[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort]

Visst behövs en leasinglag mot ränteskruvning!
Av Lennart Strand - Dagens Industri - 18 augusti 2000

I motsatsen till advokat Christer Larsson (10/8) anser jag att behovet av leasinglag är mer aktuellt än någonsin.
- Finansbolagen vägrar trots utslag i domstolar att göra rätt för sig. Dessutom har många avtal klausuler om en ensidig rätt finansbolagen att välja skiljeförfarande.
- Detta är ett omöjligt forum för en entreprenör, som vill få tillbaka 35 000 kronor, emedan processkostnaderna överstiger kravet. GE Capital Equipment Finance AB vägrar till och med i ärende Mariestads kommun att följa Handelskammarens förenklade skiljeförfarande (offentlig handling hos kommunen)
-Att Finansinspektionen skulle agera är en helt felaktig föreställning. Före januari 2000 informerade inspektionen allmänheten om att man bedömde skäligheten i villkor och avgifter:
  ”I granskningsarbetet ingår även att göra skälighetsbedömningar av
nya produkter, avtalsvillkor och avgifter."
- Efter inspektionens leasingrapport från januari 2000 har denna formulering tagits bort inspektionens hemsida. Finansinspektionen vägrar att lägga tillbaka texten.
- Finansinspektionens Generaldirektör, Claes Nordgren förordar nu i sitt remissyttrande till lagutskottet en lag avseende leasingavtal riktade till konsumenter. Bara detta vittnar om inspektionens fullständiga brist på insikt; det existerar inte någon marknad för konsumentleasing. Inspektionen vill alltså instifta verkningslös lag. Samma ståndpunkt intar Bankföreningen.

Lennart Strand
Leasingkonsult. Onexeno AB

Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida