[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

EG-domstolen.jpg (24439 byte)

EG-domstolen2.jpg (22102 byte)

EG-domstolen - Luxemburg
EG-domstolen, som ligger i Luxemburg, består av 15 domare, en från varje medlemsland. Vid domstolen finns även nio generaladvokater, som har till uppgift att avge yttranden om de ärenden som handläggs. Trots att domstolen ska säkerställa att de gemensamma reglerna följs kan den inte agera på eget initiativ. Det krävs att någon klagar hos domstolen "väcker talan" eller begär ett utlåtande för att den ska kunna börja arbeta med ett ärende.

Det faktum att domstolen inte kan agera självmant hindrar inte att dess domslut har haft mycket stor betydelse för EU:s utveckling. Domstolens tolkningar har flera gånger varit avgörande för att driva på arbetet med att förverkliga den inre marknaden.
   Men domstolens befogenheter sträcker sig inte över alla samarbetsområden inom unionen. EU brukar ofta illustreras med tre pelare. Den första pelaren består i huvudsak av samarbetet som benämns Europeiska gemenskapen, EG. Inom EU-samarbetet är det huvudsakligen inom ramen för samarbetet i den första pelaren (EG) som EU:s institutioner har normgivningskompetens, dvs rätt att utarbeta rättsakter och stifta lagar. Det är främst inom den första pelaren som domstolen har befogenhet att döma i tvister och tolka EG-rätten. Det mellanstatliga samarbetet inom utrikes- och säkerhetspolitiken i andra pelaren och det polisiära och straffrättsliga samarbetet i den reformerade tredje pelaren faller generellt utanför domstolens befogenheter. Med Amsterdamfördragets ikraftträdande utökades EG-domstolens möjligheter att bedöma frågor i tredje pelaren.
   Domstolens verksamhet består, med en övergripande indelning, av två delar: att tolka de gemensamma reglerna och att döma i tvister.

Se vidare:
EG-domstolen

Rättsregler i EU och SverigeInnehållsförteckningen över tidningsartiklar och övrigt material som berör EG-domstolen.

Varför trotsar Högsta domstolen EG:s rättsregler? - Mats Lönnerblad
Domarna borde följa EG-rätten! - Mats Lönnerblad
Skattelagen i Sverige strider mot EU-rätt - Mats Lönnerblad
Rätten till en rättssäker process - Artikel 6 i Europakonventionen - Hans Danelius
Svenska domare kämpar mot EG-rätten i det tysta - Ulf Bernitz
EG-rätt före svensk lag - Mats Lönnerblad
"Sverige väjer i EU för stärkt rättsskydd" - Ulf Bernitz
Den svenska rättsarrogansen - Brf Styrelse
Tänker Sverige strunta i EG-rätten? - Anders Lidman
Domare tvingas följa EU-rätt - Mats Lönnerblad
Domstolarna begär för sällan förhandsbesked av EU - Lars Ola Hull
Föreskrifter om medborgliga rättigheter inom EU - Holger Gustafsson och Ingvar Svensson
Det finns en högre rätt än lagarna - Lars Ola Hull
Rättssamhället är knutet till etik - Ingvar Svensson
Svenska domare kämpar mot EG-rätten i det tysta - Ulf Bernitz
Han stiftar egna lagar i EG-domstolen - Ola Hellblom
Europakonventionens tillämpning i det inhemska systemet - Percy Bratt och Jan Södergren
Axplock ur svensk tillämpning efter inkorporeringen av Europakonventionen 1995 - Percy Bratt och Jan Södergren
Myndigheterna skyddar brottslingar ! - Mats Lönnerblad
EG-dom ger hjälp mot oskäliga avtal - Ola Wiklund
EU begraver rättsstaten - Gudrun Schyman och Alice Åström
Svenska domstolar bryter mot EG-rätten - Mats Lönnerblad


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida