[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Etiken allt viktigare för företag
Av Bino Catasús, Maths Lundgren och Charles Silva - Dagens Industri - 14 augusti  2001

I dag är etik vad miljöfrågor var för ett tiotal år sedan. Då tvingades företagen brådstörtat att anpassa sig om de inte varit framsynta och utnyttjat miljöinflytandet till sin fördel.
   Ska dagens företag dra nytta av etikintresset måste de införliva etik i sitt handlande.

Er 10-15 år sedan kom miljöfrågorna upp på företagens agendor. Många tvingades anpassa sig, medan andra var mer förutseende och tog tillvara på de möjligheter som gavs.
   Vi som har forskat kring denna utveckling ser nu klara likheter vad gäller etiska och sociala frågor.

Etikfrågorna knackar på dörren i globaliseringens spår och det finns olika sätt att hantera dem. Många lärdomar kan dras från 1990-talet och miljöfrågan.

Globaliseringen pågår för fullt och inte mycket talar för att den kommer att stoppas. Kulturella och geografiska gränser blir mindre relevanta för etiska hänsynstaganden.
   Företag kritiseras allt oftare för bristande ansvar vad gäller miljöfrågor, sociala frågor, och andra etiska frågor. Kritik som till synes har drabbat företagen utan förvarning.
   Några exempel är oljebolagens agerande i Nigeria och Sudan, djurhållning och livsmedelsproduktion, utnyttjande av barnarbetare etc. Kritiken kommer från konsumenter, myndigheter, intresseorganisationer och uppmärksammas stötvis i medierna.
   Dessa exempel speglar ett allmänintresse om hur företagen sköter sig på de lokala och globala marknaderna.
   Vi är övertygade om att denna utveckling kommer att intensifieras framöver. Massengagemangen i Seattle, Göteborg och Genua pekar i den riktningen.

Är det så att företagens huvudsakliga analyskraft ägnas åt marknadsundersökningar och att sociala analyser negligeras? Missar företagen de affärsmöjligheter som genereras av sociala förändringar? Och, inte minst, är det så att företagen missar sina chanser att själva påverka de sociala frågorna i önskad riktning?
   På dessa frågor är vårt svar ja.

   Våra argument är i huvudsak följande:

• För det första påverkas företagen av sin omgivning. I kölvattnet av globaliseringen kommer de nya kraven på etiskt uppträdande. Unga människor vill veta vad Ericsson gör i Kina likväl som i Kista. Etikens intåg på företagens agendor sker på flera sätt:
   Organisationer och opinionsbildare sätter tryck på multinationella företag att införa etiska principer. Ett tydligt exempel var då Sydafrikas regering tillsammans med FN och en stark världsopinion tvingade läkemedelsbolagen till kompromiss gällande priset på aids-medicin.
   Transnationella aktörer som till exempel internationella miljörörelser, fack- och intresseorganisationer och fondförvaltare uppmanar företagen att ta med andra frågor än rent finansiella i sina bedömningar. Nyligen kritiserades Esselte av Sjunde AP-fonden för att anlita en underleverantör på andra sidan Atlanten som diskriminerade kvinnor.

• För det andra påverkar företagen själva globaliseringen och är de facto viktiga aktörer i samhället. Huvudkontorets i beslut kan ha långtgående konsekvenser tusentals mil bort. Konsekvenserna kan till och med vara större än någon demokratiskt vald politikers beslut.

Företagets ansvar tar inte längre slut vid fabriksgrinden eller hissdörren. Snarare är det så att företagen själva definierar sin ansvarsgräns - och därmed kan frågan om vilket samhälle vi på sikt vill leva i inte överlåtas till andra.

Ta etikfrågorna på allvar, bjud in olika intressenter och byt erfarenheter med andra företag! Ett gott råd är att tidigt i processen lyssna inåt i organisationen.

För att återknyta till miljöfrågorna - det var inne i företagen de stora krafterna fanns. Det är där - bland vanliga människor - som företagens etik kan formuleras från grunden och kopplas till företagskulturen. Företag tillämpar mer sannolikt etiska regler som de själva har varit med om att påverka.

Framför allt bör ställningstagandena kommuniceras för att få kraft och genomslag. Detta, att våga sticka ut hakan samt att vara beredd att ibland behöva tänka om, skapar förtroende.

Vi vill slå ett slag för företagens möjlighet att ligga i framkant i viktiga etiska frågor.

Genom att ligga steget före slipper företagen brandkårsutryckningar, kan själva formulera sina ansvarsgränser, stärka företagskulturen och dra affärsfördelar från anpassningen.

Bino Catasús
Maths Lundgren
Charles Silva

Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida