[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

EG-domstolen och EG-rätten

Svenska domstolar respekterar inte EG-rätten!

Svenska domstolar har i ringa omfattning respekterat EG-rätten vilket leder till många felaktiga domslut. Domarna borde börja följa EG-rätten, som ugör svensk lag från den 1 januari 1995.

EG's rättsregler bygger på två viktiga principer: direkt effekt och EG-rättens företräde.

Med direkt effekt menas att enskilda personer och företag, inför domstol i det egna landet, direkt kan åberopa de rättigheter och skyldigheter som ingår i EGs rättsregler. Domstolarna är sedan skyldiga att undersöka vad som är rätt eller fel.

Till exempel utgör den europeiska bankrörelselagen allmänrättslig norm som får direkt effekt över svensk lag.

Principen om EG-rättens företräde innebär att när det blir konflikt, mellan EG-rätten och nationella lagar och regler är det EGs rättsregler som gäller.

EG:s lagar har företräde

Det är domstolen i EG som avgör om EGs rättsakter överensstämmer med EGs fördrag eller om de ska förklaras ogiltiga. En svensk domstol har begränsade möjligheter att åsidosätta EGs rättsakter.

Att gemenskapsrätten tar över nationella lagar har ansets logiskt och nödvändigt. Om EGs regler ignoreras av medlemsstaterna skulle inte EG fungera.

Enligt EGs regler jämställs småföretagare med konsument. Enligt den europeiska bankrörelselagen och EGs regler åligger det också bankerna, att först ta reda på om säkerheterna har försämrats, innan bankerna äger rätt att säga upp några krediter och både muntliga och skriftliga kreditlöften gäller ovillkorligt.

Att undandra banker och försäkringsbolag från "oskäliga avtalsvillkor", som har gjorts sedan 1971 genom hänvisning till finansinspektionen och försäkringsinspektionen, strider mot EGs rättsregler.

Om ett företag råkar befinna sig i tvist med sin bank brukar banken för att lösa tvisten hota med konkurs eller sätta företaget i konkurs, försöker hindra konkursförvaltaren att gå in i tvisten, för att sedan tillgodogöra sig alla bolagets tillgångar. Detta strider också mot EGs grundläggande rättsregler.

Europarätten är till övervägande del direkt tillämplig i medlemsländerna utan att några särskilda åtgärder ska vidtas av medlemsstaterna för reglernas införlivande. Härigenom fungerar gemenskapsrätten som en del av medlemsstaternas interna rättsordning och är bindande för nationella domstolar och myndigheter.

Texter under rubriker nedan belyser ytterligare de problem som föreligger i samband med svensk rätt och EG-rätten:

   Basen för vår rättvisa
   Bankernas ansvar enligt EG-rätten
   Dags att svensk domstol svarar för sin egen rättsordning
   Orimliga krav på den som lånar i bank
   EU på 10 minuter
   Domstolen tolkar EU:s regler
   Hårdare tag mot brott mot EG-rätten

Med förhoppning att det svenska rättsväsendet inser kraften i EG-rätten och inhämtar EG-domstolens förhandsbesked inte minst i tvistemål som gäller bankernas agerande före, under och efter bank- och finanskrisen.

Försummar domstolarna att inhämta EG-domstolens besked kan de stå svenska staten mycket dyrt när EG-rätten hunnit upp det svenska rättssamhället.

Brf Styrelse

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida