[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Basen för vår rättvisa!

Sedan 1952 har Sverige godkänt att Europa konventionen om de mänskliga rättigheterna också gäller i Sverige.

Från den 1 januari 1995 gäller också EG-rätten som lag i Sverige överordnad den svenska lagstiftningen.

En domstol för Europa
Det nya med Europeiska gemenskaperna, jämfört med tidigare försök att förena Europa, är att gemenskapen för att uppnå integrationsmålet uteslutande använder sig av lag och rätt.

Medvetna om att en gemenskap för att kunna bli en bestående framgång måste genomföras med lagliga medel, beslöt de sex ursprungliga medlemsstaterna att Europeiska gemenskaperna skulle grundas genom rättsliga instrument – Paris- och Romfördragen.

Gemenskapen är inte bara en rättslig skapelse. Utan dessa målsättningar genomförs dessutom uteslutande med hjälp av en ny självständig rättsordning, gemenskapsrätten, som är enhetlig i alla medlemsstater, skild från men ändå överordnad nationell lagstiftning och vars regler till stor del är direkt tillämpliga i medlemsstaterna.

Som varje annat rättssystem, är gemenskapsrätten beroende av en effektiv rättskipning i fall där gemenskapsrätten ifrågasätts eller måste upprätthållas.

Domstolen, såsom gemenskapens rättstillämpande organ, utgör ryggraden i detta rättsskipningssystem. Dess domare måste se till att gemenskapsrätten inte tolkas eller tillämpas på olika sätt i medlemsstaterna, att den behåller sin gemenskapskaraktär och egenart samt att den under alla förhållanden är lika för alla.

För att fullgöra dessa uppgifter har domstolen behörighet att handlägga tvister där medlemsstaterna, gemenskapens institutioner, företag och enskilda kan uppträda som parter.

 


Domarna borde följa EG-rätten
Läsarnas DN den 17 juni 1997

Boris Ekners inlägg den 11 juni, "Staten viktigare än människan?", är tänkvärt ur många perspektiv.

Såväl EG-domstolen i Luxemburg som Europadomstolen i Strausburg har i en rad domar fastställt att den enskildes rätt går före staten. Att svenska domare och neråt, har en helt annan uppfattning och fortfarande "dömer efter svenska mått" är en anmärkningsvärt.

Min uppfattning är att detta beror på den starka politiska styrningen av rättsväsendet och den "rättspositivistiska" inställningen till lagstiftningen som sedan decennier dominerat rättsväsendet i Sverige. Detta resulterar i att staten ständigt gynnas och att den enskilde så ofta kommer i kläm.

Otaliga belägg visar att domstolarna inte längre förmår att döma på ett korrekt sätt; på grund av otydligt skrivna och motsägelsefulla svenska lagar. Det är inget ovanligt att alla tre rättsinstanserna i Sveriges dömer fel och inte ens följer gällande lagstiftning.

Domarna borde börja följa EG-rätten, som utgör svensk lag från den 1 januari 1995, och de artiklar som i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, som ratificerades (giltigförklarades) av Sverige redan 1952.

Sveriges val av domare i den högsta rättsinstansen (Högsta domstolen) visar också hur regering och riksdag bedömer dessa makthavare, inte efter juridisk kompetens utan efter politisk följsamhet.

Genom avsaknad av författningsdomstol har rättssäkerheten successivt urholkats utan att någon reagerat. Det är först nu, som Sverige kan komma till rätta med de problem som rör den fria rörligheten och konkurrensneutralitet via Romfördraget.

Men när det gäller allvarliga brottsmål som mord och våldtäkt måste vi tyvärr fortfarande finna oss i att svenska domare inte följer många av de självklara rättsregler och rättsprinciper som gäller som lag i Sverige men som av någon outgrundlig anledning inte tillämpas.

Mats Lönnerblad
StockholmTack besöket och välkommen åter!
Hemsida