[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Åtalad för brott mot datalagen

Not: Målet avgjordes i Högsta domstolen den 12 juni 2001 till en klockren seger för Börje Ramsbro och yttrandefriheten på Internet.


borje.jpg (32196 byte) Börje Ramsbro är åtalad för brott mot datalagen p.g.a. s.k. personuppgifter lämnade på Bankrättsföreningens hemsida (fd. Stiftelsen mot Nordbanken).

Börje Ramsbro har genom sitt företag System 3R International AB erhållit Datainspektionens licens att föra obegränsat antal register.

Licens nr 82070982, datum 82-07-07.

Anmälan om licens är undertecknad av Börje Ramsbro, datum 82-07-05.

Börje Ramsbro respekterade som företagsledare behovet av licens från Datainspektionen för att föra register med strukturerade personuppgifter för ADB.

Börje Ramsbros uppfattning är att journalistiskt material på Bankrättsföreningens hemsida icke kan tolkas som register för ADB behandling.

Datainspektionen har gjort följande tolkning av register: Ett personregister förutsätter att personuppgifterna utsätts för automatisk databehandling (ADB) från informationssynpunkt. E-postmeddelanden ADB-behandlas visserligen men det "tar inte sikte på personuppgifterna... utan uteslutande på själva överföringen."

E-postmeddelanden har samma överföringsform och syfte som hemsidor på Internet varför samma tolkning logiskt borde gälla varför namn på hemsidor inte kan tolkas som register???

Börje Ramsbro bestrider brott och åberopar att yttrandefrihet enligt svensk grundlag och motsvarande lagrum inom Europakonventionen gäller även för publicering via Internet.

Artikel 10:1 Europakonventionen - "Envar skall äga rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att mottaga och sprida uppgifter och tankar utan ingripande från offentlig myndighet och oberoende av territoriella gränser. Denna artikel förhindrar icke en stat att kräva tillstånd för radio, televisions- eller biografföretag."

Stöd yttrandefriheten!
För att säkra det fria ordet på Internet vädjar Bankrättsföreningen till alla Internetvänner att stödja Börje Ramsbro genom att lämna ekonomiskt bidrag. Stort som litet är lika välkommet.

 

Mottagare:
Postgirokonto:
Märk inbetalningen:
Bankrättsföreningen org nr: 802406-6725
608 32 56-5
"Yttrandefrihet"

Har Du frågor ring Börje Ramsbro: 08 25 55 52

Ditt bidrag kommer oavkortat att gå till specialister och jurister för att försvara det fria ordet på Internet och uppgradering av denna hemsida.

Datalagen som tillkom 1973 har sedan den 24 oktober 1998 ersatts med Personuppgiftslagen (PUL). Även PUL strider mot Artikel 10:1.

Se vidare artiklar under rubriken - Yttrandefrihet.

 

Bankrättsföreningen hävdar rätten till yttrandefrihet enligt svensk grundlaga och det nu aktuella åtalet mot Börje Ramsbro får ge svar på om Sverige är ett demokratisk land som garanterar medborgarna rätten till det fria ordet.

BRF Styrelse

 


20 jan. 1999 - Stockholms tingsrätt

Mål nr B 262-98 rotel 1401

Kallelse

Dag för huvudförhandling måndagen den 22 mars 1999 kl. 09.00.

Dessutom gäller kallelse även den 24 mars 1999 kl, 09.00

BRF Styrelse

 


7 jan. 1999 - Stockholms tingsrätt

Avskrift:

Stämning
Mål nr B 262-98 rotel 1401
Åkl. ./. Börje Ramsbro

ang brott mot datalagen

Ni stäms till rätten för att svara på åtalet i bifogade ansökan och de yrkanden som framställts i samband med åtalet.

Vill Ni i målet åberopa vittne eller annat bevis, skall Ni muntligen eller skriftligen meddela detta till rätten inom 14 dagar efter det att Ni fått del av dessa handlingar. Därvid skall Ni uppge vilka vittnen Ni vill att rätten skall kalla och vad Ni vill bevisa genom varje förhör. Vidare skall Ni åh samma sätt ange vilka andra bevis Ni önskar åberopa och vad Ni vill bevisa med vart och ett av dessa.

Skrivelser till rätten bör sändas eller lämnas in i 2 exemplar.

Kallelse till huvudförhandling kommer att sändas senare,

Kopia av aktbilaga 17 bifogas
Information om förenklad delgivning Dv 805 bifogas

N.... N.... avd 14
Telefon direkt 08-657 55 98

Övrigt: För upplysningar kan Ni vända Er till rätten.

 


23 dec. 1998 - Svenska Dagbaldet

Åtal för personnamn på nätet

- På tisdagen åtalades en småföretagare i Stockholm för att han namngivit personer på en hemsida på Internet. I och med det har han skapat ett olagligt dataregister. Dessutom har han begått brottet att via Internet ”exportera” personuppgifterna till utlandet. Åtalet kommer troligen att leda till fällande dom.
- Bland annat namngavs en affärsman som uppgavs ha lurat småföretagaren för att komma över hans aktiebolag. Affärsmannen blev förbannad och anmälde småföretagaren till polisen för brott mot datalagen. Eftersom brottet begicks I997 fick åklagaren luta sig emot den gamla datalagen. Hon frågade Datainspektionen om namnen på Internet var ett personregister och så var det, menade inspektionen.
- Det här visar hur den gamla datalagen kan användas för att inskränka yttrandefriheten och stoppa personer som vill yttra sig och sprida information, säger Anders R Olsson, journalist och yttrandefrihetsexpert.
- Och lika illa är det med den nya datalagen, personuppgiftslagen, som började gälla i höstas.

 


23 dec. 1998 - Metro

Företagare åtalad för namn på Internet

- STOCKHOLM I går åtalades en småföretagare i Stockholm för att han har namngivit personer inom näringslivet på en webbsida på Internet. Företagarens namnlista räknas som ett olagligt dataregister. Eftersom brottet begicks 1997 fick åklagaren luta sig emot den gamla datalagen.
- Enligt Anders R Olsson, journalist och yttrandefrihetsexpert, skulle företagaren dock ha åtalats även med dagens lagstiftning. Olsson är kritisk till att datalagen kan användas för att inskränka yttrandefriheten. (TT)

 


23 dec. 1998 - Dagens Nyheter

Företagare åtalas för namnlista på Internet

- Nu slår rättsväsendet till mot yttrandefriheten på Internet. På tisdagen åtalades en småföretagare i Stockholm enbart för att han namngivit personer inom näringslivet på en hemsida på Internet. Eftersom småföretagaren lade ut personnamnen på Internet har han därmed skapat ett olagligt dataregister och för detta måste han dömas. Dessutom har han begått brottet att via Internet ”exportera” personuppgifterna till utlandet. Åtalet kommer troligen att leda till fällande dom.
- Småföretagaren startade för ett par år sedan en hemsida på Internet med information om 1990-talets bankkris. På hemsidan fanns dels allmänna texter med namn på flera personer, dels beskrivningar av småföretagarens egna erfarenheter. Bland annat namngavs en affärsman som ska ha lurat småföretagare för att komma över hans aktiebolag. Affärsmannen blev förbannad och anmälde småföretagare till polisen för brott mot datalagen.
- Eftersom det här brottet begicks 1997 fick åklagaren luta sig emot den gamla datalagen. Datainspektionen slog fast att namnen på Internet var ett personregister. Dessutom hade ju namnen lämnats till utlandet utan Datainspektionens tillstånd, vilket enligt den gamla lagen var ännu ett brott. TT

 


Stockholm 1998-12-18

"2:A ÅKLAGARKAMMAREN I STOCKHOLM

ANSÖKAN OM STÄMNING

Tilltalad:
Ramsbro, Knut Börje Henry
380812-3933

Ansvarsyrkande m.m.

BROTT MOT DATALAGEN, K 226466-97

Gärning
Ramsbro har under tiden februari 1997-oktober 1997 på en webbplats på Internet för en uppgiven stiftelse under namnet Stiftelsen mot Nordbanken uppsåtligen eller av oaktsamhet inrättat eller fört personregister utan föreskrivet tillstånd av Datainspektionen.

Ramsbro har även under angiven tid underlåtit att inhämta Datainspektionens medgivande till sk utlandsutlämnande i enlighet med 11§ datalagen.

Lagrum
1§,11§ samt 20§ p1 och p3 datalagen (1973:289

Bevisning

Egna uppgifter

Datainspektionens beslut av den 20 oktober 1997, sid 5 i fup
Datainspektionens yttrande av den 20 november 1997, sid 7 i fup
Datainspektionens yttrande av den 10 juli 1998, sid 9 i fup Utdrag ur ifrågavarande hemsidor, intagna i förundersökningsprotokollet, sid 17-20 samt bilaga 1

Sakkunnigförhör med datarådet N... N..., Datainspektionen, angående tolkning av begreppet personregister och innebörden av utlandsutlämnande.

Kammaråklagare
N.... N...."

 


4 dec. 1998 - Dagens Nyheter

”Ny lag hotar öppenheten”

Personuppgifter. Kritiker förutser kaos

- Jag tror inte att offentlighetsprincipen står sig i ljuset av personuppgiftslagen, säger förre chefen för Datainspektionen Jan Freese.
- Han hävdar att de politiker som röstade igenom lagen själva inte förstått den. Han tror att det blir kaos och stor byråkrati när man försöker följa den.
- Han var inte ensam kritiker på den konferens om den nya lagen som Dataföreningen höll i Stockholm på torsdagen. Lagen försöker detaljreglera men är samtidigt för otydlig, hette det.
- Många av konferensdeltagarna menade att Sverige än en gång haft alldeles för bråttom att följa EU-direktiv - som dessutom var föråldrade redan när de kom.
- Möjligen lugnades några av den pragmatiska inställningen hos Ulf Widebäck, tillförordnad generaldirektör för Datainspektionen:
- Vi kommer att handla enligt missbruksprincipen, alltså ingripa bara om man misstänker missbruk.

 


25 nov. 1998 - Insändare -Metro

Pul kanske skrivs om

LAGAR. Den nya Personuppgiftslagen har mötts av massiv kritik, såväl från IT-branschen och privatpersoner som från de politiker som lite yrvaket insett vad de beslutat om. En som reagerat konstruktivt är Jacob Palme, professor i informationsvetenskap, som redan skrivit ett utkast till ny PUL, baserat på rätten till yttrandefrihet och europeiska konventionen om i mänskliga rättigheter, uppger Computer Sweden.

 


24 nov. 1998 - Insändare -Aftonbladet

"Pul-stiftarna"

Enligt Svenska Akademiens ordlista: ”Pul/a v. greja, pilla, pyssla; p. in ngt i en säck.”
- Den nya personuppgiftslagen (pul) är inget annat än ett resultat av okunniga lagstiftare som har pillat och grejat med grundlagen.
- ”Pul-stiftarna” måste ges hemläxa innan EG-domstolen än en gång ger Sverige banbulla för brott mot likabehandlingspricipen enligt EG-rätten.
- Journalister får fritt förfoga över mitt namn medan jag först måste begära samtycke för att nämna journalisters namn på min hemsida.
- Detta är diskriminering och bryter såväl mot svensk grundlag som mot EG-rätten.

Börje Ramsbro,
polisanmäld för brott mot datalagen

 


12 nov. 1998 - Debatt - Dagens Industri

PUL är olaglig

Det är inte en för nitisk implementering av EU-direktivet som är orsaken till kritiken av den nya Personuppgiftslagen, utan inkompetens i skapandet, tolkandet och tillämpningen av svensk lagstiftning! (Vi har redan ett välförtjänt internationellt dåligt rykte när det gäller lagar som rör informationssamhället.)
- I förarbetena till PUL (SOU 1997:39) avförs på sidan 253 utan någon som helst förklaring den vida yttrandefrihet som grundlagsskyddas i Regeringsformen RF, 2 kap. 1 § 1 p.
- Enligt RF 12 § får RF inskränkas genom lag "endast för att tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle.
- Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och ej heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar".

Lagstiftaren har inte rätt att upphäva ovan nämnda punkt i Regeringsformen vid införande av PUL, och PUL är därför i detta avseende olaglig.

- Om vi för resonemangets skull ändå accepterar PUL, så inskränks denna med Tryckfrihetsförordningen, TF, och Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, som ger ett snävare skydd för yttrandefriheten än RF.
- Uredningen påstår på sidan 255 att "moderna former av yttrandespridning, till exempel via elektroniska anslagstavlor, omfattas inte av grundlagsskydd". Men i YGL 1 kap. 1 § sägs uttryckligen att "Vad som sägs i grundlagen om radioprogram gäller också innehållet i vissa andra sändningar av ljud, bild eller text som sker med hjälp av elektromagnetiska vågor." Kommittén har därför fel - PUL går alltså inte heller att tillämpa när den står i konflikt med YGL.
- Datainspektionen ska därför hålla sina långa fingrar borta från hemsidor och chats (om det inte rör sig om systematiska registeruppgifter).

David Philipson
direktör på Telia InfoMedia
ordf i BitoS och
styrelseledamot i European Multimedia Forum.

 


29 okt. 1998

Datainspektionen anmäld för brottslighet på Internet

Två privatpersoner har anmält Datainspektionens hemsida för brott mot den nya personuppgiftslagen. Anmälarna har hittat namn på ett 4o-tal personer på hemsidan och misstänker starkt att dessa inte tillfrågats före publiceringen. En av anmälningarna riktar sig mot Datainspektionens nyhetsbrev Direkt, som finns på myndighetens hemsida. Där har anmälaren funnit namn på ett 30-tal politiker och myndighetspersoner, en direktör för ICA-handlarna och två skådespelare. ”Att samtliga dessa skulle ha blivit tillfrågade i förväg... får nog betraktas som fullkomligt uteslutet”, skriver anmälaren som förväntar sig att ”Datainspektionen tar omedelbara krafttag för att stävja vidare brottslighet”.
- Värre blir det kanske att behandla den andra anmälan mot hela Datainspektionens webbplats. Överallt har anmälaren funnit namn på personer och misstänker att de inte tillfrågats om publicering. Anmälaren avslutar sin skrivelse
”PS. Varför 1984 när man kan ha 1998? DS”. Thomas Björkman/TT

 


15 januari 1998

Betr: Polisanmälan med anledning av påstått brott mot datalagen

1997-08-18
Bankrättsföreningen (fd Stiftelsen Mot Nordbanken)/Börje Ramsbro har av System 3R International AB anmälts för misstänkt brott mot datalagen och åberopar hemsida med adress http://home1.swipnet.se/~w-17959/nb-15.html. Denna adress hade rubriken: Jacob Palmstierna beslutade på falska grunder och avhandlade en kreditpromemoria från Nordbankan av den 6 nov. 1993

Det är överraskande att Privatpersonen involverar Nordbankeni denna polisanmälan då Nordbankens informationschef Sven Gustavsson har vid ca tjugo tillfällen utnyttjat hemsidans klotterplank för att besvara missnöjda kunder. Nordbanken har icke vid något tillfälle gjort antydningar att hemsidan skulle vara ett brott mot datalagen.

Varför gör inte System 3R International AB sin polisanmälan med utgång från rubriken Fallet Börje Ramsbro / System 3R International AB?

1997-10-15
BRF har efter Datainspektionens synpunkten, se nedan 15 okt. 1997, gjort förändringar i hemsidans innehåll och avfört vad som har betraktats som s.k "personregister". I övrigt har ändringar i texter gjorts så att värderande personuppgifter och omdömen har utelämnats.

För övrigt välkomnar BRF en polisutredning varvid BRF får tillfälle att redovisa bankernas rättsvidriga agerande mot företag och privatpersoner samt att Börje Ramsbro får tillfälle att redovisa hur han avtingades sitt företag System 3R och Privatpersonens agerande i fallet.

BRF Styrelse


15 oktober 1997

Betr: Datainspektionen

Efter ytterligare diskussioner med Datainspektionen har BRF beslutat att upphöra med Namnlistan då det råder osäkerhet huruvida listan bryter mot aktuell datalag i dess nuvarande utformning och omfattning.

BRF Styrelse


10 oktober 1997

Betr: Datainspektionen

Fredagen den 10 oktober 1997 kontaktade N.... M....., Datainspektionen, Bankrättsföreningen och begärde att hemsidans Namnlista - Skampåle omedelbart skulle stängas av. Se fax nedan.

Datainseptionen hävdade uppfattningen att namnlistan är ett personregister som strider mot datalagen.

BRF,s uppfattning är att namnlistan endast är en intern lista på personer, vilka finns omnämnda under hemsidans olika rubriker.

Namnlistan skall jämföras med den förteckning över namn som brukar förekomma i böcker, vilka hänvisar till sida nummer där aktuell person återfinns.

Överföres en sådan bok till Internet blir funktionen identisk med BRF namnlista.

Personnamnen varken kan eller är avsedda för registerhantering.

Förhoppningsvis är Datainspektionens uppgift inte att förhindra BRF,s grundlagsstadgade yttrandefrihet? Se nedan.

Skulle så vara fallet bestrider BRF Styrelse Datainspektiones yrkande och önskar ytterligare förtydligande.

För övrigt hänvisar BRF till den motion (1997/98:s37029 AJ), vilken Gällivare kommun överlämnat till riksdagen.

BRF Styrelse


Grundlagen för yttrandefrihet

1 kap. Grundläggande bestämmelser

Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, filmer, videogram och andra upptagningar av rörliga bilder samt ljudupptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamålet att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.

Vad som sägs i grundlagen om radioprogram gäller förutom program i ljudradio också program i television och innehållet i vissa andra sändningar av ljud, bild eller text som sker med hjälp av elektromagnetiska vågor. Vad som sägs om filmer avser även videogram och andra upptagningar av rörliga bilder

Den som skall döma över missbruk av yttrandefriheten eller på annat sätt vaka över att denna grundlag efterlevs bör betänka att yttrandefriheten är en grundval för ett fritt samhällsskick. Han bör alltid uppmärksamma syftet mer än framställningssättet. Om han är tveksam, bör ha hellre fria än fälla.


Fax från Datainspektionen
den 10 oktober 1997 till Bankrättsföreningen (Stiftelsen Mot Nordbanken)
Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida