Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Bluff i repris
Av Marie-Anne Olsson  - 31 januari 2013

Enligt Börje Ramsbro skedde det så kallade ”förvärvet” av System 3R utan föregående förhandlingar, utan att någon fullmakt hade lämnats till någon part, utan att någon pant hade påropats eller tagits i anspråk, utan att företaget var på obestånd, utan giltiga förvärvsavtal, utan ersättning till ägaren från de ”nya ägarna”, utan hänsyn till det bokförda värdet på drygt 22 miljoner kronor och utan hänsyn till marknadsvärdet på cirka 175 miljoner kronor.

Nu har jag sett och hört tillräckligt för att veta att detta inte är en skröna. Är då detta ett sunt sätt att göra affärer på? Är detta affärsmetoder, som en sund advokat borde bluffa, ljuga, slingra sig och säga emot sig själv, för att försvara? Jag tycker inte det. Inte heller Börje, som under snart tjugo år har försökt reda ut den här härvan och samla på sig bevis. Det har varit en lång process.

I januari 1995 stämde Börje System 3R International AB (som nu var i händerna på skurkar) vid Stockholms tingsrätt och yrkade att tingsrätten skulle fastställa, att han var ensam ägare och innehavare av de immateriella rättigheterna enligt förteckning (det vill säga sina egna patent och varumärken). Det är den farsartade rättegången som beskrivs i inläggen ”Sabotage av en rättegång” och ”En oanständig förlikning”.

De ”nya ägarna” anlitade då advokaterma Hans Bagner och Olle Flygt från Advokatfirman Vinge KB. Där fanns de tuffa killarna som inte tog så allvarligt på Advokatsamfundets stadgar om rätt och orätt. Denna rättegång sköts helt i sank genom att motparten, via Håkan Nordquist och advokaterna, ägnade sig åt bland annat grundlösa polisanmälningar, undanhållet bevismaterial, medveten förvrängning av innehållet i en rad dokument, åberopande av flera grundlösa bestridanden och mycket annat. Detta agerande gick långt utöver vad man får göra enligt Sveriges Advokatsamfunds Vägledande regler om god advokatsed

Bland annat påstod Hans Bagner under denna rättegång, att Börje förlorade all kontroll, allt inflytande över och allt ägande i System 3R genom ett avtal från den 3 december 1993. Hans klient Håkan Nordquist, som då var VD för System 3R International AB, var bisittare till Bagner under de 18 dagarna som målet pågick och höll givetvis med om allt. Det var han själv som ensam hade producerat avtalshandlingarna och som hade tvingat Börje att underteckna dem, under hot om utpressningskonkurs.

Men samtidigt som dessa huvudförhandlingar pågick i det så kallade patentmålet, vittnade Håkan i Länsrätten i ett skattemål mellan System 3R och Skatteverket. Där bedyrade han att Börje ägde företaget fram till den 21 februari 1994 och kunde, om han fick lust, byta ut styrelsen och återta företaget. Det var den ”sanning” som passade in här för att kunna göra förlustavdrag och undandra sig beskattning.

Låt oss anta att advokat Hans Bagner var ovetande om detta. Låt oss anta att Bagner blev grundlurad av Håkan Nordquist. Kännedomen om dessa omständigheter, att Håkan vittnade om en sak i det ena målet och vittnade om dess motsats i det andra målet, har ju kommit till Börje långt senare. Låt oss anta att även Hans Bagner fick reda på detta vid senare tillfälle. Jag tror inte han var ovetande, men låt oss anta det och förlåta honom för hans falskspel vid denna rättegång.

MEN, HUR kan det komma sig att Hans Bagner, medlem i Sveriges Advokatsamfund, inte har dragit någon slutsats alls av det inträffade? Om inte på annat sätt, så har han fått en fullständig redovisning av denna så kallade tvetalan genom ett brev, daterat den 31 mars 1998, från Börjes dåvarande ombud. Se komplett brev till advokat Hans Bagner (Pdf)

HUR kan det komma sig att han i nu aktuellt svaromål, den 15 oktober 2012, upprepar samma gamla lögner och mer därtill? Hur är det möjligt? Hur kan Bagner, en advokat vid MAQS Law Firm i Stockholm, i svaromålet formligen vräka ur sig lögner utan urskillning, utan uppkollning, utan eftertanke? Det skulle kunna bli en hel bok att bemöta alla lögnerna på ett sakligt och förståeligt sätt, så det är inte möjligt här och nu. Avbildad: Advokat Hans Bagner, bild nedladdad från MAQS Law Firms hemsida.

För det finns ingen förståelse eller förlåtelse.

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter


Faktaruta:

Efter Börje Ramsbros skadeståndstalan, den 12 mars 2001, mot Nordbanken AB och efter att en förlikning med banken träffats, vände han blicken mot de parter som påstod sig ha ”förvärvat” System 3R, först System 3R Holding AB och sedan också System 3R International AB.

I tvisten med banken hade det framkommit omfattande ny bevisning, vilken gjorde bilden klarare för Börje och hjälpte honom att styrka att hela ”affären” var ogiltig.

Det visade sig att de ”nya ägarna” genom en serie transaktioner hade lurat allt och alla, inte minst sig själva. Nu satt de utan giltiga avtal att kunna visa upp. Börje sammanfattade sina bevis i en tjock pärm kallad ”Vitboken System 3R-affären”. Den överlämnades i sin helhet till bland annat Stiftelsen Industrifonden, en av de parter som från början hade varit delaktiga i planläggningen av kuppen mot Börje. Avbildad Vitboken "System 3R-affären”

Såväl dåvarande styrelseordförande Sven-Åke Johansson som VD Claes de Neergaard erhöll varsitt exemplar. Sven-Åke utlovade då en förnyad prövning av de krav, som Börje hade framställt på ersättning för 30 000 aktier i System 3R International AB. Det var aktier som Industrifonden påstod sig ha varit ägare till, men snabbt avvecklat till underpris när Börje framställde sina krav på ersättning.

Svaret i den så kallade förnyade prövningen blev kort och kärnfullt, citat:

”Småföretagarfonden och de två andra köparna har gjort ett rättsligen giltigt och juridiskt korrekt förvärv av aktierna i Holding och senare även i International.”

Ingen hänsyn till innehållet i ”Vitboken” hade tagits, utan den lämnades därhän. Därtill åberopade Industrifonden en förlikning från den 8 mars 2000, en förlikning där Industrifonden inte ens är part. Så där fanns det ingenting att hämta för Börje. Industrifondens styrelse och ledning vägrade att ha fortsatta diskussioner om detta. De var inte ens beredda att rätta till de fullt uppenbara faktafelen i svaret. De hänvisade istället Börje till lämplig rättsinstans.

Innan Börje gick vidare och tog det steget, ville han försäkra sig om att hans bedömning av rättsläget var riktigt och hållbart. Han lät därför göra två fristående och kvalificerade rättsutredningar, vilka båda resulterade i det entydiga svaret att hela ”System 3R-affären” var ogiltig. Dessa båda rättsutlåtanden överlämnades också till Industrifondens styrelse och ledning och blev knappt bemötta med en axelryckning.

Rättsutlåtande av advokat Percy Bratt (Pdf)
Rättsutlåtande av professor Per Samuelsson (Pdf)

Nu kände sig Börje rustad att lämna in en stämning mot Stiftelsen Industrifonden, vilket skedde den 28 maj 2012. Självklart ingår dessa rättsutlåtanden i stämningsansökan, och hade Hans Bagner tagit del av dessa och även av klientens exemplar av ”Vitboken System 3R-affären” hade han sluppit upprepa samma gamla lögner och köra samma bluff i repris.

Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden - Innehållsförteckning Bankrättsföreningen


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida