[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Straffa inte den som försöker rädda sitt företag
Av Lars Hygrell - Dagens Industri - 28 februari 2001

Många olyckliga företagare försöker in i det sista rädda sitt företag med egna ekonomiska uppoffringar. Men dessa försök belönas illa av samhället. När bolaget går i konkurs, är förluster vid tillskott till egna bolag inte självklart avdragsgilla.

Det kan hända att avdrag vägras för att tillskottet till bolaget betecknas som personlig levnadskostnad, berättar LARS HYGRELL, skattejurist/partner, Ernst & Young.

David hade gått i borgen för sitt företag med nästan 700 000 kronor. Sedan bolaget försatts i konkurs, tvingades David att infria sitt borgens ansvar. I deklarationen yrkades avdrag med 70 procent av förlusten, men avdraget vägrades.
   David är inte ensam. De uppoffringar som många egen- och familjeföretagare gör för att utveckla och till och med rädda sina företag lönas illa av samhället.
   Sedan cirka 25 år tillbaka har de särskilda regler som funnits för fåmansföretag och dess ägare medfört en orättvis skattemässig behandling. Vissa förbättringar har visserligen skett det senaste året, men lagstiftningen utgår från att alla fåmans- och familjeföretagare är potentiella skurkar,
   Att gå fel i vår skattedjungel bestraffas i många fall med skattetillägg mycket högre än böter för brott som misshandel och rattfylleri.
   Vid utdömande av böter tar man ändå hänsyn till den dömdes inkomst och försörjningsbörda, vilket aldrig sker vid skattetillägg.

De senaste åren har Riksskatteverkets linje gentemot fåmansföretagen hårdnat Det gäller framför allt tolkningen av rätten till avdrag för förlust vid inlåning och kapitaltillskott till egna företag, vilken skatteförvaltningar och skattedomstolar anammat.

Gemensamt i tolkningen från myndigheternas sida är att om en företagare försökt att rädda sitt företag genom att, som en sista åtgärd, skjuta till eget eller upplånat kapital, har denne inte rätt till avdrag för den förlust han gjort. För den egna uppoffringen av att med nytt och beskattat kapital vilja rädda sitt bolag, borde rätten till avdrag för förlust vid inlåning och kapitaltillskott vara självklar.
   I en skrivelse den 10 februari 2000 sammanfattar Riksskatteverket vad det uppfattar som gällande rätt. Här framgår att om ett finansiellt instrument definitivt har förlorat sitt värde, medges avdrag för reaförlust redan då bolaget försätts i konkurs, och någon konstlad handel med värdelösa aktier och fordringar behövs inte för rätten till avdrag. Men speciellt för så kallade villkorliga aktieägartillskott har ifrågasatts om avdrag för förlust kan medges vid försäljning eller konkurs.

I avvaktan på klarläggande, är rådet att omvandla dessa till villkorslösa tillskott, varvid de ökar anskaffningskostnaden för aktierna i bolaget, och man får avdrag för förlust vid försäljning av aktierna eller vid konkurs.

Avdrag för förlust på fordringar kan också vägras på den märkliga grunden att anskaffningskostnaden har ifrågasatts, eller att förlusten har bedömts utgöra en personlig kostnad.
   Kammarrätten i Stockholm har kommit till slutsatsen alt anskaffningskostnaden för en fordran ska bedömas med hänsyn till gäldenärens betalningsförmåga,
   Företrädare för Riksskatteverket hävdar på fullt allvar all avdrag för förlust på fordran på eget bolaget kan vägras, då förlusten kan anses utgöra en personlig levnadskostnad. Till grund för detta åberopas ett mål från Regeringsrätten om utlåning till en god vän utan samband med någon förvärvsverksamhet!

Det måste vara en självklarhet att om man med egna beskattade medel försöker stötta och utveckla sitt företag, ska man ha rätt till avdrag för förlust om bolaget går i konkurs, eller man lyckas avyttra sin fordran.

Regeringen har ju i direktiv till utredning om översyn av fåmansföretagsreglerna uttalat att reglerna inte ska motverka initiativ och risktagande inom företagsamheten.
   Om regeringen menar allvar med sin önskan att uppmuntra ny företagande, måste den osäkerhet som nu råder om hur förlust på fordringar och kapitaltillskott ska behandlas undanröjas.

Flera mål på detta område ligger för närvarande för avgörande i regeringsrätten.

Lars Hygrell

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida