Brev och mejl: Se nedan

Bulvaner och hälare på Visinge Gård - Täby

Efter Håkan Nordquists bortgång är sonen Henrik godsägaren på Visinge Gård. Medan pappa Håkan planerade kapningen av System 3R-koncernen har sonen Henrik uppträtt i rollen som bulvan och hälare i det som slutade med ”System 3R-affären”. En affär präglad av korruption i alla dess former för att kunna lägga beslag på ett igång varande globalt lönsamt företag genom en ren kapning och stöld enligt sammanfattning nedan.

1. Försök till en fredlig lösning
2. Håkan kapade System 3R-koncernen
3. Holding plundrades på patent på varumärken
4. Holding plundrades på aktierna i International.
5. Kapningen "lyckades" utan att investera en (1) krona
6. Håkan ljög i ett försök att dölja kapningen
7. System 3R 25-årsjubileum
8. Entreprenörer omyndigförklaras
9. Sammanfattning
10. Vädjan till Håkans efterlevande 
11. Bulvan
12. Häleri
13. Korruption

1. Försök till en fredlig lösning

Vid en kontakt med Henrik den 29 januari 2024 i ett försök att komma till en konstruktiv dialog och städa upp efter pappa Håkan, uppträdde Henrik  med stor arrogans med svaret att det finns inget att diskutera, då affären för länge sedan är avslutad. Han inser inte att stöld och bedrägerier blir avslutade först när det har träffats en överenskommelse mellan berörda parter eller att straffpåföljder har utdelats av domstol. Avbildad: Henrik Nordquist. Numera projektledare hos System 3R International AB

Jag hade i ett rekommenderat brev till sönerna Henrik och Johan den 24 januari 2024 introducerat ordförande i Bankrättsföreningen,  Mats Lönnerblad, för en kommande kontakt. Mats är broder med Henrik och Johan i Timmermansorden varför jag utgick från att de som bröder under ordens motto – ”Gudsfruktan och människokärlek” - skulle kunna föra en saklig och seriös dialog för att finna en fredlig lösning.

Att bli bemött av Henrik med stor arrogans visade att det finns en hund begraven. Henrik som varit indragen i planläggningen av "System 3R-affären", manas träda fram och visa att han är karl för sin hatt och ta ansvaret för pappa Håkans svek och bedrägliga beteenden.

Henriks stora arrogans var ett försök att dölja rollen som bulvan och hälare i stölden av System 3R-koncernen. Pappa Håkan förverkligade sina brottsliga gärningar i maskopi med de tre sönerna - Henrik, Johan och Nicholas. Detta genom att lägga beslag på det vilande företaget Campro Tooling inom System 3R-koncernen, som förvandlades till moderbolag med pappa Håkan som Verkställande direktör, medan de tre sönerna enligt aktieboken intog rollen som ägande bulvaner. Se vidare: Bulvan

Enligt PRV Registeruppgift från ny bolagsordning, som antogs 1993-12-06 hade moderbolaget Campro Tooling AB postadress Visinge Gård Täby, vilket också var den postadress som gällde för styrelsens medlemmar Håkan och Henrik. Se. Klickbild

2. Håkan kapade System 3R-koncernen

Håkan intog rollen som kaparen och utsåg sig själv till VD för såväl moderbolaget System 3R Holding AB (Holding) som dotterbolaget System 3R International AB (International). Detta utan att ha förvärvat en enda aktie i Holding. Formellt uppträdde Håkan som självutsedd förvaltare av System 3R-koncernen för min räkning som ägaren, utan att först informera mig om kupplanerna. Se: Klickbild

Håkan och medkumpanen Hans Dirtoft VD Företagskapital överlämnade via Telefax fredagen den 3 december 1993 kl 16.30 avtalshandlingar till mig utan föregående förhandlingar. Undertecknades inte avtalen och returnerade med vändande fax skulle Holding försatts i utpressningskonkurs. Konkursalternativet var ett uteslutet alternativ då det skulle resulterat i en fri lejd för kuppmakarna. Det visade sig senare att jag påtvingades skenavtal. Avtalen tillkom för att dölja ett hemligt avtal med bankerna, som jag fick kännedom om först den 15 november 1994 genom Bankledningen i Sparbanken.

Lördagen den 4 december 1993 kallade Håkan in företagets ekonomidirektör och för honom dikterade flera protokoll från bolagsstämmor och styrelsemöten, som alla var fejkade. Ekonomidirektören Mats Staffas har lämnat rapport över Håkans första fas i kapningen.

Håkan hade ingen fullmakt att avveckla Holdings tillgångar i form av aktier och immateriella rättigheter (patent och varumärken), vilket han i hemlighet gjorde i korruptionens anda. Håkan lurade och bedrog bankerna, Skatteverket och mig som grundare och ägare till System 3R-koncernen.

3. Holding plundrades på patent på varumärken

Den 21 december 1993 beslutade den icke beslutsmässiga styrelsen i Holding att sälja de immateriella rättigheterna, patent och varumärken till dotterbolaget International i ett styrelsemöte den 27 december 1993 enligt protokollet?.  Patenten gavs det symboliska värdet 17 Mkr medan varumärken värderades inte. Dessa helt avgörande tillgångar för ett igång varande företag hade ett marknadsvärde om vart fall 50 Mkr.

Av köpeskillingen returnerades 15,3 Mkr som koncernbidrag till International. I princip innebar detta att jag uppfyllde min del för ett fortsatt 1/3-delsägande i International enligt den överenskommelse jag hade träffat med Håkan hösten 1993 och som han bekräftat under ett huvudförhör i mål nr T7-109-95, enligt ljudfil från förhöret. 

Överenskommelse om vardera 1/3-delsägande hade introducerats för marknadsbolagen System 3R USA och System 3R Japan vid ett möte med Håkan och Företagskapital i Stockholm den 22 september 1993 och som bekräftats skriftligt. Följande parter var också informerade om överenskommelsen: Ledningen i Sparbanken den 1993-10-05, fackliga representanterna i International den 1993-10-13 och styrelsen i Holding och International den 1993-10-20. Trots detta svek Håkan överenskommelsen och gick bak ryggen och förde parallellt hemliga förhandlingar med bankerna om att utesluta mig från ett fortsatt ägande i mitt livsverk System 3R efter 25 år.

Henrik som numera är anställd hos System 3R International AB Vällingby borde ha dåligt samvete när han dagligen drar fördel av mina patent och varumärken, som bedragaren och lögnaren pappa Håkan lade beslag på utan ett ersätta mig som innovatör och entreprenör med en (1) krona. Eller är Henrik av samma skrot och korn som pappa Håkan? Gäller inte mottot i Timmermansorden - Gudsfruktan och människokärlek!

Jag föreslår att Henrik tar del av hur min uppfinning MACRO-system kom till med livet som insats. Allt för att rädda företagets överlevnad och framtid. Läs vidare rubrik: 35. Vinna eller försvinna 

Vidstående bild är hämtad den 1 februari 2024 från Internationals hemsida och visar  varumärket system 3R (skapat av mig början 1970), konceptsymbolen One Minute Set-up (skapat av mig 1985 i samband med ett kundbesök  hos en motstridig kund i Taiwan). Produkten på bilden, Macro-system, uppfann jag 1986 och som beviljades EU-patent 1992. Dessa för International än i dag helt avgörande immateriella rättigheter bestämde Håkan  bedrägligt att lägga beslag på i ett hemligt anbud till bankerna den 8 november 1993, citat:

"Ytterligare en förutsättning är att samtliga immaterialrätter - patent, varumärken,
produkträttigheter, firma etc - vilka för närvarande tillhör moderbolaget System 3R Holding, utan vederlag överförs till System 3R International.
"

Detta anbud lämnades medan överenskommelsen om vardera 1/3-delsägande fortfarande gällde. Bankerna förstod inte bättre utan införde villkoret i ett hemligt avtal punkt 3.2 Läs vidare: 51. Svek utan motstycke och intellektuell avrättning.

4. Holding plundrades på aktierna i International.

Efter stölden av samtliga immateriella rättigheter (patent och varumärken) och övriga immateriella tillgångar beslutade samma ej beslutsföra styrelse i Holding den 28 januari 1994 att avveckla Holdings 90 001 aktier i International för 3 kr trots att det bokförda värdet enligt Holdings Årsredovisning 1993 Not 2 uppgick till 22 761 253 kr (Marknadsvärdet har senare fastställt till ca 175 000 000 kr inkl immateriella rättigheter och immateriella tillgångar).

"Håkan Nordquist med familj genom helägt bolag" tilldelas 35 000 aktier i International till priset av en (1) krona trots det bokförda värdet 8 851 003 kr. Varav Campro Tooling förärades med 21 300 aktier i International,  som fick det bokförda värdet 5 386 770 kr och som var stulna till värdet 0 kr.

Campro Tooling ägdes till lika delar av de tre sönerna enligt aktieboken. Håkan var VD och ende ordinarie styrelseledamoten. Sonen Henrik var styrelsesuppleant enligt PRV Registeruppgift. Campro Tooling blev moderbolag och Håkans bulvaner för den operativa koncernen System 3R International AB enligt utdrag Årsredovisning 1994.

Grundplåten för kaparen Håkan och bulvanbröderna Henrik, Johan och Nicholas är en ren stöld. Campro Tooling och Håkan som privatperson investerade efter kapningen genom en nyemission totalt 8 Mkr. Detta framgår av en extra bolagsstämma i International den 25 februari 1994 och medan jag Börje Ramsbro ägde 100% av aktierna i Holding. Enligt det hemliga avtalet med bankerna punkt 3.1 skulle Håkan och Företagskapital förvärva samtliga aktier i Holding från direkt mig. Inte en aktie har förvärvats och därmed är jag fortfarande den formelle ägaren till Holding.

5. Kapningen "lyckades" utan att investera en (1) krona

Efter att Holding hade plundrats på aktier och immateriella rättigheter och övriga immateriella tillgångar "gömdes" Holding undan i International den 25 februari 1994 enligt Holdings aktieboken (fd 3R Management) utan några avtal med mig som ägaren till Holding. Med till gömstället följde 20 252 781 kr, som "Styrelse och verkställande direktören föreslår att i ny räkning balansera." Se: Holdings årsredovisning 1993 sida 2.

Enligt flera skrivelser till Skatteverket och Kammarrätten i samband med den skattetvist Håkan förde med skattemyndigheten som VD för International, har han försäkrat att jag i hade full kontroll över System 3R-koncernen efter den 3 december 1993. Jag kunde efter denna tidpunkt kalla till bolagsstämma och byta ut styrelsen, ta in andra investerare och med rätt till aktieutdelning. Detta är vad Håkan med all tydlighet framfört i brev till Kammarrätten i Stockholms Län den 2 juli 1999, citat:

”Bolaget har inte uttalat att Börje Ramsbro skulle ha fråntagits det bestämmande inflytandet i 3R i och med avtalet den 3 december 1993 (avtal I)

Avslutning

Vid årsskiftet var Börje Ramsbro alltjämt ägare med rätt att kalla till och rösta på bolagsstämma när helst han så önskade. Han hade alltjämt rätt till utdelning på aktierna. Avtalen den 3 december 1993 (avtal II) tillkom på bankens initiativ osv.

Av detta framgår att VD och styrelsen för Holding förvaltade System 3R-koncernen för min räkning som ägaren. Det är således resultatet i årsredovisning 1993 för Holding som skall ligga till grund för kommande reglering av min krav på ersättning för för förlorad egendom.

Enligt årsredovisningen har 20 252 781 kr följt med när moderbolaget Holding lagstridigt överfördes till dotterbolaget International tillhörde mig, Börje Ramsbro, som ägaren till Holding. Enligt Sparbanken låg samtliga mina aktier i Holding i depå och kunde avhämtas om jag så önskade, då jag var skuldfri i alla avseenden. Se inlaga från Sparbanken den 12 september 1996

Håkan och Henrik lade grunden till en korruptionshärva som slutade med en försäljning av System 3R International AB och Campro Tooling AB till Atle AB, som sålde företaget vidare till en utländsk köpare för ca 350 Mkr, som för Atles del gav en exitvinst om 63 Mkr.

Inför försäljningen finns i Campro Toolings Årsredovisning 1999 under Förvaltningsberättelsen Allmänt följande information, citat:

Bolaget bedriver förvaltning av aktier. Per den 31 december har aktiekapitalet till mer än hälften förbrukats vilket innebär att reglerna i ABL 13:2 aktualiseras. Bolagets huvudsakliga tillgång utgörs av aktier i System 3R. International AB» motsvarande ca 17% av aktiekapitalet. Under hösten 2000 har förhandlingar skett om en avyttring och preliminärt har en köpeskilling överenskommits. Den 25 april 2001 har i ett avtal värdet på Campro Tooling AB:s aktieinnehav bekräftats till 55 MSEK.

Sönerna hade inte bara lyckats förbruka mer än halva aktiekapitalet de erhöll därtill 55 MSEK i rollen som bulvaner för pappa Håkans extremt bedrägliga affärsupplägg, som slutade med "System 3R-affären" och en serie rättsliga processer.

Familjen Nordquist gjorde en exitvinst om ca 175 000 000 kr varav de tre sönerna tillsammans kasserade in ca 50 000 000 kr efter skatter.

Då familjen tilldelades 35 000 aktier i International för en (1) krona, som var stulna och utgjorde en andel av exitvinsten, vilket vid försäljning leder till häleri enligt Brottsbalken.

6. Håkan ljög i ett försök att dölja kapningen

Håkan har i ett brev till mig den 23 mars 1994 visat att han i alla sammanhang ljuger. Brevet var ett försvar till varför han och Företagskapital svek den träffade överenskommelse om vardera 1/3-delsägande i International enligt följande förklaring, punkt 3 citat:

Ditt krav att få behålla en tredjedel även efter en rekonstruktion med nyemission skulle innebära att Företagskapital och jag de facto skulle skänka Dig en tredjedel av vår nyemission. Vi har inte varit beredda att göra detta.

Verkligheten var den att jag/Holding genom koncernbidraget 15 300 000  kr och de 20 252 781 kr som följde med Holding till International, de facto skänkte jag Håkan och Företagskapital totalt 35 552 781 kronor innan de själva investerat en (1) krona. Lägg därtill att de konfiskerade royaltyn om 3% som International löpande erlade till Holding baserat på International nettoomsättning. Se Not ägartruktur angående patent .

Mitt krav på ersättning för det bokförda värdet är därmed välgrundat och blygsamt.

Vidare påstående (punkt 6), citat:  

"Företagskapital och jag har vår fulla rätt att från bankerna förvärva bolaget. Det är inget omoraliskt i detta."

Ingen part hade någon fullmakt att förhandla om mina i banken deponerade och pantsatta aktier och övriga tillgångar. Verkligheten är den att kaparduon Håkan och Hans Dirtoft (VD Företagskapital) har inte förvärvat en enda aktie från bankerna. Lögnen säger allt om Håkan och hans totala brist på respekt för annans egendom och sanningen. För övrigt har de ej heller förvärvat en enda aktier från mig som ägare till Holding, enligt de villkor som hade träffat med bankerna under punkt 3.1 i det hemliga avtalet, se nedan.

Efterlevande borde skämmas efter Håkans bristande empati, moral, etik och samhällsansvar för att tillskansa sig makt och medel genom bedrägliga affärsmetoder och korruption. Eller är det rent av så att hela familjen Nordquist har levt och lever vidare i Håkans förljugna värld?

Vad Håkan inte nämnde i brevet ovan var att han och Företagskapital bakom ryggen på mig träffade den 3 december 1993 ett hemligt avtal med bankerna om villkoren för övertagandet av dotterbolaget System 3R International AB. Avtalet fick jag kännedom om först den 15 november 1994 via Bankledningen i Sparbanken. Inte ens detta avtal kunde Håkan fullfölja utan han bedrog även bankerna, vilket kostade dem kännbara förlikningar. Se Utdrag förlikning med FöreningsSparbanken AB och Nordbanken AB.

Det har varit mycket svårt för mig att finna ett svar på Håkans bedrägliga beteende mot mot allt och alla. Jag hade sökt upp honom och erbjudet honom ett generöst delägande, då mitt intryck av honom efter första kontakten var mycket positiv. Vad jag och andra som träffade honom i inledningsskedet missade var att han var en utpräglad egoistisk psykopat och lögnare som det inte gick att lita på i något avseende.

Kort efter inträdet i System 3R avslöjade han skriftligt en av sina personligheter, som inte hör hemma i seriösa affärer. Håkan respekterade inte muntliga överenskommelser och här finns svaret varför jag stämplar honom som lögnare och bedragare. Se: Klickbild

7. System 3R 25-årsjubileum

Under 25 års ansträngningar byggde jag framgångsrikt upp System 3R-koncernen genom extrema  uppoffringar och risktaganden. Håkan beslutade att jag icke skulle bjudas in till företagets 25-årsjubileum den 2 juli 1994. Han förhindrade mig från att ta ett värdigt avsked av mina medarbetare efter allt vad de gjort för mig och företaget.

Håkan visade även i detta sammanhang att han saknade allt vad mänsklig empati och kärlek står för. Han vare sig förstod eller insåg att han uppträdde som bedragare och lögnare mot mig och andra som kommer i hans väg. För Håkan gällde det att sopa alla spår efter mig, så att han själv kunde glänsa i sin förljugna värld, som superentreprenören och den som kunde bjuda bröderna i Timmermansorden på en tur i "Ordensåket".
Fotot är hämtad från Rolls-Royce Enthusiast Club i ett inlägg undertecknat av Håkan Nordquist. 

Jag förvärvade 1985 min Rolls-Royce av årgång 1980, som ett resultat av att en medarbetare kom hem från England efter ett serviceuppdrag för System 3R UK. Han presenterade idéen att 3R stod för Ramsbro-Rolls-Royce.
System 3R stod för att endast det bästa var bra nog, vilket resulterade i att jag gav i uppdrag till en bekant bilhandlare att spåra en begagnad RR och så blev det en The Silver Shadow II. Inte för att skryta med någon rikedom utan för att stärka varumärket System 3R. Håkan skulle tydligen inte vara sämre fast han saknade RRR. Se: Klickbild

8. Entreprenörer omyndigförklaras

Håkan tvekade aldrig att framföra sin förträfflighet i alla sammanhang, vilket också skedde i hans debattinlägg Ord mot Ord den 7 juni 1994 Svenska Dagbladet. D.v.s. kort efter kapningen av System 3R-koncernen. Han förvånade sig över Statens stämpelskatt 400 000 kronor, citat:

"Döm då om mm förvåning när staten anmäler sig för att begära sin tribut - en stämpelskatt på 400000 kronor på den nyemission som nyligen investerats som riskkapital i det vacklande företag jag just förvärvat!"

Självfallet nämnde Håkan inte att han redan hade hämtat hem 400 000 kr i form av  luftfakturor utställda på marknadsbolaget System 3R USA via sitt privata bolag Normol i Belgien under april 1994.

Vidare i texten, citat:

"Visserligen har jag själv 25 års erfarenhet på området och vårt företag har en exportandel på 97 procent men självfallet är jag beredd att lyssna på vilka nya grepp konsulten kan tillföra.

Vårt företag var mitt System 3R som Håkan hade bedrägligt kapat och lagt beslag på och det var mina 25 år som resulterat i exportandelen 97%.

Vidare i texten, citat:

"Själv har jag bara i 25 års tid trälat i utlandet och här hemma med att i praktisk verksamhet driva företaget och själv skapa det kapital som jag valt att sätta in i nya riskfyllda industriprojekt istället för att sätta sprätt på det för egen del. Just genom att ha visat denna tyvärr alltför sällsynta förmåga har jag diskvalificerat mig."

Det kapital Håkan skapat är inte ett resultat av att han trälat och från grunden skapat ett företag genom egna innovationer och entreprenörskap, utan ett resultat av att han bedragit allt och alla, som i fallet System 3R-affären. Självfallet måste han hävda att System 3R var ett vacklande och värdelöst företag för att dölja sina affärsmetoder och korruption i alla dess former.

Det räcker med att hänvisa till den justerade substansvärderingen, som Håkan bak min rygg begärde skulle upprättas av företagets ekonomidirektör och revisor. Denna skulle grundas på antagande att det operativa dotterbolaget System 3R International AB var försatt i konkurs.

Alltså det skulle fastställas i skrotvärde utan immateriella tillgångar, en uppbyggd infrastruktur, skickliga medarbetarna och ett igång varande lönsamma globalt etablerade företaget. Läs vidare: Justerad substansvärdering 1993-10-29, för System 3R International AB-koncernen.

Det justerade substansvärdet (skrotvärdet) återkommer senare i ett hemligt anbudet riktat till Sveatornet/Sparbanken den 8 november 1993 som lämnades medan överenskommelsen om delägarskap fortfarande gällde.

När det gäller risker och riskkapital i fallet System 3R är det jag som stått för detta utan en (1) kronas ersättning. Med rätta borde Håkan ha omyndigförklarats efter hans skatteflykt till Belgien. Tyvärr återvände han till Sverige efter den 5-årga skattekarantänen och jag/System 3R blev hans nästa offer.

Håkan var urtypen för kategorin kriminella entreprenörer, som med lögner, kränkningar och förtal, lägger beslag på annans egendom. Vad fick han med sig i graven? Däremot lämnade han efter sig hat och besvikelse för efterlevande att bära tills den dag de reglerar den obetalda fakturan från den 20 juni 2006.

9. Sammanfattning

Det är beklagligt att en person som Håkan använde sin intelligens och bildning för att tillfredställa sin kortsiktiga girighet på andras bekostnad. Självfallet har han inte varit ensam om kuppen mot System 3R. Han var hjärnan bakom affärsupplägget och den som höll i taktpinnen. Håkan saknade i affärssammanhang allt vad mänsklig empati står för och då blir allt möjligt och fel.

det vare sig finns köpeavtal eller aktieöverlåtelseavtal tecknade med mig som ägaren till System 3R-koncernen har jag under åren upprepat sökt kontakt med Håkan för att bringa klarhet i hur han blivit ägare i System 3R. Tyvärr valde han att han att ej träda fram och då blir det sociala medier som får teckna hans genmäle. Se inlägg: 26. Hjärnan bakom allt - Håkan Nordquist

Håkan kan nu inte försvara sig mot vad som här framförs, vilket inte är nödvändigt då allt kan styrkas genom hans eget agerande och efterlämnat bevismaterial, vilket jag delvis har givet exempel på i denna redovisning.

Efter att jag och Håkan hade träffat en överenskommelse om ett framtida delägarskap i dotterbolaget System 3R International AB enades vi om att informera företagets huvudbank Sparbanken,  som befann sig i djup kris. Banken hade bildat Sveatornet vars ordförande, Lars-Ove Håkansson jag hade fört vissa diskussioner med om en kommande ägarförändring i System 3R-koncernen.

Håkan erbjöd sig självmant upprätta ett introduktionsbrev i mitt namn och satte sig i enrum och formulerade brevet utan någon som helst påverkan från min sida. Han återkom snabbt med ett textförslag som jag bad honom läsa in på fickminne då hans spretiga handstil var  svårläst. Ljudfilen inlästes den 12 september 1993 och utskriften finns kvar i original.  Håkans vältalighet gjorde ett positivt intryck på mig. Ljudfilen kan vara till minne för efterlevande.

Den kontakt som Håkan därefter tog med Lars-Ove Håkansson lade grunden till "System 3R-affären". Håkan fann en likasinnad motpart inom banken som var totalt okunnig om banklagstiftningen och som föll för Håkans briljanta lösningar tillsammans med en portion vänskapskorruption och misstankar om mutor. Läs vidare: Kärlek vid första ögonkastet.

Utan att besöka System 3R i Vällingby var det Lars-Ove Håkansson som träffade det hemliga avtalet från den 3 december 1993. Mer skall jag inte säga utan hänvisar till rubriken:  "Allt slutade med "System 3R affären"

10. Vädjan till Håkans efterlevande 

I brev till Håkan Nordquist den 16 mars 2023 bifogade jag till faktura 20060800 i påminnelse nr. 13, som gällde det bokförda värdet för de stulna aktierna i dotterbolaget International.

Håkan avled den 28 oktober 2023 utan att reglera fakturan, som nu blir en fråga för dödsboet att reglera under ansvar och ledning av sönerna Henrik och Johan, som varit delaktiga i Håkans affärsupplägg som delägare i Campro Tooling. Håkan hade fullmakt från sönerna vid bolagsstämma den 15 juni 2001. Enligt en efterkonstruerad aktiebok för Campro Tooling AB (Campro Holding AB???) förvärvade Atle AB aktierna den 15 juni 2001.

Jag önskar att Håkans efterlevande har förståelse för mitt krav enligt fakturan, som är en symbolisk ersättning för all den ekonomiska skada och de kränkningar som Håkan utsatte mig för från första stund. Det går inte att ekonomisk ersätta mig men däremot kan det visas respekt och förståelse för min besvikelse över Håkans bedrägliga handlande mot mig.

Det är nu dödsboets ansvar att göra rätt för sig och därefter glömma vad som varit och minnas de ljusa stunderna.

Stockholm den 5 februari 2024, uppdaterat den 30 mars 2024

Börje Ramsbro
Grundare och ägare till System 3R-koncernen 1979 -1994
Se Företagspresentation System 3R publicerad juni 1994


11. Bulvan: Lag (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
Med ett bulvanförhållande avses i lagen att någon (bulvanen) utåt framstår som ägare av viss egendom men i verkligheten innehar egendomen huvudsakligen för annans (huvudmannens) räkning"

När det påtalades för Håkan om sönernas ägande av moderbolaget Campro Tooling AB då blev svaret: "Det begriper ni väl att det inte är deras företag." Det rådde således ett bulvanförhållande. Vad annat kunde sönerna tillföra i sin ungdom. Henrik 24 år, Johan 22 år och Nicholas 20 år.

12. Hälare: Brottsbalk (1962:700)
"7 § BrB. Häleri är ett samlingsbegrepp på olika typer av hantering av egendom som någon annan person kommit åt genom ett brott. Häleri eller häleriförseelse är ett brott som man kan göra sig skyldig till om man köper, säljer eller på något annat sätt befattar sig med stöldgods."

13. Korruption: Polisen
Korruption är ett samlingsbegrepp för att ge och ta emot muta, trolöshet mot huvudman och att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning.

Så säger lagen om korruptionsbrott:
Straffet för mutbrott och trolöshet mot huvudman är böter eller fängelse i högst två år, vid grova brott upp till sex år.

Korruptionen ökar i Sverige enligt Transparency Internationals årliga korruptionsindex från den 30 januari 2024.

"System 3R-affären" och Håkan Nordquists stöld av System 3R-koncernen är ett exempel på hur Sverige sjunker allt djupare i korruptionsindexet.


Brev och mejl:
2024-02-06 Brev till Håkan Nordquist efterlevande. Irina, Henrik, Johan och Maria.
2024-03-23 Bouppteckning efter Håkan Nordquist - 97 miljoner kronor
2024-04-15 Brev från Henrik o Johan Nordquist.
2024-04-18 Svar på brev/mail från Henrik o Johan Nordquist
2024-05-02 Mail till dödsboet Håkan Nordquist


Tack för besöket och välkommen åter!