[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Advokaten behöver inte skvallra inför rättegång
Av Bosse Ringholm  - Dagens Industri - 13 oktober 2000

Kampen mot penningtvätt handlar om att skydda marknadsekonomin, betonar Bosse Ringholm.

Ordföranden i Sveriges Advokatsamfund Elisabet Fura-Sandström uttryckte den 10/10 sin oro över det intensifierade arbete som för närvarande bedrivs inom EU mot penningtvätt. Hennes kritik gällde frågan om advokaters rapporteringsplikt i samband med misstanke om penningtvätt, och huruvida en sådan är förenlig med viktiga rättsstatliga grundprinciper som bland annat innebär att en klient ska kunna lita på sin advokat.
   I den politiska överenskommelse mellan EUs medlemsländer som träffades den 29 september har en avvägning gjorts mellan å ena sidan skyddet av advokaters tystnadsplikt, och å andra sidan det ökade behovet av att i en allt mer globaliserad ekonomi bekämpa penningtvätt.

Rapporteringsplikten har därför begränsats till finansiell rådgivning, vilket innebär att advokaters tystnadsplikt inte påverkas i samband med rättegång eller när en advokat upplyser en klient om dennes rättsliga ställning.

I grunden handlar kampen mot penningtvätt om att värna en väl fungerande marknadsekonomi där seriösa aktörer slipper konkurrens från brottslig verksamhet. Det är ett svårt arbete där nya vägar ständigt måste prövas.
   Med den överenskommelse som vi nu träffat mellan EUs medlemsländer tar vi ett viktigt steg i rätt riktning.

Bosse Ringholm
Finansminister

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida