[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Grupptalan ger inte bästa konsumentskyddet
Av Acel Calissendorff - Dagens Industri - 29 oktober 2001

I ett inlägg i DI den 11 oktober 2001 påslår Catarina af Sandeberg att införande av så kallad grupptalan är enda sättet att tillse att vissa typer av skadelidande kommer till sin rätt. Hon anser att kritikerna av förslaget är potentiella svarandeparter som inte vill betala berättigade skadestånd.
   Sveriges Advokatsamfund ser som en av sina mest angelägna uppgifter att särskilt värna om rättssäkerhets frågor.
   Ytterst handlar det om rätten att få sin sak prövad av kompetenta domstolar inom rimlig tid till rimlig kostnad och när så påkallas med rätt till juridiskt biträde.
   Advokatsamfundet är helt fristående från konsumentorganisationer och från industri och näringsliv.
   Advokatsamfundet har avstyrkt att ett förslag om grupptalan införs i Sverige. De huvudsakliga skälen är:

  • Ett starkt förbättrat konsumentskydd är i sig angeläget, särskilt sedan den statliga rättshjälpen i princip avskaffades för några år sedan. Det finns emellertid flera bättre och billigare sätt att tillse att konsumenterna kommer till sin rätt än att införa grupptalan. Bland annat kan man tänka sig att bygga vidare på den modell som de allmänna reklamationsnämnderna innebär.

  • Förslaget har inte löst frågan om ansvar för rättegångskostnader och löser därför inte konsumentens problem. Inte heller är frågan om vilka som ska träffas av effekten av domen löst.

  • Förslaget har inte föregåtts av en ordentlig analys vare sig av behovet av reformen eller av bättre alternativ. Institutet grupptalan förekommer i dag endast i vissa länder med anglosaxisk rättsordning. En ofta förekommande kritik i dessa länder är alt institutet uppmuntrar oberättigade krav,

  • Domstolarna kommer inte att tillföras de extra resurser som krävs, vilket kommer att gå ut över andra mer angelägna måltyper och den rättssökande allmänheten.

  • På grund av konventionsåtaganden kan svenska domstolar tvingas pröva talan i grupprättegångar ulan närmare anknytning till Sverige. Sverige kan bli en tummelplats för grupprättegångar.

   Även andra fristående remissinstanser med goda insikter i sakfrågorna, är kritiska till förslaget. Flera domstolar och Sveriges Domareförbund har således avstyrkt förslaget. Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, till vilken Catarina af Sandeberg är knuten, har också avstyrkt förslaget.
   Det är alltså inte riktigt att kritikerna är potentiella svarandeparter som talar i eget intresse. Inte heller är det riktigt att kritikerna saknar erforderliga insikter och att kritiken är illa underbyggd.

Axel Calissendorff
ordförande i Sveriges Advokatsamfund

Tidigare Inlägg
Catarina af Sandeberg, jur dr, Stockholms universitet 11/10 och 26/10 samt advokaterna Peder Hammarskiöld och Ylva Lundquist, Advokatfirman Hammarskiöld & Co 18/10.

Copyright


 
Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida