Vi följer Börje Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden


Bluff om förlikningsavtal
Av Marie-Anne Olsson  - 12 mars 2013

I svaromålet från 2013-02-05 i pågående tvist påstår advokat Hans Bagner att, citat: ”Ramsbro bortser från förlikningsavtalets verkningar”
Ja, det är väl ganska självklart att Börje Ramsbro inte känner sig behöva ta alltför mycket hänsyn till en förlikning som han tvingades skriva på, under hot om att sättas i personlig konkurs. Förlikningen tillkom endast som ett skydd för Håkan Nordquist, Hans Bagner och Olle Flygt i första hand, och alla övriga parter som medverkade i förskingringen av System 3R-koncernen och stölden av alla dess tillgångar.
Dessutom: Stiftelsen Industrifonden omfattas inte av och skyddas inte av förlikningsavtalet alls.

Så vad tjatar de om egentligen? Jag har tidigare skrivit om den farsartade rättegång som föregick förlikningsavtalet och om hur oanständigt de båda advokaterna Bagner och Flygt betedde sig både medan den pågick och efteråt. Se: Sabotage av en rättegång och En oanständig förlikning

Trots att allting före, under och efter förlikningsavtalets tillkomst var mycket oseriöst, nästan panikartat, hänvisar Stiftelsen Industrifonden fortfarande till detta förlikningsavtal. Trots att de mycket väl känner till att själva förlikningsavtalet kom till för att dölja tidigare brott, håller Industrifonden fast vid detta avtal. Trots att avtalet inte är någon förlikning i ordets rätta bemärkelse och inte heller har något att göra med Industrifonden, har Hans Bagner, Claes de Neergaard med flera ändå återkommit till detta i brev efter brev, år ut och år in. Se ”brevsamling

Förlikningsavtalet var ett desperat försök från Hans Bagners och Håkan Nordquists sida, att skyla över och svära sig och sina kumpaner fria från alla oegentligheter som hade ägt rum dessförinnan. Det var och är deras snuttefilt. De hade väl inte från början kunnat föreställa sig att Börje skulle vara så rakryggad och fortfarande inte knäckt, år 2000. Det var alltså sju år efter det första olagliga avtalet som Börje tvingades skriva på, under hot om konkurs för moderbolaget System 3R Holding AB. Nu hade det blivit hög tid att tysta honom för alltid och det genom ett ensidigt dikterat förlikningsavtal, ett avtal som han högljutt protesterade mot. Se: Fax till ombuden den 8 mars 2000..

Idag har det förflutit ytterligare tretton år, Börje har ännu inte gett upp. Han har för länge sen insett att förlikningsavtalet inte kan åberopas av Industrifonden, vilket stöds av flera fristående utredningar. Men, likafullt tjatar Industrifonden och dess advokat Hans Bagner vidare om detta avtal och får det att låta som om det var ett ömsesidigt framförhandlat avtal och att alla parter inklusive Börje var rörande överens. Avbildad: Hans Bagner, MAQS Law Firm. Läs vidare: Rättsutlåtande från professor Per Samuelsson

Jag har tagit del av ett flertal brev, där Hans Bagner utan att skämmas hänvisar till och tjatar om förlikningsavtalet. Några citat:

”Detta förlikningsavtal har tillkommit efter noga överväganden av berörda parter och företrädare som beretts all erforderlig tid till eftertanke.” Jovisst, precis lika sannolikt som att det snöar på midsommarafton i södra Skåne.

“Avtalet innebar en slutlig reglering av parternas samtliga mellanhavanden. och dessutom att tingsrättens dom i målet mellan Dig och System 3R International AB vann laga kraft.”

Samtliga mellanhavanden är fortfarande inte reglerade. Tingsrättens dom som refereras till gällde endast ägandet av de immateriella rättigheterna, inte aktierna i företaget. Dessutom har nya omständigheter framkommit efter den här domen, och det finns bevis för tvetalan från motparten och undanhållet bevismaterial. Se brev till Hans Bagner den 31 mars 1998.

“Det framstår som minst sagt märkligt att Du numera, dvs. drygt två år efter att avtalet träffades, framställer krav mot de parter som omfattas av förlikningsavtalet, krav som saknar all rättslig grund, vilket Du och Dina rådgivare väl känner till.”

Jag kan bara se att detta skrivits för att skrämma Börje till tystnad, vilket Bagner naturligtvis inte har lyckats med. Kraven nu riktas mot Industrifonden som inte finns med som part i avtalet, och Industrifonden har inte ärvt några aktier i System 3R-koncernen av Stiftelsen Småföretagarfonden.

Alla dessa bevis och fakta finns tillgängliga för Industrifonden, om dess ledning och advokat/er bara vill ta dem till sig. Tänk att ingen i ledningen hos en statlig stiftelse som Industrifonden, vilken ska stödja företagare, intresserar sig för och tar reda på vilka avtal som verkligen har gällt och gäller, utan istället väljer att göra sitt yttersta för att bluffa sig fram. De upprepar gamla lögner och är inte alls intresserade av sanningen. Avbildad: Claes de Neergaard, VD Stiftelsen Industrifonden

Det är rent tröttande att läsa allt tjat om förlikningsavtal, Småföretagarfonden och annat trams som ledningen hos Industrifonden upprepar i sina skrivelser. Till slut har de väl börjat tro på tramset själva. Det enda de har kunnat göra är att uppmana Börje att gå till domstol om han inte är nöjd med lögnerna. Och det är precis det han har gjort nu.

Att en notoriskt oseriös investerare som Håkan Nordquist gömmer sig bakom ett förlikningsavtal, tillkommet på ett sätt som i det här fallet, är kanske bara följdriktigt. Men, som jag har undrat så många gånger förut, hur kan en statlig stiftelse som Industrifonden göra detsamma och bete sig så fullständigt oanständigt? Det är mig en gåta. Avbildad: Håkan Nordquist

Stiftelsen Industrifonden ska hjälpa entreprenörer och uppfinnare, inte stjälpa dem. Finns det ingen heder kvar?

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter


Läs vidare:
Rättsutlåtande av advokat Percy Bratt
Rättsutlåtande av professor Per Samuelsson

Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden


Bankrättsföreningen


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida