[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Upp till kamp mot överheten!
Av Bo Lundgren - Svenska Dagbladet, 31 augusti 2000

Moderatstämma. Socialdemokraterna värnar statens intressen så till den milda grad att de har glömt att människors löner inte tillhör Bosse Ringholm, utan faktiskt är människors privata egendom. Överhetspolitiken måste bekämpas, skriver Bo Lundgren, som vill ha 3 000 nya poliser.

I dag inleds moderaternas partistämma i Jönköping. Stämman tar sin utgångspunkt i den verklighet som enskilda människor runt om i Sverige upplever i dag. Under tre dagar ska vi diskutera hur vi kan skapa möjligheter för människor att lösa vardagens problem.
   Inför förra valet lovade socialdemokraterna stort. I det socialdemokratiska valmanifestet hävdades att "ingen ska lämna skolan med otillräckliga kunskaper". Dessutom sades att antalet poliser skulle bli fler och att vårdköerna skulle minska. På alla dessa punkter har socialdemokraterna svikit.

Antalet elever som lämnar skolan utan tillräckliga kunskaper är rekordhögt. Drygt 10 000 elever lämnade förra året grundskolan utan behörighet för att läsa vidare på något av de nationella gymnasieprogrammen. Det är 2 000 fler än 1998.

På valdagen 1998 fanns det drygt 16 500 poliser i Sverige. I dag är de bara drygt 16 000. Sedan 1994 har socialdemokraterna minskat antalet poliser med 2 000. Samtidigt har antalet misshandelsbrott per år ökat med 20 000.
   I stora delar av landet är vårdköerna kvar. I de borgerliga landstingen har dock köerna minskat. Anledningen är lokala vårdgarantier av samma typ som den borgerliga regeringen införde i början av 1990-talet för att få bort vårdköerna i hela landet.

Principen är enkel. Vård inom tre månader eller rätt att söka sig till en annan vårdgivare - i ett annat landsting eller privat. Denna valfrihet motsätter sig socialdemokraterna.
   Skatterna är fortfarande världens högsta. Det innebär inte bara att jobben blir för få, utan också att hundratusentals människor betalar så mycket i skatt att de behöver bidrag eller subventioner för att klara sin försörjning.
   Regeringen talar gärna om att den öppna arbetslösheten har minskat till 4 procent.

Men regeringen talar inte om de hundratusentals människor som trampar vatten i olika former av åtgärder, som dröjer sig kvar på högskolor eller går hemma eftersom jobben är för få. I verklighetens Sverige saknar närmare 16 procent av arbetskraften arbete. Till det kommer alla dem som har förtidspensionerats.

Så ser verkligheten ut i dag. Mot denna bakgrund framträder fyra nationella utmaningar som en ny regering måste kunna möta.

  • För det första gäller det att skapa förutsättningar för en stabil och hög tillväxt. Framför allt genom sänkta skatter, men också genom att avskaffa dåliga regleringar och minska den krångliga byråkrati som inte minst småföretagare möter. Lägre skatter gör det mer lönsamt att arbeta och billigare att anställa. Det ger fler riktiga jobb, ökar tillväxten och minskar bidragsbehovet, vilket ger ytterligare utrymme för skattesänkningar. Det främsta skälet för sänkta skatter är dock att det ökar människors oberoende.

  • Den andra utmaningen är därför att göra det möjligt att leva på sin lön - eller på sin pension. I Sverige betalar alla människor för hög skatt. Vi moderater vill därför sänka skatten för alla. Ingenting är dock just nu viktigare än att genomföra rejäla skattesänkningar för hårt arbetande människor. Framför allt gäller det låg- och medelinkomsttagare.

Sverige behöver lägre skatter, men vad som framför allt behövs är ett perspektivskifte vad gäller synen på relationen mellan enskilda människor och det offentliga.

Den viktigaste skiljelinjen i svensk politik går mellan dem som vill forma människorna efter politiken och oss som vill forma politiken efter människorna.
   För oss moderater utgår all politisk makt från enskilda människor. Staten är skapad av och finns till för människor - inte tvärtom. Vi ser politiken som ett medel för att försvara människors frihet och för att se till att ingen människa lämnas åt sitt öde. För dem som vill forma människorna efter politiken är utgångspunkten en annan. För dem är politiken ett mål i sig själv.

Det är därför som socialdemokraterna genomgående beskriver sänkta skatter som en "kostnad". Med det synsättet är det inte enskilda människor som betalar en del av sin inkomst till det offentliga, utan det offentliga som delar med sig en del av sina allomfattande resurser till enskilda människor. Tydligare kan det knappast sägas. Socialdemokraterna värnar statens intressen så till den milda grad att de har glömt att människors löner inte tillhör Bosse Ringholm, utan faktiskt i grunden är enskilda människors privata egendom.

Vi moderater vill i stället minska skattekostnaden för enskilda människor. För oss är det självklart att aldrig ta ut en enda krona mer i skatt än vad som behövs för de uppgifter som måste vara gemensamma. En betydande del av inkomsten ska vara skattefri, så att den som arbetar inte ska behöva bidrag för att klara försörjningen. Även andra skatter måste sänkas, och vissa - som fastighetsskatten - måste avskaffas helt.

Vår idé är mindre politik, men också bättre politik. När politiken omfattar för mycket förlorar den kraft där den verkligen behöver vara stark. Det handlar om att garantera att alla får vård med valfrihet, men utan köer. Det handlar om att alla ska kunna känna sig trygga på gator och torg. Och det handlar inte minst om att lägga grunden för en skola som kan ge alla de kunskaper som behövs.
   I det nya kunskapssamhälle, som vi med all säkerhet bara sett början på, är en av de verkliga ödesfrågorna hur väl skolan förmår att ge våra barn goda kunskaper.

  • Den tredje utmaningen är därför att förnya skolan. Målet måste vara en skola som inte lämnar någon i sticket. Socialdemokraterna vill att makten över skolans vardag ska ligga hos politiker och byråkrater. Vi moderater är övertygade om att lärare och skolledning bäst formar skolans vardag, och att föräldrar och elever är bäst skickade att avgöra vilken skola som passar dem bäst. Det ska inte finnas en skola, lika för alla, utan många skolor att välja på, för var och en.
       Att det finns ett självklart politiskt ansvar för att finansiera sjukvård och skola för alla innebär inte att politiker ska styra landets sjukhus och skolor. Tvärtom.

Problemet med att ha politiker som styr skolan är att de aldrig, hur gärna de än vill, kan ersätta skolpersonalens förmåga att forma undervisningen och elevernas och deras föräldrars personliga önskemål.

Vi moderater vill ge alla skolor - även de kommunala - chansen att vara fria skolor. Alla föräldrar ska få välja skola åt sina barn. Pengarna ska följa varje elev direkt till den skola som hon eller han valt tillsammans med sina föräldrar. Det innebär att alla skolor hela tiden måste sträva efter att bli bättre, eftersom eleverna alltid ska ha rätt att välja en annan skola om de inte är nöjda.

Samtidigt ska alla skolor ha en skyldighet att erbjuda varje elev en väg till goda kunskaper. Det viktiga får aldrig vara att gå exakt 9 år i skolan. Det viktiga är att kunskapsmålen uppnås - oavsett om detta tar 8, 9 eller kanske 10 år.

  • Den fjärde utmaningen är att se till att de uppgifter som måste vara gemensamma också sköts väl. Människor ska ha valuta för sina skattepengar. Vårdköerna måste försvinna i hela landet, genom att en nationell vårdgaranti återinförs och att alla ges rätt att välja vårdgivare. Och liksom Rikspolisstyrelsen menar vi moderater att antalet poliser snabbt måste ökas till minst 19 000.

För att möta dessa fyra utmaningar behöver Sverige en regering som ersätter dagens överhetspolitik med en politik som alltid utgår från den enskilda människans strävan efter frihet, egna kraft och förmåga att ta ansvar. Samtidigt ska det finnas ett oavvisligt gemensamt ansvar för att ge stöd om den egna förmågan inte räcker till.

Bo Lundgren,
partiledare moderaterna

 

Svenska Dagbladet
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida