[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Ny metod ska avslöja farlig chef
Av  Monica von Stedingk - Sydsvenska Dagbladet -30 mars. 2003

Farliga chefer talas det tyst om
Många vittnar om dåliga chefer
Psykopatiska chefer - ensam har Du inte en chans

Sydsvenskans artiklar om psykopatiska chefer har fått ett mycket stort gensvar. Både hos specialister och drabbade. Samtliga vittnar om den stora skada på organisationen och den smärta en psykopatisk chef åstadkommer. Ett nytt projekt kan göra det enklare för försäkringskassorna att ta reda på hur arbetsförhållanden och relationer ser ut.
   
Kerstin Holst, informationsansvarig på Försäkringskassan Skåne, tar fasta på de problem som i en av artiklarna om farliga chefer formulerades så här: "Idag är det lättare att sjukskriva tio anställda runt en psykopatisk chef än att få undan den farliga chefen."
- Vi på Försäkringskassan vill gärna ha ut våra sjukskrivna snabbt igen, men det kan vara svårt om det handlar om sådana här konflikter, säger hon.
Hon är övertygad om att "farliga chefer" döljer sig bakom flera sjukskrivningsärenden.
- Internt pågår diskussioner om problemet med chefer som skadar sina anställda, berättar hon. Problemet är att de drabbade inte vill prata om vad de har råkat ut för och det är viktigt att handläggare vid Försäkringskassan får information.

Ronny Andersson, försäkringschef för Ohälsa på Försäkringskassan Skåne, bekräftar att misstankarna om farliga chefer finns.
- Men vi har inga belägg. Det är viktigt att vi nu får mer kunskap om problemet. Inga fastställda handlingsplaner eller rutiner finns idag, och det är svårt att hitta rimliga rehabiliteringsplaner. Känner vi till att det handlar om den här typen av arbetsmiljö måste vi se till att få en ny arbetsplats för den drabbade, säger han.
Vad kan ni göra om ni misstänker att en chef utsätter sina anställda för otillbörligt ledarskap?
- Handlar det om systematiserade kränkningar får man gå runt problemet och kräva att arbetsmiljöinspektionen träder in. Samtidigt är det någonting vi i många fall väntar med, ibland för länge, tillstår han och tillägger att problemet är komplicerat.
- För om Försäkringskassan pratar med arbetsgivaren, kan den som är sjukskriven drabbas ännu hårdare. Och kallar vi på Arbetsmiljöinspektionen gör vi oss ovän med arbetsgivaren, säger Ronny Andersson.
Har Försäkringskassan statistik över hur många anställda som är sjukskrivna på en och samma arbetsplats?
 - Jag skäms att säga det men i dagsläget har vi inga möjligheter att föra statistik. På eget initiativ har vi i vissa fall gått in manuellt och undersökt förhållandena. Vi kan söka ett visst antal sjukskrivna en viss dag och en viss vecka, säger han. Men någon möjlighet för att se omfattningen av sjukskrivningar på en specifik arbetsplats finns inte hos Försäkringskassan.
Christian Elvhage, chef för statistikenheten vid Riksförsäkringsverket i Stockholm, bekräftar denna brist i försäkringssystemet.
- Vi har inte något system för att lägga in uppgifter om arbetsplatser, säger han och håller med om att det försvårar möjligheterna att hitta sjuka arbetsplatser.

En möjlighet, menar Elvhage, är att företagshälsovården och Försäkringskassan samarbetar kring dessa frågor, vilket också står i instruktionerna.
- Men ett sådant samarbete sker mest på individnivå - att ta ett helhetsgrepp är svårare.
Både Christian Elvhage och Ronny Andersson har stora förhoppningar om att Projekt Sassam, initierat av Riksförsäkringsverket, kommer att förbättra utredningsmetodiken för samtliga handläggare hos försäkringskassorna i Sverige.
- En viktig faktor är att handläggarna får bättre möjligheter att ta reda på hur arbetsförhållanden och relationer mellan anställda ser ut, säger Ronny Andersson.

Han berättar att man inom ett halvår kommer att införa ett nytt registreringssystem. Först då ska det bli möjligt att avläsa statistiska uppgifter kring sjukskrivning på specifika arbetsplatser. Men det kommer att dröja ytterligare ett år innan man har fått upp volym i statistikuppgifterna som gör det möjligt att hitta mönster bakom uppgifterna.
Professorn i allmänpsykiatri vid Norrlands universitetssjukhus, politikern (fp) och samhällsdebattören Lars Jacobsson, menar att frågan om chefskap, chefskultur och arbetsmiljö är en politisk och strukturell fråga.
- Den faller hela tiden tillbaka på vilket system vi har och vad som främjar och uppmuntrar specifika ledaregenskaper.

Han anser att om psykopatiska egenskaper får spelrum beror det på ett system som tillåter ett sådant spelrum. Lars Jacobsson är kritisk till chefsrollens förändring de senaste femton åren.
- Chefen har inte behövt kunna någonting utan "ska vara chef". De två senaste decennierna har handlat om projektanställningar, rationalisering, effektivisering och att ge stora fallskärmar. Du måste ha en hög grad av okänslighet för att genomföra det här, säger han.

Han har nyligen avslutat arbetet i en arbetsgrupp med uppdrag från Socialstyrelsen att undersöka vad för sorts kunskap och forskning som finns kring ämnet utbrändhet. Men man har inte diskuterat psykopatiska organisationer och hur destruktiva ledarskap kan påverka arbetsmiljön. Han känner heller inte till att det förekommer forskning i ämnet psykopati i arbetslivet. Däremot kan han när han tagit del av artiklarna om farliga chefer tänka sig att omfattningen är större än vad vi anar.
Finns det konkreta siffror på hur mycket en "psykopatisk chef" kostar i sjukskrivning och rehabilitering?
- En sjukskrivning handlar alltid om stora kostnader vid sidan om direkta kostnader för sjuklönen. Arbetsplatsen ska ta in en vikare som ska läras upp, produktionsbortfall, nyckelpersoner som försvinner, kompetensförlust för den drabbade samt kostnader för att komma tillbaka är några av tusen aspekter, säger Ronny Andersson, försäkringschef för Ohälsa på Försäkringskassan Skåne.

Han tillägger att någon specifik statistik för vad en "psykopatisk chef" kostar inte finns. Däremot får en arbetsplats med många sjukskrivningar och anställda som på olika sätt upprepar mönstret med att lämna arbetsplatsen, ett dåligt rykte. I det långa perspektivet.
- Det kostar också pengar, säger Ronny Andersson

Monica von Stedingk


Elva råd till dig som har en psykopat till chef
För den som stannar

1. Var lyhörd.

Du måste vara osedvanligt lyhörd för hur din chef mår. Låt dig inte luras av att han talar om sitt eget beteende i kritiska ordalag. Om du öppet håller med om självkritiken kan den snabbt vändas mot dig.

2. Sök bekräftelse någon annanstans.
Tro inte att du kommer att få beröm när du gjort något bra. Sök dig till andra för att stärka din självkänsla. Hylla istället chefens framgångar. Förstora gärna upp dem och skryt med honom inför andra. Narcissistiska chefer gillar applåder.

3. Tänk på hur ensam en narcissist är.
Det går lättare om du tänker på hur ensam en narcissist är. Man brukar tro att en narcissist har höga tankar om sig själv, men i själva verket är det bara ett skydd för en bristande självkänsla. De är aldrig nöjda med sig själva. Visa i handling att du är villig att backa upp chefens image, såväl inom som utanför företaget.

4. Ge din chef dina idéer.
Dela med dig av allt du kommer på och se hela tiden till att alltid låta chefen få äran. Kritisera aldrig direkt. För bara fram en avvikande åsikt om den kan vara till fördel för chefen.

5. Ta på dig skulden.
Även om det inte är ditt fel bör du genast ta på dig skulden om något gått snett.

6. Passa på att vila när chefen är borta.
Att hantera en störd chef är energikrävande, du tillåts inte ha egna åsikter. Därför bör du passa på att vila när chefen är borta så du återigen är fullt disponibel när han eller hon är tillbaka. En sådan chef vill gärna ventilera problem klockan två på natten. Klaga inte!

(Ur "Personlighet och framgång" av Birgitta Ahltorp.)

För den som går

7. Dokumentera alla överenskommelser.
Med en människa som är iskall och utan skuldkänslor måste man vara varsam. Dokumentera allt vad du och chefen kommer överens och vad som beslutas i olika sammanhang. Notera chefens handlingar och händelseförlopp. Skriv dagbok!

8. Bli inte offer, låt dig inte utnyttjas.
Visa inte dina känslor - allt kan komma att vändas till din nackdel. Ser chefen att du blir påverkad av hans eller hennes behandling tas det som en garanti för att du är underlägsen. Psykopaten ser alla i sin omgivning som objekt som får utnyttjas för egna egoistiska syften.

9. Ta inte strid.
Vissa strider måste man acceptera att man inte kan vinna. Psykopaten vinner alla strider och alla maktkamper. Speciellt om han eller hon är din chef. Ligg lågt. Arbeta istället strukturerat på att lämna verksamheten.

10. Ställ in dig på att lämna organisationen.
Agera bestämt men långsamt. Processer tar ofta lång tid och chefen kan hinna ikapp även om otillbörligt ledarskap har avslöjats av ledningen. Plötsligt ligger chefen steget före och du har inte en chans att svara emot orättvisa anklagelser. Det kan till och med fabriceras nya dokument som du får svårt att motbevisa. Alltid finns det stöd kring chefen. Håll på din rätt men agera försiktigt.

11. Gör inga misstag.
När du har en psykopat i hälarna är det svårt att inte göra misstag, men det är viktigt att undvika dem - även när känslorna svallar.
Räkna inte med att få stöd från något håll i organisationen. Se det inte som en lösning att göra högre chefer uppmärksamma på din situation, du vet inte vilka bindningar som finns. Det värsta de kan tänka sig är att företaget kan dra på sig dålig publicitet. Eller så tror de att de kan korrigera beteendet. Det kan till och med vara så att psykopaten agerar med stöd från de högre cheferna.
Lita heller inte på facket. Det är inte säkert att de ser samma problem som du. De kan också tycka sig ha ett behov av att ha en god relation till chefen.
Eventuellt får du ställa in dig på en alternativ karriär. Först då förlorar psykopatchefen kontrollen över dig.

(Ur "Psykopatiska chefer - lika farliga som charmiga" av Lars-Olof Tunbrå.)


Sydsvenska Dagbladet
Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida