[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Polisanmälan mot Nordbanken för olagligt personregister  - "Svarta listan"

2000-12-15 Brev till European Court of Human Rights

2000-11-08 Beslut angående begäran om omprövning m.m.

2000-11-05 Överklagande att lägga ned förundersökning

2000-09-14 Påminnelse 

2000-03-20 Polisanmälan 

 


2000-12-15 Brev till European Court of Human Rights

European Court of Human Rights

Council of Europe
FR-67000 Strasbourg
France

Fax  00933 388 412791 alt

 

Klagomål avseende konungariket Sverige.

Nu fråga om sammanslagning av tidigare mål in lämnade till Europadomstolen samt komplettering av ytterligare mål, som inte heller har prövats i enlighet med Europakonventionens bestämmelser.

Härmed anmäles följande ärende till Europadomstolen för prövning.

För över ett år sedan fick undertecknad tag på hela det hemliga märkningsregister som organiserats av svenska staten genom SÄPO, i samarbete med den dåvarande statligt ägda Nordbanken.

Det visar sig att det är detta register som har påverkat de undermåliga prövningar som skett i domstol. Registerföringen har svenska staten organiserat i hemlighet. I detta register finns undertecknad upptagen.

Jag yrkar därför att de mål som jag och mina bolag inlämnat till Europadomstolen nu slås samman till ett enda mål för att Europadomstolen lättare skall kunna ta ställning till alla rättegångsfelen som skett i målen, där någon prövning aldrig skett i enligt med de bestämmelser i Europakonventionen, som framgår av första 6 artikeln § 1.

Det hemliga registret har enligt framkomna uppgifter upprättats som ett officiellt kreditupplysningsregister. Syftet med registret är att på olika sätt misskreditera bankernas kunder för att bankerna lättare skall vinna pågående processer mot sina kunder i domstol.

Registret har upprättats av den f d lagmannen Carl-Anton Spak vid Stockholms tingsrätt på uppdrag av den svenska staten genom SÄPO och den statligt ägda Nordbanken.

Så snart jag fick kännedom om detta register anmälde jag det till Europaparlamentets talman, som kunde bekräfta att Regeringsrätten förbjudit de svenska bankerna att föra någon form av  register mot sina kunder, så sent som i oktober 1999 ( bilaga 1 ).

Men eftersom skadan redan var skedd och detta register använts flitigt av såväl domare som polis och åklagare, vill ingen heller utreda den stora skada, som detta register orsakar som finns med i registret, när de får sin sak prövad i domstol.

Registret anmäldes till polisen 2000-03-20, som aldrig gjorde någon utredning utan bara vidarebefordrade registret till åklagarmyndigheten i Stockholm, som inte heller vidtog några åtgärder. ( bilaga 2 )

Riksåklagaren lade ner ärendet, som inte kan överklagas vidare 2000-11-01. Jag har därför uttömt alla mina möjligheter att få fram sanningen om hur detta registret används av svenska domstolar för att misskreditera de bankkunder som processar mot bankerna med anledning av den svenska bankkrisen 1987 - 1993.

Jag önskar därför få rättegångsfelen mina mål prövade i Europadomstolen mot bakgrund av att  den registeransvarige f d  lagmannen Carl-Anton Spak genom, obehörig inblandning i pågående mål, utverkat att jag inte kunnat erhålla några riktiga rättegångar, i enlighet med den svenska rättegångsbalken, Europakonventionen och EG-rätten.

Bevis för den Carl-Anton Spaks inblandning i mina mål framgår av bifogade protokoll ( bilaga 3 ) Av protokollet framgår också att Carl-Anton Spak uppmanats av Nordbanken att avbryta pågående förberedelser och lotta om målen.

Det är genom att mina mål avbröts under pågående förberedelser och lottades om till en annan avdelning, utan ytterligare förberedelser, som grunderna i målen aldrig prövades ordentligt.

Om Europadomstolen bifaller min begäran genom att bevilja prövningstillstånd, föreslår jag för enkelhets skull att jag repeterar de rättegångsfel som förekommit i mina mål med angivande av felen samt målnummer för att felen lätt skall bli lätta att härleda för de domare som prövar vilka rättegångsfel som har begåtts.

Stockholm 2000-12-15

Mats Lönnerblad

Blekingegatan 28
118 56  STOCKHOLM

 

 


2000-11-08 Beslut angående begäran om omprövning m.m.  


2000-11-05 Överklagande att lägga ned förundersökning 

 
RIKSÅKLAGAREN
Rättsavdelningen
Box 163 70
103 27 STOCKHOLM

Överklagande att lägga ned förundersökning, K 64395-00, K 64252-00 och C 1-1-1595-00. Nu också frågan om skyddande av brottsliga handlingar.

Attn.: Chefåklagare Eva Finné

polis40.gif (80433 byte) Refererande till Riksåklagarens beslut från 2000-11-01 att lägga ner förundersökningen angående domare vid Stockholms tingsrätt "under påstående att domarna på parts begäran lottat om vissa mål på tingsrätten och därigenom hindrat att rättvisa rättegångar kunnat genomföras ( K 64395-00 )" önskar jag överklaga detta beslut och anföra följande:

Det synes mig som Riksåklagaren i detta ärende vare sig läst igenom handlingarna i det aktuella ärendet, eller besvärat sig att läsa igenom förhörsprotokollet. Under dessa förhållande begår inte bara Riksåklagaren grovt tjänstefel. Riksåklagaren skyddar dessutom de brottsliga handlingar, som den f d lagmannen Carl-Anton Spak vid Stockholms tingsrätt, bevisligen gjort sig skyldig till.

Det strider såväl mot den svenska grundlagen som Europakonventionen som numera ingår i den svenska lagstiftningen ( artikel 1 och 6 artikeln 1§ ) att lägga sig i pågående mål, som skett i dessa ärenden, samt att vidtaga sådana lagstridiga åtgärder så att grunderna inte prövas ordentligt i målen.

I dessa ärenden gör således Riksåklagaren precis som JK, som genom att inte granska inlämnande ärenden ordentligt, försöker också Riksåklagaren smita ifrån sin arbetsuppgift. ( se min artikel från Svenska Dagbladet den 1998-11-05 )

Dessa förfaranden är således av brottslig natur och måste självfallet beivras.

Sverige befinner sig således i samma situation som 1932 i samband med Kreugerkraschen där staten åberopade sekretesslagen, för att skydda de banker som begått brottsliga handlingar i samband med Kreugerkraschen ( se min artikel i Finanstidningen från 2000-10-27.)

Staten lyckades således med bedriften, att fria brottslingarna som därmed ostraffat kunde plundra Ivar Kreuger på alla hans tillgångar, utan någon intervention från vare sig polis eller åklagare, vilket numera efter 68 år torde var klart och bevisat. På samma sätt bär sig domare åt i dag genom att inte pröva alla de bankmål ordentligt, som de är skyldiga att göra, genom direkt lagstridig inblandning i målen från deras överordnade.

Eftersom staten i samband med den svenska bankkrisen ( 1987 - 1993 ) avser att försöka göra samma sak, genom att låta skyldiga bankdirektörer och ministrar slippa undan, medan bankkunderna utsätts för grova brott och förföljelser från bankernas sida, för att sedan hamna "på bankernas svarta lista" är det också självfallet att den f d lagmannen Carl-Anton Spak som också är ordförande i Registernämnden skall höras ordentligt om hans samarbete med bankerna och Säpo, i samband med upprättandet av det olagliga registret.

Motivet för att inte utreda Carl - Anton Spaks inblandning i registret ( C 1-1-1595-00 ) som avfärdas med "att det saknas anledning anta domare förövat brott som hör under allmänt åtal" kan därför avfärdas som rena struntpratet, när bevisning redan inlämnats som tydligt visar Carl-Anton Spaks samarbete med bankerna under pågående processer, vilket under alla förhållanden måste betraktas som synnerligen grova brott, med vilka mått man än mäter.

Beordrar inte Riksåklagaren inte omgående en seriös och djupgående förundersökning, frångår ni i likhet med Justitiekanslern, Ert ämbetsmannaansvar i direkt strid med grundlagen och Europakonventionen, som numera ingår i den svenska lagstiftningen

Jag är därför tacksam att också snarast erhålla tydlig besvärshänvisning, så att jag kan överklaga det felaktiga beslutet.

Stockholm 2000-11-05

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Blekingegatan 28
118 56 STOCKHOLM

Bilaga: 1. Artikel från Svenska Dagbladet från 1998-11-05
               JK försöker smita från sin arbetsuppgift
Bilaga: 2  Artikel från Finanstidningen från 2000-10-27
               Hemlighållna brott göms bakom sekretesslagen


2000-09-14 Påminnelse 

 

ÅKLAGARMYNDIGHETEN I STOCKHOLM
Att.: Agneta Isborn Lind

Kungsbron 21
Box 70296
107 22 STOCKHOLM

 

Mål nr C 1-1- 1595:

Ärende: Påskyndande av förundersökning

Refererande till rubricerade polisanmälan i mål nr C 1-1-1595 är vi tacksamma om Åklagarmyndigheten snarast vill slutföra förundersökningen, och besluta om åtal i detta ärende.

Eftersom vi har såväl skriftlig bevisning som sakkunniga vittnen i detta mål, som kan styrka, att det är Nordbanken som är ansvarig för detta olagliga och kränkande register, är vi tacksamma om Åklagarmyndigheten omgående slutför förundersökningen, och snarast beslutar om åtal före denna månads utgång, då i annat fall några ärenden kommer att preskriberas. Jag bifogar därför ytterligare skriftliga bevis i ett av ärendena samt brev till Europaparlamentets talman i detta ärende.

Eftersom såväl vissa korrumperade domare som samarbetar med bankerna och bankernas advokater och tjänstemän hos Justitiekanslern är inblandade i detta ärende, är det av synnerligen stor vikt att ni snarast fattar beslut om åtal, eftersom det förtalsregister ni tagit del av, redan den 4.7. 2000 vid genomgången med Elisabeth Holmer hos polisens interna utredningar, är det värsta som bankerna någonsin producerat.

Ett stort antal skadeståndsprocesser kommer nu att riktas mot Nordbanken.

Vi gör er därför personligen ansvarig om ni förhalar detta ärende ytterligare, så att alltför många ärenden preskriberas, innan ni beslutar er för att vidtaga erforderliga åtgärder som innefattar beslut om åtal, eller beslut om att lägga ner ärendet.

Bästa hälsningar,

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Blekingegatan 28
118 56 STOCKHOLM

 

Bilagor, vilka åberopas som skriftlig bevisning:    

1. Utdrag från registret 
2. Avtal med förvaltningsbolag.
3. Brev till Nordbanken
4. Brev från Nordbanken
5. Brev till Europaparlamentets talman.


2000-03-20 Polisanmälan 

 


2000-09-14 Påminnelse 

 

ÅKLAGARMYNDIGHETEN I STOCKHOLM
Att.: Agneta Isborn Lind

Kungsbron 21
Box 70296
107 22 STOCKHOLM

 

Mål nr C 1-1- 1595:

Ärende: Påskyndande av förundersökning

Refererande till rubricerade polisanmälan i mål nr C 1-1-1595 är vi tacksamma om Åklagarmyndigheten snarast vill slutföra förundersökningen, och besluta om åtal i detta ärende.

Eftersom vi har såväl skriftlig bevisning som sakkunniga vittnen i detta mål, som kan styrka, att det är Nordbanken som är ansvarig för detta olagliga och kränkande register, är vi tacksamma om Åklagarmyndigheten omgående slutför förundersökningen, och snarast beslutar om åtal före denna månads utgång, då i annat fall några ärenden kommer att preskriberas. Jag bifogar därför ytterligare skriftliga bevis i ett av ärendena samt brev till Europaparlamentets talman i detta ärende.

Eftersom såväl vissa korrumperade domare som samarbetar med bankerna och bankernas advokater och tjänstemän hos Justitiekanslern är inblandade i detta ärende, är det av synnerligen stor vikt att ni snarast fattar beslut om åtal, eftersom det förtalsregister ni tagit del av, redan den 4.7. 2000 vid genomgången med Elisabeth Holmer hos polisens interna utredningar, är det värsta som bankerna någonsin producerat.

Ett stort antal skadeståndsprocesser kommer nu att riktas mot Nordbanken.

Vi gör er därför personligen ansvarig om ni förhalar detta ärende ytterligare, så att alltför många ärenden preskriberas, innan ni beslutar er för att vidtaga erforderliga åtgärder som innefattar beslut om åtal, eller beslut om att lägga ner ärendet.

Bästa hälsningar,

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Blekingegatan 28
118 56 STOCKHOLM

 

Bilagor, vilka åberopas som skriftlig bevisning:    

1. Utdrag från registret 
2. Avtal med förvaltningsbolag.
3. Brev till Nordbanken
4. Brev från Nordbanken
5. Brev till Europaparlamentets talman.


2000-03-20 Polisanmälan 

 Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida