[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Ledarskap med helhetssyn i fem dimensioner
Av Börje Ramsbro - 5D academy AB 1994
 1. Verklighetens fem dimensioner
 2. Ledarskap i fem dimensioner
 3. Chefer och förvaltare - Squarehead
 4. Materialism i 3 Dimensioner
 5. Robotism i 4 Dimensioner
 6. Humanism i 5 Dimensioner
 7. Entreprenörens verklighet
 8. Humankapitalet

Ledarskapsteorier och organisationsmodeller byter skepnad i takt med konjunkturer, trendskapande managementlitteratur och enstaka framgångsrika ledares framfart. Själv har jag varit uppmärksammad som ledare under min tid som ägare av System 3R Gruppen. Framgångarna var inte bara ett resultat av efterfrågade produkter utan berodde också på visionära tankar om ett mänsklig ledarskap. Jag hade dock inte alltid klart för mig vad som ledde fram till den positiva utvecklingen. Efter en period med andra - chefer - vid rodret kunde jag jämföra de två perioderna och nu funnit orsakerna till skillnaden mellan det dåliga chefskapet och det kreativa och mänskliga ledarskapet.

När jag startade som egen företagare, System 3R,  1967 hade jag begränsad erfarenhet som ledare, men väl drömmar om ett mänskligt ledarskap. Jag bestämde mig för att leda mitt företag som jag själv önskade det som anställd - med information, motivation och kommunikation. Detta blev min ledtråd i sökandet efter nya lednings- och organisationsformer. Nedan skall jag ge min syn på ett mera mänskligt ledarskap och villkoren för att nå dit.

 1. Verklighetens fem dimensioner  
  Jag utgår ifrån att verkligheten i ett helhetsperspektiv omfattar fem dimensioner. Vi känner alla till rummets tre dimensioner. Tiden är den 4:e Dimensionen. Däremot har vi svårt att föreställa oss den 5:e Dimensionen.

  dim1-bild1.gif (128227 byte)Låt oss dela in tiden i Dåtid, Nutid och Framtid. Nutid är det korta ögonblick vi upplever med våra fem sinnen: hörsel, syn, känsla, lukt och smak. Dessa sinnen kan också ses som de instrument som förser vårt minne med information från egna upplevelser i Nutid. Minnet och alltså Dåtid kan därmed ses som den 4:e Dimensionen.

  Vi kan i stort enas om att framtidens nästa sekund (hjärtslag) är lika för oss alla och ändock är ingen garanterad att se morgondagens soluppgång. Vi kan därmed också enas om att Nutid är gränslandet mellan den 4:e Dimensionen Dåtid och den 5:e Dimensionen Framtid, som är den viktigaste. För vad vore livet värt utan någon framtid?

 2. Ledarskap i fem dimensioner
  Ett mänskligt ledarskap måste ha siktet inställt på Framtiden för att uppnå en meningsfull Nutid och en minnesvärd och positiv Dåtid - historik. De utvecklingsproblem som samhället och inte minst industrin drabbas av kan härledas till brister i ledarskap, då chefer och förvaltare inte är framtidsorienterade utan fastnar i Nutid och Dåtid, eller låt oss säga de ägnar sig åt dagens och gårdagens problem.

  Vi löser inte dagens problem med gårdagens tänkande. För att lyckas som ledare, entreprenör, samhällsbyggare osv. måste man vara framtids-orienterad och samtidigt verka för ett mänskligt ledarskap.

  Många problem kan lösas med vår logiska hjärnhalva med stöd av minnet, men än flera är de problem som måste lösas med våra själsliga funktioner. Alltför ofta tages beslut som vi i både hjärta och mage känner inte är rätt men ändock följer vi hjärnans signaler. Besluten blir fyrkantiga och omänskliga. I hjärnans minnesfunktion finns gårdagens erfarenheter som sällan ger svar på framtidens utmaningar och problemställningar. Först när vi också lyssnar på signalerna från hjärta och mage (själen) blir besluten mera mänskligt relaterade och framtidsorienterade.

  I vår själ, som finns i hjärtchakrat, finner vi de personliga egenskaperna som formar vår framtid - intuition, vision, kreativitet, humor, generositet, medkänsla, kurage o.s.v. Personer som saknar dessa egenskaper och inte kan lyssna inåt kan inte utöva ett framtidsorienterat och mänskligt ledarskap.

  Från min egen erfarenhet som ledare, entreprenör och uppfinnare har jag funnit att de flesta problemen uppkommer till följd av chefer och förvaltare som saknar tillräcklig känsla, respekt och förståelse för den 5:e Dimensionen - Framtiden och själen. De uppträder som fyrkantiga dåtidsförvaltare, vilka vet allt och kan allt.

 3. Chefer och förvaltare
  De personer, som saknar förståelse för den 5:e Dimensionen, förblir chefer och förvaltare, och deras chefskap blir fyrkantigt - Squarehead. En framträdande egenskap hos denna kategori är en god minnesfunktion med inlärda mönster. Besluten orienteras i Dåtid och Nutid med ringa förståelse och intresse för Framtidens krav. Chefer och förvaltare finner trygghet i gammal kompetens och förändringar avskräcker, vilket leder till konflikten med den framtidsorienterade ledaren och entreprenören. Chefstypen betraktar den femdimensionelle ledaren och entreprenören som en - femfemma - som är hjärndöd och galen. 

  Ledaren och entreprenören betraktar chefen och förvaltaren som en - Squarehead, som inte visar mänskliga känslor och som fattar fyrkantiga och otidsenliga beslut. Orsaken till detta är att chefen/förvaltaren å ena sidan och ledaren/entreprenören å andra sidan lever i två helt skilda världar - Dåtid respektive Framtid.

  Konflikten mellan chefskap och ledarskap kan härledas till minnet - 4:e Dimensionen - där vi lagrar våra personligt inlärda färdigheter, kunskaper och erfarenheter samt våra värderingar och övertygelser inom t.ex. kultur, religion, ideologi, ävenså som olika karaktärsdrag såsom attityd, moral och etik, status, prestige, girighet, egoism osv. Chefer och förvaltare med starkt utvecklade minnesfunktioner men med en trång själ, som saknar utrymme för framtidsorientering och medkänsla, är allvarligt handikappade.

  För att utöva sin makt i den hierarkiska pyramiden tjuvhåller chefer och förvaltare på viktig information så att medarbetarna inte kan utveckla sin självständighet och utgöra ett hot mot chefen, den överordnade makthavaren.

 4. Materialism i 3 Dimensioner
  Den industriella utvecklingen har styrts på materialismens villkor i syfte att tillverka prylar - Hard Ware - i kvantitet. Denna utveckling fortsätter och får negativa effekter för mänskligheten. Inom överskådlig tid når vi en nivå av miljöförstörelse som får oanade konsekvenser för vår Framtid.

  Materialismen måste kompletteras med ett mänskligare ansikte. Kvalitet måste prioriteras före kvantitet - och då räcker inte de tre dimensionerna som enbart formar rum och ting. Se figur ovan

 5. Robotism i 4 Dimensioner
  Materialismen har utvecklats mot en robotism i fyra dimensioner där tiden (Dåtid och Nutid) styr utvecklingen. Det började med Taylors sönderhackade arbetsmoment som tvingade arbetarna att fungera som mänskliga robotar. Arbetsmomenten krävde ringa kunskap och kunde rutinmässigt utföras med ryggmärgens signaler.

  De senaste årens ansträngningar för att reducera ledtiderna och öka flexibiliteten har medfört längre arbetscykler, t.ex. ett arbetslag som monterar en komplett bil. Detta ställer ökade krav på hjärnans minneskapacitet. Huruvida dessa ansträngningar leder till mera mänskliga och framtidsorienterade arbetsförhållanden är dock en annan fråga, då friheten fortfarande är kringskuren av snäva ramar i Nutid och med regler från Dåtid.

  Orsaken till denna utveckling är ett resultat av en hierarkisk organisation, där chefer och förvaltare ej förstår den 5:e Dimensionen och inte förmår att släppa loss medarbetarna av rädslan att förlora makten, initiativet och äran.

  Chefer och förvaltare hör inte hemma i vårt tidevarv utan de måste avvecklas eller utvecklas till att förstå villkoren för ett mänskligare ledarskap med sikte på medarbetarna och Framtiden.

 6. Humanism i 5 Dimensioner
  Det är inte bara ledarna som måste förstå verklighetens fem dimensioner utan det gäller alla och envar. Att enstaka ledare förstår att framtidsorientering påverkas från hjärta och mage (själen) torde inte lösa världens problem. Vi måste alla visa ett mänskligare ansikte och då först kan vi uppnå ett trendbrott i den negativa utvecklingen. Humanism i fem dimensioner kan låta flummigt och akademiskt för den som inte vill sätta sig in i verkligheten eller är ointresserad av en helhetssyn.

  Företag och organisationer som vill höra framtiden till bör som första åtgärd ersätta sina - Squareheads - med ledare som uppfyller kraven för en - Femfemma d.v.s. en framtidsorienterad ledare som förstår att kombinera de fem dimensionerna med de fem sinnen.

  Med en - Femfemma - avser jag en ledare som också tänker i den femte dimensionen - Framtiden - och fullt ut använder sina fem sinnen - syn, hörsel, lukt, smak och känsla. För känslan gäller såväl i fysiskt som i socialt avseende.

  Mina största misstag som ledare, uppfinnare och entreprenör har varit att jag inte i tid uppmärksammat personer, som saknat de femdimensionella egenskaperna. Chefer och förvaltare kunde ostört verka och underminera det mänskliga ledarskapet för att slutligen permanenta ett otidsenligt chefskap och försvaga företaget.

  Chefer och förvaltare har ringa förståelse för - Företagets totala marknadsvärde. Det kan på sin höjd tolka bokslutens kalla fakta.

 7. Entreprenörens verklighet
  Ledaren/entreprenören har balans mellan Dåtid och Framtid (minnet och själen) medan chefen/förvaltaren saknar motvikten Framtiden och förlorar balansen på den slaka linan. Se bild nedan.

  Många chefspersoner har utpräglade egoistiska beteenden och drar sig inte för att med osanningar, hot och manipulationer förverkliga sina egna kortsiktiga intressen. Därmed är det inte sagt att de skulle vara okunniga eller ointelligenta, tvärt om, med sin väl utvecklade minneskapacitet och vältalighet kan de överglänsa de flesta och skrämma omgivningen till tystnad.

  Industrisamhället hotas av industriella begravningsentreprenörer som likt hungriga gamar lämnar efter sig tomma skelett - öde fabriker. Så länge vi inte är beredda att inse den stora skillnaden mellan chef/förvaltare och ledare/entreprenör fortsätter den negativa utvecklingen. Resultat blir ökade sociala motsättningar och ett försämrat industriklimat med ökad arbetslöshet.

  Entreprenörens verklighet  
  dim1-bild2.gif (262322 byte)
  Entreprenörens verklighet - Nutid - är att med visionen som fixpunkt realisera sina idéer i en balansgång med balansvikterna Dåtid och Framtid.

  Entreprenörens balansgång påverkas av chefer, förvaltare, långivare, kapitalister och konkurrenter, vilka inte förstår balansgången, utan kan orsaka entreprenörens fall ned i helvetets avgrund.

  De nya uthålliga företagen och jobben startas av entreprenörer som orädda,  river barriärer och gränser för att finna nya produkt- och affärskombinationer. Entreprenörens mål är inte ökat kapital och makt utan glädjen och tillfredsställelsen att förverkliga sina visioner och idéer. Kapital är för entreprenören endast ett medel att nå de uppsatta målen. Medan den egoistiske kapitalisten omvandlar allt till pengar och hans framfart skyms av näthinnans dollartecken.- Kapitalisten blir rik i plånboken men fattig i själen till skada för individen, företaget och samhället.

  Såväl entreprenörer som ledare utnyttjar alla resurser för ökad produktivitet, flexibilitet och arbetsglädje. Medarbetarna inspireras genom information, motivation och kommunikation i syfte att skapa en positiv anda i företaget; en anda som sprider sig likt ringar på vattnet till, individerna, familjen och samhället för en bättre Framtid för alla.

 8. Intellektuella kapital
  Bankfolk, kapitalister och klippare är skickliga på att läsa bokslut och balansräkningar i kalla fakta. De ser snabbt företagets slaktvärde och dolda reserver. Vad de ofta glömmer bort är företagets
  intellektuella kapital. Humankapital i form kunniga medarbetare, vilka känner företaget innan och utan. De anställda ses ofta som en kostnadspost som snabbt kan skäras bort eller bollas med för att motsvara kapitalets kortsiktiga mål för att bl.a. matcha aktieägarnas kortsiktiga intressen.

  Talet om att de anställda är företagets viktigaste resurs blir läpparnas bekännelse för de kortsiktiga kapitalisterna som på kortaste möjliga tid skall visa fina siffror för att därefter göra sin "exit" i samband med en hägrande börsintroduktion.

  Företaget blir en handelsvara och de anställda betraktas som kollin utan inflytande.

  Beviset för denna inställning bland kapitalister och bankfolk fann vi under bank- och finanskrisen (1987 - 1993) värsta dagar där tusentals företag försattes i konkurs för att rädda bankerna från den egna konkursen. Någon hänsyn togs icke till att entreprenörerna förlorade sina livsverk, anställda förlorade sina anställningar och att familjer fick gå från hus och hem.

  Under goda tider ljuder lockropen från bankerna för att dra till sig nya kunder. Väl i bankernas grepp går ingen säker när de bistra tiderna på nytt kommer åter.

  Lita aldrig på banker och kapitalister utan gör allt att för att på bästa möjliga sätt tillvarataga företagets humankapital d.v.s. medarbetarna och därigenom undvika riskfylld upplåningar. Var likvid och ställ krav på bankerna för de tjänster de erbjuder.

  Det slutliga rådet: Lita aldrig på ett muntligt löfte från bankfolk och kapitalägare då de med sitt kapital kan anlita advokater och förneka allt samtidigt som de kan göra sanning av sina egna lögner.

  Glöm inte bort att vara uppmärksam mot smarta klippare och kapitalister, alltför ofta är de utpräglade psykopater som saknar empati för omvärlden. Läs vidare Psykopaten

Börje Ramsbro
Grundare av System 3R Koncernen

Läs vidare:
Det intellektuella kapitalet
Pensionera "Square´-heads" och släpp fram de kreativa ledarna !
Släpp fram den femte dimensionen !
Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida