[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Samhället måste ta itu med "ekobrottens serviceorgan"
Av Björn Blomqvist  - Dagens Industri - 27 oktober 2000

Ordföranden i Sveriges advokatsamfund. Elisabet Fura-Sandström har i två artiklar angripit förslag till nya regler om penningtvätt som skulle beröra advokater. Samtidigt som hon träder till försvar för det skydd som advokatgärningen har, uttalar hon också i artikeln att det inte finns några undersökningar som visar att advokater medverkar till penningtvätt i märkbar omfattning.
   Det är riktigt att det inte finns några offentliga utredningar eller undersökningar som påvisar delta. Troligen skulle det vara svårt att genomföra någon inredning värd namnet. inte minst med anledning av del stränga klientskydd som råder.
   I mitt yrke som ekoåklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har jag dock de senaste åren samlat på mig en del erfarenheter på området. Från denna utgångspunkt framstår advokatkåren som klart heterogen.
   I den del som representeras av Elisabet Fura-Sandström, handlar det om noggranna, oförvitliga och skickliga yrkesman och -kvinnor. Dessa utgör naturligtvis huvudparten av samfundets medlemmar.

Därutöver finns en annan grupp som mer verkar utnyttja advokattiteln till att ge service till mycket dubiösa eller kriminella personer och grupper. Det finns klara kopplingar i flera fall mellan brott och dessa advokaters klientmedelskonton.

Samtidigt eroderar vissa advokater grunden för sin särställning genom att blanda verksamheter, sitta i bolagsstyrelser eller delta aktivt i affärsdrivande verksamhet, något som aldrig varit avsikten med det särskilda skydd en advokats verksamhet åtnjuter.

Att komma åt "den ekonomiska brottslighetens serviceorgan" är en av de mest angelägna uppgifterna för samhället och för att bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten ska kunna lyckas.
   Den starka ambition som regeringen visar, när det gäller bekämpningen av ekonomisk brottslighet, är nödvändig för att tillräcklig uppmärksamhet ska kunna ges dessa komplicerade frågor.
   Även om jag delar Elisabet Fura-Sandströms oro för att nya regler kan ge vissa gränsdragningsproblem, har vi nog att leva med den osäkerhet utvecklingen bjuder, och på sikt måste antagligen lagstiftningen på området gå betydligt längre än vad som är fallet i de nu liggande förslagen.
   Gränserna för penningtvätt, och brott i samband därmed är väl definierade, och utvecklingen i andra länder är inte uppmuntrande.
   Det krävs enligt min mening en betydligt aktivare insats från Advokatsamfundets sida än att blunda för de problem som skapas inom den egna kåren, att luta sig mot "en lång tradition" och i lätt nedlåtande ton avfärda reformförslagen som medel att visa "politisk handlingskraft".

Björn Blomqvist
Chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida