[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Åklagaren är part i målet
Av Rolf Holmquist - Dagens Industri - 13 februari 2001

Advokat Göran Rise har missförstått åklagarrollen. Åklagaren är part i en brottmålsprocess och kan därför definitionsmässigt inte agera "opartiskt". Kravet på åklagaren är i stället att han eller hon i sin partsroll skall vara objektiv, det vill säga beakta också sådant som är till förmån för en misstänkt person.

Göran Rise har således i sitt inlägg den 6/2 en felaktig utgångspunkt för sitt angrepp på åklagarkåren för ett alltför nära samarbete med skattemyndigheterna.

Ett nära samarbete mellan åklagare och polis å ena sidan och skattemyndigheterna å den andra är ofrånkomligt i utredningar av skattebrott. Enligt lag är skattemyndigheten skyldig att anmäla brottsmisstankar som framkommit under revisionsverksamheten.

Skattefrågornas komplexitet gör att polis och åklagare i det fortsatta utredningsarbetet ibland inte kan undvara den expertis som finns hos skattemyndigheten.

Detta är inte oproblematiskt för åklagaren, till exempel om det skulle finnas behov av att åberopa skatterevisorn som vittne i domstolen.

En åklagare åtalar inte med mindre än att ett bifall till åtalet kan förutses med betydande säkerhet. Statistiken visar för Ekobrottsmyndighetens del att fällande dom meddelas i över 90 procent av de utredningar som lett till åtal. Om åklagarna stod under otillbörlig påverkan av utomstående expertis, och om åtalen vore straff rättsligt otillräckligt underbyggda på det sätt Göran Rise vill göra gällande, skulle ett sådant resultat knappast kunna uppnås.

Etikfrågorna är viktiga. Riksåklagaren - som av Göran Rise beskylls för att inte förstå åklagarens roll - genomför därför nu ett utbildningsprogram som syftar till att klarlägga och utveckla åklagaretiken. Även ekoåklagarna deltar i programmet.

Rolf Holmquist
Generaldirektor, Ekobrottsmyndigheten

Tidigare inlägg:
Den 10 februari 2001 svarade Vilhelm Andersson
skattedirektör i Riksskatteverket

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida