellanställning där han eller hon kläms både uppifrån och nerifrån.

Många gånger har chefer och ledare en både svår och otacksam uppgift, för att inte säga omöjlig arbetssituation. Ett problem kan vara stelbenta organisationslösningar, till exempel med så kallade platta organisationer med stora arbetsgrupper där få uppgifter delegeras och där chefen av tidsbrist aldrig har en chans att etablera meningsfull kontakt med var och en i organisationen. Det bristen blir lätt grogrund för anonymitet och främlingskap.

En bra chef måste ha förmåga att skapa engagemang och vilja till ansvarstagande i snart sagt alla situationer som kan uppstå i ett företag. Vad som bland annat krävs är att skapa lojalitet till företaget hos sådana medarbetare som arbetar i skift - till exempel vid större industrier där processer måste hållas igång alla tider på dygnet.
   I många fall där man jobbar i skift finns ingen chef på plats. Följden blir att produktionen hämmas. Utan närvarande chef sjunker produktiviteten och ledningen tvingas i förlängningen till fiskala metoder för att öka effektiviteten.
   Situationen blir särskilt bekymmersam när vi som idag befinner oss i en vikande konjunktur - och bristen på närvarande ledningsfunktion har också resulterat i att olyckstillbud och stressituationer ökat. Chefen borde naturligtvis hela tiden vara närvarande i arbetet i egenskap av chef, inte som polis.

Ofta saknas tillräckligt stöd från högsta ledningen till cheferna, vilket får det att halta vid genomförandet av ledningens mål. Mål och medel blir inte synkroniserade. Målen kan till exempel vara orealistiska och för högt ställda - och ingen chef i världen kan agera trollkarl.

Förväntningarna hos företagsledningar i den krisdrabbade IT-sektorn kan åskådliggöra den saken. Från ledningshåll haussade man upp företagens expansionsplaner - och aktiekurser - till orimliga nivåer, medan cheferna knappast informerades om vilka metoder som skulle användas för att nå målen. Det har också bidragit till att IT-företag spruckit som såpbubblor.
   I många fall blundar företagsledningar för att även cheferna måste delta i de olika utvecklingsprogrammen inom företagen. Lika viktigt som det är att utveckla andra anställda i ett företag måste det vara att vidareutveckla cheferna.
   Även en chef måste stimuleras till att kunna bli bättre. Många chefer får inte tillräcklig utbildning för sin ledarroll, men förväntas ända fungera som ledare. Mycket av den chefsträning som erbjuds på marknaden i dag är kortsiktig, färgad av trender och ligger för långt från förhållandena i verkligheten.
   För att komma till rätta med problemet krävs att chefsrollen får det stöd den kräver och att ledarskap genomgående tas på större allvar. Det gäller både hos dem som anställer chefer och de som har axlat chefsrollen i sitt yrke.

Man kan göra många insatser för att ge människor i ledande befattning stöd att bättre kunna fullgöra sina uppgifter. Att tillvarata och utveckla de personliga egenskaperna har naturligtvis mycket stor betydelse. Intresse för människor, mod, ärlighet, öppenhet och empati är nyckelord, liksom engagemang och vilja till ansvarstagande - och naturligtvis måste också chefsurvalet redan från början vara riktigt.

Mats Lönnerblad
debattör och skribent l finansrätt

Svenska Dagbladet
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida