[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Advokatsamfundet omvänder sig nog bara under galgen
Av Stig Gustafsson  - Dagens Industri - 2 september 2000

Senare års många oetiska affärer med advokater inblandade har inte motsvarats  av ökat antal fällningar i disciplinnämnden, konstaterar Stig Gustafsson, före detta chefsjurist i TCO

Advokaterna måste kontrolleras bättre. Tidigare förbättringar i disciplinnämndens procedur och representation har bara införts under tryck utifrån

Rubriker i pressen som "Ledande affärsadvokat häktad för skattebrott" "Advokat inblandad i skalbolagsaffärer", "Advokat medverkat i penningtvätt" och "Advokaten skrev själv testamentet" har blivit allt vanligare. Detta är en allvarlig utveckling som dock inte avspeglas i antalet av Advokatsamfundet fällda advokater.
- Bertil Burström (27/5) och chefsåklagare Annette von Sydow (17/6 och 29/8) har i sina artiklar pekat på liknande oetiska förfaranden.
- Det är inget nytt att vissa advokater medverkar i oetiska förfaranden och misstänkt brottslighet. Endast sällan utesluts sådana advokater ur Advokatsamfundet. I regel blir det en erinran eller varning och i allvarliga fall möjligen en straffavgift.
- Mot bakgrund av att titeln "advokat" är lagligt skyddad och att advokater har en offentligrättslig ställning kan och ska höga krav ställas på deras yrkesutövning. Det kan därför inte accepteras att medlemmar av en av samhället på detta sätt skyddad yrkesgrupp vid uppenbara övertramp ska få behålla och använda sig av advokattiteln.

Man kan bara beklaga att 1982 års reform blev en halvmesyr: att bara två offentliga representanter tillfördes disciplinnämnden (numera tre). Nämndens avgöranden innefattar ofta etiska bedömningar där det kan ha ett mycket stort värde att lekmannasynpunkter förs fram.

- Men Advokatsamfundet lever i den bästa av världar - men säger att en mer kvalificerad kontroll än den som samfundet utövar kan man svårligen tänka sig. Hur går då denna "kvalificerade kontroll" till?
- Till för ett par år sedan var proceduren den att när en anmälan gjordes mot en advokat var det i första hand styrelsen som tog upp ärendet. Om styrelsen fann att en disciplinär åtgärd inte var påkallad, fick styrelsen avgöra ärendet. I annat fan hänsköts ärendet till disciplinnämnden.

- Efter en stadgeändring sorterar inte längre styrelsen anmälningarna. Ändringen gjordes sedan det blivit bekant att regeringen skulle tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över samfundets disciplinverksamhet. Detta var inte det första exemplet på en omvändelse under galgen från Advokatsamfundets sida. Under många år motsatte sig samfundet en representation för det allmänna i disciplinnämnden.

- Fram till 1982 var alla nio i nämnden advokater, men efter en motion i riksdagen, beslöt samfundet att förekomma ett riksdagsbeslut och ändrade stadgarna genom att införa ett system med två offentliga representanter, som sedermera utökats till tre.

  - Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet, framhåller i sin artikel att en viktig skillnad mellan Danmark och Norge å ena sidan och Sverige å andra är att vi inte har något advokatmonopol. Detta är dock en sanning med modifikation - som försvarare i brottmål får endast ledamot av Advokatsamfundet utses. Där föreligger alltså ett Advokatmonopol.
- Advokaternas centrala ställning inom rättssystemet har dessutom stärkts i olika avseenden, bland annat på rättshjälpsområdet och när det gäller konkursförvaltning.

- Vi väntar för övrigt på en reaktion från justitiedepartementets sida på förslagen från advokatkommittén som bland annat innebär att regeringen utser ordföranden i disciplinnämnden precis som i Danmark. Ett förslag som även juridiska fakulteten vid Uppsala universitet ställt sig bakom.

  - En annan fråga som uppmärksammats är informationsutbytet mellan myndigheter och samfundet.

- I dag vet domstolar, åklagare och andra myndigheter ofta inte att en viss advokat prickats av disciplinnämnden. Det borde vara en rutin att berörda myndigheter underrättas om detta, liksom att myndigheter som i sin verksamhet iakttar en anmärkningsvärd omständighet i en advokats handlande ska fästa samfundets uppmärksamhet på detta.

  - Det borde ligga i både samhällets och samfundets intresse att det är väl sörjt för att missförhållanden inom advokatkåren på ett så tidigt stadium som möjligt upptäcks och beivras.
- Jag vet att det inom samfundet finns insiktsfulla personer som välkomnar en förändring.
- Denna stora grupp kan inte vara betjänt av att samfundet fortsätter att försvara ett system som murknat inifrån och som medfört ett alltmer minskat förtroende från allmänhetens sida.

Stig Gustafsson

Tidigare inlägg
27/5, 8/6, 17/6, 4/7, 13/7, 25/7, 3/8, 4/8, 19/8, 29/8 och 1/9.

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida