[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Polisanmälan mot Nordbanken för svindleri

2001-01-18 Brev från Ekobrottsmyndigheten 

2000-10-26 Brev till Ekobrottsmyndigheten 

2000-10-21 Brev till Ekobrottsmyndigheten 

2000-10-16 Brev till Ekobrottsmyndigheten 

2000-10-05 Brev till Ekobrottsmyndigheten 

2000-09-22 Brev från Ekobrottsmyndigheten 

2000-09-18 Påminnelse 

2000-03-20 Polisanmälan 


2001-01-18 Brev från Ekobrottsmyndigheten 


ekobrott.gif (97061 byte)
Bankrättsföreningens polisanmälan mot Nordbanken för svindleri har lagts ned av Ekobrottsmyndigheten trots övarklagan.

Vad annat var att vänta  när etablissemanget kan misstänkas för grova lagöverträdelser ?

Ärendet går nu vidare till Europadomstolen.

Styrelsen
Bankrättsföreningen

 


2000-10-26 Brev till Ekobrottsmyndigheten 


 

EKOBROTTSMYNDIGHETEN
Östra avdelningen

Box 821
101 36 STOCKHOLM

 

Överklagande att lägga ned förundersökning, am 0201-K 64208-00 
Nu också frågan om skyddande av brottsliga handlingar. 

Attn.: Generaldirektör Rolf Holmquist

nb.polisen.gif (77758 byte)Refererande till beslut att lägga ner förundersökningen angående grovt bokföringsbrott samt svindleri i Nordbanken, önskar jag överklaga detta beslut, eftersom nya rön som framkommit visar att Ekobrottsmyndigheten och chefåklagaren Lage Carlström därmed gör sig skyldig till skyddande av brottsliga handlingar genom att inte ordentligt utreda Nordbankens oegentligheter, i samband med grovt bokföringsbrott och vilseledande i samband med nyemission.

En förutsättning när det gäller utredandet av Gota ( som också är polisanmäld ) och Nordbankens obeståndssituation och när denna inträffade är givetvis att såväl polis som åklagarmyndigheten låter oberoende revisorer gå igenom såväl Gota som Nordbankens bokslut under den aktuella perioden och jämföra detta med faktiska utfallet. Något som såväl ledningen som styrelsen för både Gota och Nordbanken varit skyldiga att göra, men aldrig verkställt ( Se Bankaktiebolagslagen 1987:681 10 kap 2§ Tvångslikvidation ). Detta är något som Ekobrottsmyndigheten hittills inte heller gjort !

Lage Carlström bekräftar att han erhållit den "hemliga rapporten" om Nordbanken och att Ekobrottsmyndigheten även erhållit denna rapport från mig den 18 januari 1999. Uppenbarligen har Ekobrottsmyndigheten ännu inte vare sig läst eller tolkat rapporten, vare sig 1999 eller i år. Hade man gjort detta skulle man omgående begärt att oberoende revisorer granskade Nordbankens räkenskaper, som med utgångspunkt från den hemliga rapporten, måste betraktas som rena förfalskningarna, med vilka mått man än mäter.

Sverige befinner sig således i samma situation som 1932 i samband med Kreugerkraschen där staten åberopade sekretesslagen, för att skydda de banker som begått brottsliga handlingar i samband med Kreugerkraschen ( se min artikel i Finanstidningen från 2000-10.10.)

Staten lyckades således med bedriften, att fria brottslingarna som därmed ostraffat kunde plundra Ivar Kreuger på alla hans tillgångar, utan någon intervention från vare sig polis eller åklagare, vilket numera är bevisat. Eftersom staten i samband med den svenska bankkrisen ( 1987 - 1993 ) avser att försöka göra samma sak, genom att låta skyldiga bankdirektörer och ministrar slippa undan, medan bankkunderna utsätts för grova brott och förföljerser från bankernas sida, för att sedan hamna - "på bankernas svarta lista".

Jag ser därför fram mot att ni omgående beordrar en ordentlig utredning kring de brott som såväl Gota som Nordbanken begick under den svenska bankkrisen, med statens goda minne. Att polis och åklagare hittills valt att avskriva ärendet, utan att studera boksluten under den aktuella perioden, visar tydligt att man försöker "mörklägga" vad som hände under den svenska bankkrisen, som drabbade 60.000 företager och 10.000-tals privatpersoner och kastade in landet i en skuldsättning på mer ettusen miljarder + ränta. 

Beordrar inte Ekobrottsmyndigheten omgående en seriös och djupgående förundersökning, frångår ni i likhet med Lage Carlström, Ert ämbetsmannaansvar och i direkt strid med Europakonventionen, som numera ingår i den svenska lagstiftningen.

Stockholm 2000-10-26

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättföreningen

 

Bankaktiebolagslag 1987:618

10 kap. Likvidation och upplösning

Tvångslikvidation

Det åligger styrelsen i ett bankaktiebolag att ofördröjligen upprätta en särskild balansräkning så snart det finns skäl att anta att bolagets eget kapital underskrider nio tiondelar av det registrerade aktiekapitalet. Visar balansräkningen att så är fallet, skall styrelsen snarast möjligt till bolagsstämman hänskjuta frågan om bolaget skall träda i likvidation. Tidpunkten för bolagsstämman skall bestämmas efter samråd med Finansinspektionen. Minst en vecka före stämman skall styrelsen till Finansinspektionen sända in balansräkningen och ett särskilt yttrande av revisorerna över denna. Vidare skall styrelsen inom samma tid hos bolaget hålla de nämnda handlingarna tillgängliga för aktieägarna. Handlingarna skall läggas fram på stämman. Om bolagsstämman inte godkänner en balansräkning, avseende ställningen vid tiden för stämman, som utvisar att det egna kapitalet uppgår till det registrerade aktiekapitalet, skall styrelsen, om inte stämman beslutar att bolaget skall träda i likvidation, hos rätten ansöka om att bolaget försätts i likvidation. En sådan ansökan kan även göras av en styrelseledamot eller en aktieägare. Anmälan till rätten om samma förhållande kan göras av Finansinspektionen.
   Görs en ansökan eller en anmälan enligt första stycket, förordnar rätten att bolaget skall träda i likvidation, om det inte under ärendets handläggning i första instans styrks att en balansräkning, som utvisar att bolagets eget kapital uppgår till det registrerade aktiekapitalet, har blivit granskad av revisorerna och godkänd av bolagsstämman.
   
Vid beräkningen av det egna kapitalets storlek skall inom linjen läggas till en post som utvisar den ökning av tillgångarnas sammanlagda värde som skulle följa, om de redovisades till försäljningsvärdet med avdrag för de förväntade försäljningskostnaderna. Beträffande sådana anläggningstillgångar som undergår en fortlöpande värdeminskning gäller dock att de tas upp till anskaffningsvärdet minskat med erforderliga avskrivningar och nedskrivningar, om ett högre värde erhålls genom detta. Lag 1992:554


2000-10-21 Brev till Ekobrottsmyndigheten 


EKOBROTTSMYNDIGHETEN
Östra avdelningen

Box 821
101 36 STOCKHOLM

 

Polisanmälan mot Nordbanken för svindleri.
Ärende: Ytterligare skriftlig bevisning i mål nr C 920-4-314-00.

Attn.: Chefsåklagare Lage Carlström

Refererande till mina brev från den 5.10. och den 16.10. återkommer jag om ytterligare skriftlig bevisning kring Nordbankens obeståndssituation.

Bilaga 1 visar att det är ostridigt Nordbanken var på obestånd när Hans Dalborg tillträdde som VD i banken den 4 januari 1991. Bilagan visar också att Dalborg var medveten om denna obeståndssituation, när han tillträdde sin tjänst i banken.

Det är därmed klarlagt att Hans Dalborg i samband med tillträdet, som första åtgärd borde vara att granska bankens tidigare bokföring, med hjälp av oberoende revisorer. Någon sådan åtgärd är fortfarande inte gjord.

Även bankens tidigare styrelseordföranden Björn Wahlström borde ha agerat genom att upprätta kontrollbalansräkning för att sedan försätta banken i konkurs. Nordbanken har under denna period således också gjort sig skyldig till grovt bokföringsbrott.

Bilaga 2 tillsammans med den hemliga rapporten, som Bankrättsföreningen fick ta del av direkt från regeringen, först efter mitt överklagande till regeringsrätten, visar att Nordbanken också gjort sig skyldig till grovt bokföringsbrott, eftersom tidigare ekonomiska årsredovisningar inte överensstämmer med det faktiska utfallet.

Bilaga 3 visar att det numera är allmänt känt att Nordbanken var konkursmässig redan 1990, samt att det fanns stora förluster dolda i redovisningen.

Eftersom den svenska bankkrisen kostat svenska skattebetalarna över 1.000 miljarder kronor plus ränteutgifter på 70 -80 miljarder per år är Åklagarmyndigheten skyldig att omgående utreda Sveriges största rättsskandal genom tiderna. Jag avvaktar således snarast en rapport om hur utredningen fortskrider.

Stockholm 2000-10-21

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättföreningen

 

 


2000-10-16 Brev till Ekobrottsmyndigheten 


EKOBROTTSMYNDIGHETEN
Östra avdelningen

Box 821
101 36 STOCKHOLM

 

 

 

Polisanmälan mot Nordbanken för svindleri.

Ärende: Påskyndande av förundersökning i mål nr C 920-4-314-00.

Attn.: Chefsåklagare Lage Carlström

Refererande till vårt telefonsamtal den 2000-10-05  till och översänd skrivelse, tillsammans med den hemliga ekonomiska rapporten om Nordbanken, återkommer jag till detta ärende sedan jag tagit del av ytterligare hemligstämplad information, som visar på vilket sätt resurser och organisation ställdes till förfogande, för hanteringen  av de interna oegentligheterna  Nordbanken.

Det visar sig att det var Nordbankens eget ombud ( Bertil Södermark ) som fick i uppdrag av styrelsen och ledningen för Nordbanken att utreda de interna oegentligheterna. Den s k "Södermarksutredningen." Denna utredning presenterades för den dåvarande bankministern Bo Lundgren 1993-01-22.

Den enda utredning som vid detta tillfälle gjordes, var att granska händelseförloppet i bankens beviljande av krediter som har lett till särskilt stora förluster, och vidare att granska några större förvärv för bankens räkning. Således har hittills ingen objektiv utredning gjorts när bankens obeståndssituation inträffade, och konsekvenserna av denna genom att driva banken vidare trots att Nordbanken var skyldig att begära sig själv i konkurs redan per den 1 februari 1990.

Samma förhållande gäller Gota som ju var på obestånd redan 1989.

Den hemliga rapporten visar ju tydligt, att pengarna som satsades i samband med nyemissionen inte räckte till. Därför måste tidigare årsredovisningarna betraktas som rena förfalskningarna som ni som chefåklagare måste beivra, om Åklagarmyndigheten i Stockholm skall kunna räkna med något fortsatt förtroende hos medborgarna.

Vidare finner Bankrättsföreningen det minst sagt anmärkningsvärt att inom den av koncernchefen Hans Dalborg tillsatta beslutsgrupp  för hanteringen av interna oegentligheter, ingår Karl-Olof Hammarkvist som ordförande samt bankens chefjurist och chefen för bankens internrevision. Till gruppen var också knuten bankens säkerhetschef.

Om Karl-Olof Hammarkvist vet vi redan att han gav order om att säga upp krediter för friska företag om dessa inte "passade in i bankens portfölj".

Det betyder i klartext att Nordbanken fick i uppdrag, av den f d bankministern Bo Lundgren att utreda sin egen brottsliga verksamhet, där ju såväl ledningen som den tillsatta beslutsgruppen är delaktiga i de brott som begåtts i samband med nyemissionen och vid behandlingen av Nordbankens kunder.

Därför yrkar vi att ni nu omgående låter utreda Nordbankens svindlerier, som genom den lämnade ekonomiska rapporten redan är bevisade, och att ni fullföljer utredningen genom att omgående tillsätta oberoende revisorer för att ordentligt utreda när Nordbankens obeståndssituation inträffade.

Stockholm 2000-10-16

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Blekingegatan 28
118 56  STOCKHOLM

 

 


2000-10-05 Brev till Ekobrottsmyndigheten 


EKOBROTTSMYNDIGHETEN
Östra avdelningen

Box 821
101 36 STOCKHOLM

 

 

Polisanmälan mot Nordbanken för svindleri.

Ärende: Ny förundersökning i mål nr C 920-4-314-00.

Attn.: Chefsåklagare Lage Carlström

Refererande till dagens telefonsamtal angående mål C 920-4-314-00 som ni nu tagit över sedan kammaråklagare Gunilla Qwist blivit entledigad, efter att hon inte ens hade påbörjat detta stora ärende.

Detta trots att anmälan lämnades in till Ekobrottsmyndigheten för över 6 månader sedan.

Vid vårt samtal framkom tydligt, att polisen från Ekobrottsmyndigheten inte ens gjort någon riktigt undersökning i ärendet, eftersom ni vare sig fått ta del av bokslutet för 1990 eller det faktiska utfallet av bokslutet för 1990 och 1991.

En sådan stor fråga måste självfallet oberoende och självständiga revisorer utreda ordentligt, innan ni tar över ärendet. Någon ordentlig polisutredning om Nordbankens faktiska obeståndssituation och när denna inträffade, har ej eller tidigare utförts, i samband med tidigare anmälningar till polis och åklagare.

I detta sammanhang får därför Bankrättsföreningen styrelse uppfattningen att den svenska Ekobrottsmyndigheten skyddar Nordbankens styrelse och ledning för de brott som bevisligen begåtts.

Begreppet trolöshet mot huvudman styrks av Nordbankens hemliga rapport som frisläpptes den 25.6. 1998. Rapporten bifogas. Att Nordbanken trots att banken var på obestånd begärt nyemission 1991 på 5.2 miljarder kronor är ostridigt. Det är också ostridigt att Nordbanken, strax efter emissionen, begärde in och fick ytterligare kapital från staten.

Önskar ni ändå emissionsbroschyren kan ni ta del av denna direkt från Nordbanken. Jag har tyvärr inte längre något exemplar tillgängligt. Det kapitalbehov som banken sade sig behöva visade sig således med råge överstiga, det belopp banken begärde i emissionsbroschyren. Genom de ytterligare kapitaltillskotten styrks således både Nordbankens svindleri och trolöshet mot huvudman.

Att Nordbanken gjort sig skyldig till svindleri styrks också av den hemliga rapporten som visar att banken måste varit på obestånd redan per den 1 februari 1990, men ändå begärde ytterligare kapitaltillskott från ägarna, som vid detta tillfälle var både staten och allmänheten.

Nordbanken var i stället skyldig att begära sig själv i likvidation per den 1.2. 1990 när Nordbanken inte längre uppfyllde sin lagstadgade kapitaltäckningsgrad.

Ocker har banken gjort sig skyldig till flera gånger. Det finns t o m domar mot Nordbanken i Stockholms tingsrätt som visar att banken under bankkrisen ( 1987 - 1993 ) tagit ut mer ränta än vad man hade rätt till.

Som sakkunnig beträffande Nordbankens trolöshet mot huvudman och svindleri lovar jag själv att ställa upp i samband med vittnesförhör när ärendet kommer upp i rätten.

Stockholm 2000-10-05

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Skribent i finansrätt

Blekingegatan 28
118 56 STOCKHOLM

 2000-09-22 Brev från Ekobrottsmyndigheten 

 


2000-09-14 Påminnelse 


EKOBROTTSMYNDIGHETEN
Att: Kammaråklagare Gunilla Qwist

Östra avdelningen
Box 821
101 36 STOCKHOLM

 

 

Mål nr C 920-4-314-00

Ärende: Påskyndande av förundersökning

Refererande till dagens telefonsamtal angående  polisanmälan mot b l a Hans Dalborg och Björn Wahlström i Nordbanken, är vi tacksamma om Ekobrottsmyndigheten snarast vill slutföra förundersökningen, och besluta om åtal i detta ärende.

Eftersom det finns såväl skriftlig bevisning som sakkunniga vittnen i detta mål, som kan styrka att Nordbanken var på obestånd redan den 1 februari 1990 och att banken inte heller uppfyllde sin kapitaltäckningsgrad 1991, är det viktiga att slutföra granskningen av målet så att ärendet inte hinner preskriberas innan åtal väcks !

Även politiker som Allan Larsson m f l är involverade i detta mål som också visar att det också funnits inslag av helt olagligt "ministerstyre" i detta ärende. Inte sedan Kreugerkraschen ( 1932 ) har det funnits så många inslag av grov brottslig verksamhet i bankerna, som under den svenska bankkrisen ( 1987 - 1993 ).

Genom att Hans Dalborg lyckades svindla till sig 5.2 miljarder för bankens räkning, fick han ju vara kvar som VD i banken i stället för att blir "arbetslös försäkringstjänsteman". Belöningen för hans svindleri, blev ju också 50 miljoner kronor, plus avgångsvederlag.

Vid vårt samtal i dag, framkom det att ni inte ens börjat utreda, ett av de största svindlerierna i Sveriges historia. Det är dessutom redan är bevisat, att Nordbanken gjorde fel som annonserade ut sin nyemission, när banken var på obestånd. Nordbanken har ju med skattebetalarnas bistånd redan återbetalat till de privata aktieägarna vad de förlorade på detta lurendrejeri.

Vi gör er därför personligen ansvarig om ni förhalar detta ärende ytterligare, så att ärendet hinner preskriberas och såväl styrelsen som ledningen för Nordbanken slipper undan åtal.

Stockholm 2000-09-18

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Blekingegatan 28
118 56 STOCKHOLM

 


2000-03-20 Polisanmälan

 


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida