[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Bankerna har hemliga register över företag och sina privatkunder
Av Mats Lönnerblad - Gefle Dagblad, 8 okt. 1999

Mats Lönnerblad ordförande i Bankrättsföreningen och skribent i finansrätt, skriver att Säpo i samarbete med bankerna redan 1987 upprättade ett hemligt register som innefattar såväl personuppgifter, bolagsnamn som styrelseledamöter, en rad kända och okända svenskar samt bolag.

DEN 1 FEBRUARI 1990 var de svenska bankerna på obestånd, genom att de inte längre uppfyllde sin lagstadgade kapitaltäckningsgrad. Därefter hände ingenting. Först under hösten 1990 stoppade SEB centralkontot hos finansbolaget Nyckeln.
- Inom sex månader hade bankerna satt de flesta svenska finansbolagen i konkurs eller i likvidation. Även alla de som skött sina betalningar. Den svenska finanskrisen var ett faktum. Bankrättsföreningen, som i dessa sammanhang både företräder drabbade företagskunder och privatpersoner, har genom att upprätta en egen hemsida på Internet lyckats påtala många av de oegentligheter som skedde under denna mörka period i Sveriges historia.
- Som en följd av detta har föreningens hemsida blivit åtalad och fälld för brott mot datalagen i Stockholms tingsrätt. Den 20 augusti i år beslutade Svea hovrätt att bevilja prövningstillstånd i målet Börje Ramsbro / åklagaren angående det påstådda brottet mot datalagen. Ramsbro, som är styrelsemedlem i Bankrättsföreningen, står åtalad för att ha upprättat och fört ett olagligt register på Bankrättsföreningens hemsida.
- Det intressanta i målet är att så snart Datainspektionen påpekade att registret var olagligt, togs det bort från Bankrättsföreningens hemsida. Registret, som inte är något register utan en innehållsförteckning, har heller inte återinförts. Föreningen avser att avvakta slutligt dom i Högsta domstolen eller EG-domstolen, innan innehållsförteckningen kan återinföras.
- Vad är det då som finns på hemsidan som så till den milda grad väcker bankernas och åklagarens ilska och missnöje, eftersom åtal har väckts? Det är sammanfattningen av det material, som hemligstämplats av bankerna och regeringen för att dölja oegentligheter som skedde under och efter den svenska finanskrisen (1987-1993), som väcker makthavarnas missnöje.
- Vad som visas på hemsidan är också hur polis och åklagares misslyckats med att komma till rätta med alla de brott som skedde i anslutning till den största ekonomiska krisen i Sveriges historia.
- Hemsidan är således en nagel i ögat på alla som vill dölja de ekonomiska oegentligheter som skedde i Sverige under finanskrisen. Hemsidan beskriver både vad som hände när bankkrisen inträffade och följderna av bankrisen för Sverige. Medan Datainspektionen och staten visar sig synnerligen handlingskraftiga när det gäller att åtala Bankrättsföreningens hemsida har de inte visat samma vilja att intressera sig för bankernas eget hemliga register över sina kunder. Det är inte föremål för något åtal.
- Redan 1987 upprättade Säpo i samarbete med bankerna ett hemligt register som innefattar såväl personuppgifter, bolagsnamn som styrelseledamöter, en rad kända och okända svenskar samt bolag. Registret tillkom bland annat för att avslöja svenskar som försökte undgå bolagsvinster och skatt genom att privat eller via sina bolag föra ut pengar utomlands.
- Detta register används även i dag av både Säpo och bankerna.
- Det hemliga registret innehåller uppgifter som likställer icke straffade och straffade personer. I registret påstås att brott har begåtts som inte går att styrka. Man anklagar personer för att vara skumraskfigurer utan att de bereds möjlighet att gå i svaromål.
- Anklagelserna är allvarliga, eftersom uppgifterna publiceras för bankerna utan att personerna som förekommer i registret får veta vad som sägs om dem. Uppgifterna i registret är kränkande, eftersom de nu också sprids utanför bankvärlden. Detta utan att någon hittills har reagerat.
- Bankernas register över oönskade låntagare är uppbyggt i strikt bokstavsordning. Registret är upplagt efter fullständigt namn med personnummer. Även personer som är avlidna finns med i registret som "upplysningskälla". Säpo- och bankregistret innehåller grovt kränkande uppgifter om både kända och okända svenskar. - Två advokater och medlemmar i Sveriges advokatsamfund beskrivs i kränkande ordalag, utan att man anger vad de egentligen gjort sig skyldiga till. Den ena anklagas för att vara "skumraskjurist. Hängiven företrädare för bland annat filmbolagsdirektören". Om den andra står det att läsa, att han är bror till en före detta känd politiker, att han numera "används som galjonsfigur för ljusskygga typer. Lär vara lite mjuk i huvudet numera, efter en olycka". Bägge advokaterna, medlemmar i samfundet, är namngivna med fullständiga för- och efternamn samt personnummer.
- Om en namngiven affärsman står det: "Olämplig ! Stor fuling. Ekobrott, bland annat i samband med skalbolagsaffärer." Om en annan affärsman och lärare vid ett universitet kan man läsa: "tillsammans med sonen tillhörde han börsens svarta gäng. Gjorde misslyckad corner i ett bolag och låg bakom de så kallade pyramidspelen." Om en tredje står det: "Synnerligen oseriös och vidlyftig. Mycket skicklig. Högflygande planer och stor förmåga att själv komma ned på fötter, i motsats till kreditgivarna."
- Även juridiska personer figurerar i registret med bolagsnummer och styrelse. Om ett bolag står det att "okända optioner och sidoavtal var vardagsmat i bolaget. Siffror har ofta manipulerats." Om en annan koncern framgår det att: "koncernen innehåller främst dynga." I registret blandas företagare som aldrig har blivit fällda för något brott med kända banditer och mördare. Listan över namngivna privatpersoner, juridiska personer och företagare kan göras lång. I registret framgår också att personer i registret telefonavlyssnats.
- Medan Bankrättsföreningens hemsida som försöker ge objektiva upplysningar om alla brott som begicks under bankkrisen, fälls i domstol tillåter myndigheterna som idag känner till listans existens och hur den används av banker och myndigheter, att den får vara kvar.
- Med ett sådant register i omlopp, kan man verkligen tala om "ombytta roller", där offren inte får komma till tals medan de skyldiga fortfarande går fria.

Kommentar från Brf:
Europaparlamentets talman har lämnat ett utlåtande angående det hemliga registret.
Se svarsbrev

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida