Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Bluff med option
Av Marie-Anne Olsson  - 6 februari 2013

Jag fortsätter på temat Bluff och Bagner. Det material som jag har fått tillgång till är en, som jag hittills ser det, outsinlig källa på det temat. Den här gången ska det handla om den så kallade optionen som omnämns i vitt skilda sammanhang. Den var helt och hållet producerad av Håkan Nordquist ensam, och den syftade till att göra det möjligt för honom att laborera med olika lösningar för att få ihop det olagliga övertagandet av System 3R. Den var också ett medel för att kunna skatteplanera. Se bland annat Fler lögner och motsägelser och Bluff i repris

Hans Bagner kan inte låta bli att återigen ta upp denna option och ljuga friskt i svaromålet per den 15 oktober 2012, i tvisten mellan Börje Ramsbro och Stiftelsen Industrifonden. Han hänvisar till den 3 december 1993 när han skriver:

Citat: ”Samma dag lämnade Ramsbro vidare en ovillkorad och oåterkallelig option till Sparbanken att förvärva samtliga hans återstående aktier i System 3R Holding..”

Han beskriver naturligtvis inte någonting om historien före, under och efter den här händelsen. Det förvånar mig inte, med tanke på den bild jag har fått av Bagners bristande känsla för moral och rättvisa. Men ska en advokat ljuga Stockholms Tingsrätt rakt upp i ansiktet? Den här optionen var en historia, helt och hållet framtagen av Håkan Nordquist och den var ett av de två avtal som Börje tvingades att underteckna den 3 december 1993. Håkan och Hans Dirtoft, VD för Företagskapital AB, hade via sin kumpan inom Sparbanken sett till att företagets lån inte förlängdes och hotade med omedelbar konkurs. Någon hänsyn till att företaget hittills under alla år hade skött sina åtaganden mot bankerna togs inte. Avbildad Hans Bagner, MAQS Law Firm

Vidare skriver Bagner i sitt svaromål: Citat:

”Ramsbro var genom avtalet och optionen av den 3 december 1993 helt medveten om att Håkan Nordquist, Företagskapital AB och Stiftelsen Småföretagarfonden skulle ta över som nya ägare av System 3R-koncernen..”

Börje var vid det tillfället inte medveten om vad Håkan Nordquist och Hans Dirtoft hade för sig i det fördolda, särskilt inte vilka som skulle bli ”nya ägare” och vilka villkor dessa figurer självsvåldigt dikterade. Han hade fortfarande hoppet kvar om att det skulle gå att komma överens om en fredlig lösning, där alla parter skulle kunna känna sig nöjda.

Men han hade börjat misstänka att Håkan N och Hans D tänkte svika överenskommelsen om att de tillsammans med Börje, via System 3R Holding AB, skulle äga en tredjedel var i dotterbolaget System 3R International AB. Därför tog Börje, inför en förhandling den 1 december 1993 med Håkan N och Hans D i Företagskapital, fram en skriftlig viljeförklaring som beskrev hans villkor för en avveckling av samtliga aktier i dotterbolaget. Se: Viljeförklaring

Den så kallade förhandlingen avslutades snabbt med att Håkan N gjorde klart, att han redan hade bindande avtal med bankerna om att förvärva företaget. Punkt, slut. Och det hela mynnade ut i att Börje fredagen den 3 december 1993 tvingades underteckna två avtal, varav ett optionsavtal till Sparbanken Sverige AB. Om inte avtalen undertecknades och returnerades med vändande fax skulle moderbolaget System 3R Holding AB försättas i konkurs måndagen därpå.

Dessa avtal var ensidigt producerade (klippta och klistrade) av Håkan Nordquist och Företagskapital. Börje fick dem via en fax placerad hos Sveatornet/Sparbanken och de sändes till Börjes ombud Mikael Nordlander, som inte hade haft något med avtalen att göra. Se Öppet avtal 3 december 1993. Se Öppet avtal 3 december 1993 inklusive option

Det har senare visat sig att optionen, som Börje tvingades skriva på, enbart tillkom som ett hjälpmedel för Håkan Nordquist att kunna skatteplanera. Kanske kändes det också lite bättre att utåt kunna visa att man hade en av storbankerna inblandad, det är möjligt.

Sparbanken Sverige påropade aldrig någon option, berörde inte ens att man hade någon option, och i ett domslut i Länsrätten i Stockholms Län, i målet med Skattemyndigheten, sa Håkan själv som vittne att ”banken har inte utnyttjat optionen”. Bankerna hade inte varit inblandade i övertagandet av System 3R, men inom banken hade Håkan N funnit en så kallad målvakt (kanske ett par stycken?) som gick hans ärenden. Man kan tycka att bankledningen var synnerligen flat och borde ha haft kontroll (det var ju mitt i bankkrisen), men de var sannolikt inte medvetna om vad som försiggick. Avbildad Håkan Nordquist

Istället var det redan i ett tidigt skede klart, att Håkan N med kumpaner skulle ”förvärva” alla aktier i System 3R Holding AB direkt av Börje och det utan Börjes kännedom och utan någon bank som mellanhand. I ett för Börje hemligt avtal, också från den 3 december 1993, hade följande överenskommelse träffats, se komplett hemligt avtal 3 december 1993

Citat: "3.1 Nordquist och Företagskapital skall denna dag dels förvärva 10% av Ramsbros aktier i Holding, dels få fullmakt från Ramsbro att kalla till, och utan begränsningar företräda Ramsbro vid, bolagsstämma i Holding. Nordquist och Företagskapital har vidare för avsikt att under januari 1994 förvärva Ramsbros återstående aktiepost i Holding.”

Håkan Nordquist och Företagskapital har aldrig fullföljt förvärvet av de resterande 90 % av aktierna i Holding och därmed finns det ingen slutlig uppgörelse.

I en separat handling har Håkan N och Företagskapital lämnat följande garanti till bankern

Citat: ”Vi garanterar härmed att vi senast i januari 1993 dels kommer att ha förvärvat 100% av aktierna i System 3R International AB, dels kommer att ha fullgjort kapitaltillskott om 20 miljoner kronor enligt avtal 1993-12-03.” 

Den här hemliga överenskommelsen fick Börje kännedom om först ett år senare, den 15 november 1994, genom ett brev från bankledningen i Sparbanken.

Citat från brev:

”Två avtal träffades den 3 december dels mellan Sparbanken Sverige AB, Håkan Nordquist, Nordbanken och Företagskapital AB, dels mellan Er, Håkan Nordquist och Företagskapital AB/Småföretagarfonden. Genom dessa avtal är en slutlig uppgörelse träffad mellan Er och Banken.” Se: brev 15 november 1994

Det var inte tal om någon option till banken om rätten att förvärva de återstående 90% av aktierna i System 3R Holding. Och varför skulle de göra det? De hade redan träffat en överenskommelse med Håkan N och Företagskapital att dessa skulle ta över samtliga aktier i Holding direkt av Börje.

Jag har också tagit del av en inspelning från ett möte mellan Börje och Hans Dirtoft, Företagskapital, den 26 mars 1998. Dirtoft säger bland annat, citat:

”Vi har träffat ett avtal med dig och vi har träffat ett annat avtal med banken. Vi har blivit ägare till företaget men det har skett i några olika steg”...”Då hittade Håkan Nordquist en metod. Håkan Nordquist är som du vet rätt skatteorienterad, han vill minimera skatten inom reglernas och lagens alla råmärken och då gjorde det en viss konstruktion med att vi tillträdde först året därpå. D.v.s. hade en option att förvärva aktierna...”

Optionen blev till av Håkan och för Håkans skatteplanering, och inte för Sparbanken. Och jag tycker inte man kan kalla det att hålla sig inom lagens alla råmärken, när man ljuger inför sittande rätt, vilket Håkan Nordquist gjorde. Antingen ljög han inför Länsrätten eller också ljög han inför Stockholms Tingsrätt. Se Fler lögner och motsägelser

Håkan N har också vid ett möte med Börje den 10 september 2003 stolt bekräftat, att det var han och ingen annan som upprättade optionen till Sparbanken. Han poängterade också att han alltid enbart såg till sina egna intressen i första hand. Så går det till när vissa skumma element gör ”affärer”.

Till sist, ett citat till från Bagner i svaromålet den 15 oktober 2012: ”Måndagen den 6 december 1993 skickade Ramsbro ett brev till personalen och tackade för sin tid. Han förklarade att han ingått avtalen för företagets bästa.”

Att ta upp detta i svaromålet visar bara hur fullständigt avtrubbad Bagner är för etik och moral. Börje skrev det här brevet och tackade för sig efter alla år av givande samarbete. Han nämnde naturligtvis inte att anledningen till att han till slut under tvång och hot skrivit under ett avtal och ett optionsavtal, var att han ville rädda företaget från den konkurs som ”råttornas gäng” hotade med att iscensätta. I den situationen föredrog han att rädda företaget från att rädda sig själv.

Varför åberopar inte Hans Bagner det här brevet istället? Det skrevs av Börje till Hans Dirtoft den 10 januari 1994, då han fick veta lite mera om hur det så kallade ”förvärvet” hade gått till.

Citat: ”Så länge som det inte har fastställts något pris på de immateriella rättigheterna, upparbetad goodwill och dolda tillgångar kommer jag att hävda att övertagandet var fientligt och oseriöst.” Se komplett brev 10 januari 1994

Faktaruta

När Börje den 3 december 1993, under hot om utpressningskonkurs, tvingades underteckna avtalshandlingar som han inte hade fört några förhandlingar om, hade han inte någon kännedom om avtalens juridiska innebörd eller omfattning. Han lämnade företaget och bestämde sig för att söka svaret på hur han hade kunnat tvingas bort från sitt företag utan ersättning.

Inte ens idag är det klarlagt vad avtalen gäller. Det finns som tidigare beskrivits minst elva olika alternativ till hur ”förvärvet”, kanske, gick till. Se vidare Fullständig förvirring om förvärv av aktier i System 3R.

Men Hans Bagner han tror sig veta allt med bestämdhet. Han hävdar att Börje förlorade allt ägande, all kontroll och allt inflytande den 3 december 1993. Samtidigt påstod huvudpersonen Håkan Nordquist att avtalen från den 3 december 1993 var en interimistisk lösning, med frihet för Börje att återta företaget och byta ut styrelsen närhelst han ville. Det har Håkan N hävdat upprepade gånger i tvisten med Skattemyndigheten om rätten till underskottsavdrag. Se brev Från Håkan Nordquist till Kammarrätten den 2 juli 1999.

Tyvärr var Håkan noga med att Börje inte kände till alla sina rättigheter och möjligheter. Börje kunde alltså inte utnyttja den "frihet" han hade. Sanningen är att det inte finns några giltiga avtal från den 3 december 1993. Hela ”förvärvet” är en bluff. Och nu försöker Hans Bagner försvara tidigare bluffar med en serie nya bluffar. Se vidare:

Rättsutlåtande från advokat Percy Bratt
Rättsutlåtande från professor Per Samuelsson

Den option som Bagner hänger upp sig på är en bluffoption, som aldrig har existerat. När Börje fick detta klart för sig beslöt han att informera Sparbankens dåvarande VD Göran Collert om att hans företag hade utsatts för ett tvångsövertagande.

Citat från brev den 29 oktober 1994:

”Härmed hävdar jag min lagliga rätt till aktierna i System 3R Holding AB med tillhörande dotterbolag, såväl svenska som utländska. Jag återsänder därför den krona som Sveatornet på uppdrag av Sparbanken Sverige AB felaktigt tillsänt mig i brev den 21 februari 1994. I tidigare brev av den 6 mars 1994 har till Sparbanken återsänt ytterligare en krona från en annan utbetalning i brev av samma datum.” Länk till brev: 29 oktober 1994

Bankledningen bekräftade i brev den 15 november 1994, i ett svar till Börje, att det inte fanns någon option. Däremot avslöjade banken att det fanns hemliga avtal från den 3 december 1993.  Se brev från Bankledningen den 15 november 1994

Håkan Nordquist bekräftade sin bluff med optionen

Den 10 september 2003 hölls ett möte mellan Börje Ramsbro och Håkan Nordquist, sammankallat av Börje. Vid mötet avslöjande Håkan stolt att det var han som hade producerat optionen till Sparbanken, och dessutom avslöjade han att han redan hösten 1993 hade haft tillgång till Sparbankens konfidentiella värdering av System 3R från den 22 juni 1993.

Håkan bekräftade just vad Börje Ramsbro hade misstänkt, men detta hade tidigare förnekats av Håkan. Håkan Nordquists erkännanden är en grund för att ogiltigförklara hela "System 3R-affären", eftersom den vilar på en option som är en ren bluff. De gör också att förlikningen från den 8 mars 2000 blir ogiltig, då nya omständigheter framkommit genom dessa erkännanden. Se En oanständig förlikning

I ett brev till Håkan den 11 september 2003 bekräftade Börje de erkännanden som gjordes under mötet. Se komplett brev den 11 september 1993. Se komplett brev den 11 september 1993.

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida