[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

"God advokatsed" har hamnat i utförsbacke
Av Annette von Sydow  - Dagens Industri - 29 augusti 2000

Anne Rambergs lättvändiga avfärdanden av kritiken naggar förtroendet för Advokatsamfundet ytterligare i kanten; demokratin kräver lyhördhet, skriver Annette von Sydow, biträdande chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

- Det har skett en gradvis förändring av begreppet ”god advokatsed”. Förfaranden som tidigare inte ansetts förenliga med god advokatsed accepteras i dag. Ribban måste höjas för att säkra tilltron till Advokatsamfundet och dess ledamöter.

  Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg uppmanar oss 19/8 att slå vakt om tilltron till rättsväsendet. För detta krävs dock att Advokatsamfundet och maktutövare är lyhörda för kritik och inte kategoriskt avfärdar alla missnöjesyttringar med ett förnöjt konstaterande om att vi har en fri press och ett väl fungerande rättsväsende med oberoende advokater och opartiska domstolar.

I allt väsentligt fungerar vår rättsstat. Men det finns undantag. Det är om dessa undantag debatten handlar.

- I mitt inlägg 17/6 kritiserade jag justitiekanslern för att denne inte bifallit min begäran att föra en försvararefråga till Svea hovrätt. En av de misstänktas försvarare hade tagit emot 1,3 Mkr som härrörde från en brottslig affär.
- JKs beslut innebar att advokaten fick vara kvar som offentlig försvarare, vilket innebar stora svårigheter att bedriva förundersökningen. Advokatsamfundet reagerade dock genom att ge advokaten en varning.

  Den fråga jag väckte i debatten var: ”kan en varnad advokat vara lämplig som försvarare?” Svaret på denna fråga är tydligen ja.

  - Under den fortsatta brottsutredningen visade det sig att advokaten vid ungefär samma tidpunkt tagit emot ytterligare cirka 1 Mkr. Även dessa belopp kunde hänföras till brottsliga affärer som omfattades av förundersökningen. Jag underrättade Advokatsamfundet om detta.
- Innan advokaten tilldelades varningen, ombads han att yttra sig till Advokatsamfundet. I det yttrandet nämner han inget om att han faktiskt tagit emot ytterligare 1 Mkr.
- I ”Vägledande regler stadgas stadgas i 52 § att advokat utan hinder av den tystnadsplikt som åvilar honom är skyldig att fullständigt och sanningsenligt besvara framställda frågor och lämna begärda uppgifter. Jag kan inte förstå annat än att advokaten har lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit delar av sanningen.

- Samfundet har inte vidtagit någon åtgärd i detta senare ärende. Man får således utgå från att Advokatsamfundet anser att såväl handlingen att ta emot de ytterligare beloppen som att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter är förenlig med god advokatsed.

  - Anne Ramberg skriver i sitt debattinlägg att "det är särskilt viktigt i tider av starka kommersiella strömningar att värna om professionalism och upprätthållande av etiska principer. Det gör advokaterna och Advokatsamfundet".
- Det är verkligen djärvt att så oförbehållsamt gå i god för samtliga ledamöter i samfundet. Uttalandet gör mig allvarligt bekymrad, särskilt som Anne Ramberg samtidigt uttalar att skyddet mot maktmissbruk alltid måste försvaras.
- Med den otvetydiga och fullständiga visshet om advokaters oberoende och integritet som Anne Ramberg har, finns det inte någon anledning till ifrågasättande, och således inte heller något att försvara.
- Vi ges sken av att leva i den bästa av världar. Så lyckligt är det nu inte, det vet vi alla som arbetar i rättsväsendet.
- För att allmänheten ska ha tilltro till advokater är det Advokatsamfundets upp- gift att se till att dessa efterlever de regler som stadgas i rättegångsbalken och i de vägledande reglerna om god advokatsed. Det är naturligtvis en delikat fråga att fastslå vilka beteenden som innefattas i begreppet god advokatsed och vilka beteenden som faller utanför.

- Jag har kunnat märka en gradvis förändring av begreppet god advokatsed på så sätt att vissa förfaranden som tidigare inte ansett vara förenliga med god advokatsed i dag är acceptabla.

- För tilltron till Advokatsamfundet och dess ledamöter är det viktigt att ribban för god advokatsed inte läggs alltför lågt. Den måste i stället läggas så högt att ”Caesars hustru inte ens ska kunna misstänkas”.

- För att försvara vår demokrati och vår rättsstat och slå vakt om tilltron till rättsväsendet krävs lyhördhet för all kritik och alla former av uttrycket för missnöje, även om dessa kommer från rättshaverister.

  - Att avfärda missnöjesyttringar så lättvindigt, kategoriskt och onyanserat som Anne Ramberg gör bidrar endast till att förtroendet för advokater och Advokatsamfundet ytterligare alltvarligt naggas i kanten.

Annette von Sydow

Tidigare inlägg
27/5, 8/6, 17/6, 4/7, 13/7, 25/7, 3/8, 4/8, 19/8 och 29/8.

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida