[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Vårt samarbete med åklgaren är reglerat i lag
Av Vilhelm Andersson - Dagens Industri - 10 februari 2001

Advokat Göran Rise undrar den 6/2 vilka regler som gäller för samarbetet mellan skattemyndigheterna (SKM) och åklagaren vid förundersökningar i ekobrottsmål, Han tycker att det nära samarbete som råder mellan målsäganden/staten genom SKM och åklagaren riskerar att skapa en partisk utredning i strid med rättegångsbalken.
   Rise tycks ha missuppfattat SKMs roll vid ekobrottsutredningar - SKM har stöd i lagen för att delta i ekobrottsutredningar.
   I enlighet med Ekobrottsutredningens förslag inrättades från och med den l januari 1998 hos varje SKM speciella skattebrottsenhet (SBE).
   SBE har till uppgift att, alltid på uppdrag av åklagare, genomföra utredningar i samband med förundersökningar om misstänkt skattebrott, bokföringsbrott med flera brott med ekonomisk anknytning.

Dessa brottsutredningar är reglerade i en särskild lag, lag om skattemyndighetens medverkan i brottsutredningar, SBE-lagen (1997:1024). Lagen tar upp SBEs uppgift och befogenheter att bekämpa brottslighet.

SBE har i princip samma arbetsuppgifter i fråga om brott inom skatteområdet som tullmyndigheter och polismyndigheter har inom sina respektive områden.
   Förundersökning s verksamheten vid SBE ska. i likhet med vad som gäller motsvarande verksamhet vid polisen, ledas av åklagare. Det är alltså åklagaren som avgör om misstänk! ekonomisk brottslighet ska utredas vid SBE, vid polisen eller av de båda utredande enheterna gemensamt.

Just nu finns det cirka 100 skattebrottsutredare i landet. De är utbildade på Polishögskolan av polisens ekobrottsutredare och åklagare.

Sedan verksamheten påbörjades 1999 vid tre av de tio SBE, har drygt 700 förundersökningar utförts av SBE. De flesta ärenden kommer genom brottsanmälningar från SKM.
   Många ärenden kommer också från konkursförvaltarna. Skattebrottsutredarna utförde dessutom under förra året 25 förundersökningar i samverkan med polisen.
   SBEs brottsutredande verksamhet är alltså ordentligt lagstyrd och sker på uppdrag av åklagaren. Det råder inte någon osäkerhet för vare sig allmänhet, advokater, åklagare eller domstolar om vilken roll som målsäganden genom staten/skattemyndigheten har vid ekobrottsutredningar.
   Rises farhågor är obefogade.

Vilhelm Andersson
Skattedirektör, RSV

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida