Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Fientligt övertagande av System 3R-koncernen - manschettbrott
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 20 maj 2019

Vad som sker i både Sverige och utomlands när det är bankkris och - krisbankerna vill att det är aktieägarna, allmänheten och företagen som skall betala notan - har jag redan dokumenterat i flera av mina böcker (senast i boken: Pyramidspel) och olika artiklar i både dags - och lokalpress. Låt mig därför få berätta hur det kan ske i Sverige genom att ge ett exempel hur det kan gå till utan att det finns några giltiga köpeavtal.

Ursprunget till detta fientliga övertagande var att grundaren och ägaren till System 3R-koncernen hade träffat en överenskommelse med finansmannen Håkan Nordquist och riskkapitalföretaget Företagskapital AB (då ägt till 50% av staten) om vardera ett tredjedelsägande i Börje Ramsbros dotterbolag System 3R International AB (International), som endast höll fram till den 10 november 1993. Det var då de tilltänkta delägarna svek överenskommelsen och tvingade bort Börje Ramsbro från företaget, utan någon ersättning alls,  för det företag som han utvecklat under 25 år till en globalt etablerad koncern. Avbildad Håkan Nordquist

I denna tvist har jag tagit del av avtal, protokoll, aktieboken och omfattande dokumentation, som avslöjar att det aldrig har gjorts några giltiga förvärv då köpeavtal saknas och hela ägarförändringen omges av dimridåer utlagda av huvudpersonen Håkan Nordquist, som inte själv verkar veta när det skett ett förvärv och från vem. Läs vidare: Fullständig förvirring om förvärv av aktier i System 3R

Enkelt uttryck har Nordquist, Företagskapital och i ett senare skede den statliga Stiftelsen Industrifonden genom ett fientligt övertagande kommit över ett igång varande lönsamt företag, som efter några år såldes vidare för ca 350 miljoner kronor.

Hur har det kunnat gå till när samtliga avtal från 3 december 1993 har ensidigt upprättats av Håkan Nordquist och Företagskapital utan att det förts några förhandlingar med Ramsbro, som ägare till System 3R-koncernen. Nordquist och Företagskapital svek uppgörelsen efter ha träffat en hemlig uppgörelse med bankerna för att sedan lämna över en tredjedel av bolaget till portföljen Småföretagarfonden ägd av Stiftelsen Industrifonden men förvaltad av Företagskapital.

Den tredjedel som Börje Ramsbro skulle äga via sitt moderbolag System 3R Holding AB, skänktes till Stiftelsen Industrifonden för symboliska 1 kr. Enligt förordning (1993:31) och förvaltningsavtal med Företagskapital (1993-11-12), var Stiftelsen Industrifonden förhindrad att förvärva och äga aktier i System 3R-koncernen.

Överenskommelsen om ägarförändringen hade introducerats för ledningen inom System 3R USA och System 3R Japan vid ett sammanträffande i Stockholm den 22 september 1993, vilket har bekräftats av marknadsbolagen.

Håkan Nordquist och Hans Dirtoft, VD i Företagskapital, har i ett hemligt avtal med bankerna den 3 december 1993 träffat följande överenskommelse med bankerna utan Ramsbros vetskap:

"Nordquist och Företagskapital skall denna dag dels förvärva 10 procent av Ramsbros aktier i Holding dels få fullmakt från Ramsbro, att kalla till, och utan begränsningar företräda Ramsbro vid, bolagsstämma i Holding. Nordquist och Företagskapital har vidare avsikt att under januari 1994 förvärva Ramsbros återstående aktiepost i Holding".

Påståendet om att banken på ett korrekt sätt träffat avtal med Ramsbro om moderbolaget är helt grundlöst enligt ovan där det framgår att Håkan Nordquist och Företagskapital skall förvärva aktierna direkt från ägaren Börje Ramsbro.

Av aktieboken för moderbolaget System 3R Holding AB (f.d. 3R Management AB) framgår att samtliga aktier tagits över av dotterbolaget International den 25 februari 1994 utan att vare sig Nordquist, Företagskapital eller Småföretagarfonden noterats som ägare.

Enligt gällande lag får inte dotterbolaget System 3R International AB förvärva moderbolaget System 3R Holding AB på sätt som skett i "System 3R affären". Ett sådana avtal och transaktioner är ogiltiga.

Då Börje Ramsbro inte lämnat över någon fullmakt till någon bank att föra förhandlingar med nya ägare till System 3R-koncernen och själv inte förhandlat med bankerna måste således hela affären anses vara ogiltig. Håkan Nordquist, Företagskapital och Stiftelsen Industrifonden har inte förvärvet en enda aktier från bankerna.

Det började med att Håkan Nordquist beställde en felaktig (fejkad) värdering av det operativa dotterbolaget International som presenterades för bankerna trots att det fanns betydande övervärden i bolaget. Utan Ramsbros kännedom vände sig Nordquist till bolagets ekonomiansvarig och revisor och begärde en justerad substansvärdering, utifrån antagandet att koncernen försattes i konkurs utan värdering av de immateriella tillgångarna (patent, varumärken etc.) och aktiernas marknadsvärde, vilket visar att bolaget inte skulle behöva begära nedskrivning av värdet på bolaget. De tilltänkta delägarna lurade avsiktligt bankerna för att göra klippet på ägarens bekostnad. Läs vidare:  Justerad Substansvärdering

Fredagen den 3 december 1993 ca kl. 16.30 mottog Börje Ramsbro via fax ett avtal, som Håkan Nordquist och Företagskapital hade klippt och klistrat samman utan föregående förhandlingar. Avtalet var avsänt från en av bankernas faxmaskin. Om inte Börje Ramsbro hade undertecknat avtalet och returnerat det med vändande fax hade utpressningskonkursen verkställts måndagen den 6 december 1993 på falska grunder.

Utan någon giltig eller personlig fullmakt kallar sedan Nordquist in företagets ekonomidirektör till företaget lördagen den 4 december 1993. Han dikterar flera bolagsstämmo- och styrelseprotokoll. Allt sker utan att det hade kallats till möten eller några möten hållits. De styrelser som Nordquist tillsätter blir inte behöriga då de inte är tillsatta efter kallelse till bolagsstämma enligt bolagsordningen. Läs vidare: Protokoll 3 och 4 dec. 1993. För att förhindra utpressningskonkursen tvingades Börje Ramsbro justera protokollet från bolagsstämman i Holding trots att det var helt igenom ett av Håkan Nordquist fejkat protokoll den 4 december 1993.

Det var således de ogiltiga protokollen från den 4 december 1993 som har resulterat i ett fientligt övertagande av System 3R-koncenren, utan att någon erlagt en krona eller haft någon giltig fullmakt från Börje Ramsbro. Av detta framgår att styrelsen i moderbolaget Holding och dotterbolaget International ej varit beslutsmässiga och samtliga beslut den 4 december 1993 och därefter blir därför ogiltiga.

Den 21-27 december 1993 beslutar den ej beslutsmässiga styrelsen i Holding att sälja de immateriella rättigheterna till dotterbolaget International efter värdering. Värdet på de immateriella rättigheterna fastställdes till ca 17.5 Mkr. Någon marknadsvärdering av varumärken gjordes inte trots att dessa torde representera i mycket högre värde. Köpeskillingen återlämnades till International som koncernbidrag. Internationals löpande royalty 3% till Holding konfiskerades.

Efter att International mottagit koncernbidraget tar den icke beslutsmässiga styrelsen i Holding den 28 januari 1994 beslutet att sälja Holdings aktier i International till sig själva för totalt 3 kr. Det verkliga marknadsvärdet var ca 175 Mkr för den igång varande lönsamma koncernen System 3R International AB. Vid tidpunkten var omsättningen ca 285 Mkr varav export ca 97%. I denna förskingring av Holdings tillgångar finns Stiftelsen Industrifonden med som ägare till portföljen Småföretagarfonden som tilldelas 30.000 aktier till priset av 1 krona. Det verkliga marknadsvärdet torde ha uppgått till ca 55 Mkr.

Inga köpeavtal har träffats med ägaren Börje Ramsbro utan allt sker bakom ryggen på honom i förhoppningen att han aldrig skall få veta hur det fientliga övertagandet genomfördes. Efter att Holding plundrats på sina tillgångar förvärvade dotterbolaget International lagstridigt moderbolaget Holding och därefter sätter sig Håkan Nordquist sig till ro i den "nya System 3R koncernen" som VD.  Håkan Nordquist låter bilan falla i förhoppning att han för alltid tystat Ramsbro enligt metoden "Kill the Inventor". Ett moment som tydligen misslyckades då Ramsbro fortsätter att kräva ersättning och upprättelse.

Det förefaller som de tilltänkta delägarna Nordquist, Hans Dirtoft Företagskapital och Stiftelsen Industrifonden från början missbrukade förtroendet och bestämde sig för att bedra Ramsbro, tvinga bankerna till överdriva nedskrivningar av lån och skattemässigt utnyttja ett underskottsavdrag i International.

De båda involverade bankerna har genom förlikningar lämnat ersättning till Börje Ramsbro för deras aktiva medverkan i "System 3R-affären".

Åberopad bevisning,  som jag tagit del av leder till min övertygelse att "System 3R affären" bara är en papperskonstruktion. Ingen av parterna som lagt beslag på företaget har kunnat visa upp några giltiga köpehandlingar, vilket torde vara resultatet av att det inte finns några giltiga styrelsebeslut då de inte har funnits några beslutsmässiga styrelser.

System 3R-koncernen kapades under ledning av Håkan Nordquist vars agerande påminner om en manschettbrottslings beteende bl.a. genom grovt förtroendemissbruk mot allt och alla inklusive staten. Se Not nedan

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Läs vidare angående Håkan Nordquist:
Fullständig förvirring om förvärv av aktier i System 3R
Svek och lögner i from täckmantel
Fler lögner och motsägelser
Rena rama stölden
Entreprenör i fiffel och båg
Hur Börje Ramsbro blev bestulen på sitt företag
Brev till Håkan Nordquist, 2019-05-04
Brev till Håkan Nordquist, 2019-06-02 + Bilaga framsida

Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden - Innehållsförteckning


Not:
Utdrag från uppsats: Samband mellan ekonomisk och organiserad brottslighet av Malin Sjöstrand, Lunds Universitet - Juridiska fakulteten

"I Sverige har en klar skiljelinje dragits mellan ekonomisk och organiserad brottslighet. Förenklat uttryckt kan ekobrottslingar sägas vara manschettbrottslingar som driver företag, medan de som ängar sig åt organiserad brottslighet anses vara traditionella brottslingar som i organiserad form ägnar sig åt i grunden traditionella brott som till exempel narkotikahandel. Denna gränsdragning återspeglas i strukturen hos de svenska brottsbekämpande myndigheterna, med ekobrottsmyndigheten som är inriktad på ekonomisk brottslighet, och bekämpandet av den organiserade brottsligheten inom olika enheter inom polisen.
Med manschettbrottslighet avses brott begångna av personer med hög social status inom ramen för deras yrke och som inneburit förtroendemissbruk. Bakom brottsanmälningarna finns starka enskilda målsägarintressen. Företrädesvis består brotten av grova bedrägerier eller grova förskingringar
."Bankrättsföreningen


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida