[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Hotet kommer inifrån !
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 7 februari 2002

EU hotar svenska företag skriver riksdagsledamoten och f d moderaten Björn von der Esch ( kd ) under synpunkt i Svenska Dagbladet ( SvD ) den 6 februari. Ingenting kunde vara felaktigare än att påstå att hotet mot svenska företag och enskilda, kommer från EU !

Inlägget från Björn von der Esch visar bara att han som riksdagsledamot vare sig brytt sig om att sätta sig in i den svenska lagstiftningen med dess politiskt färgade förarbeten ( som fortfarande tillämpas, men som inte längre gäller ) eller vad EG-rätten och Europakonventionen betyder för företagarnas eller den enskildes rättssäkerhet i Sverige.

Den Europeiska Konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna ( i det följande Europakonventionen som utarbetades inom Europarådets ram, undertecknades den 4 november 1950 och trädde i kraft den 3 september 1953. Alla Europarådets medlemsstater har ratificerat Konventionen - Sverige den 11 januari 1952.

Ändå har Sveriges inte brytt sig om att implementera Europakonventionen i den svenska lagstiftningen förrän Sverige gick med i den Europeiska Unionen, vilket visar den ovilja som svenska riksdagsmän med Björn von der Esch i spetsen visar mot dessa grundläggande fri och rättigheter, som sedan länge har utarbetats för att skapa rättstrygghet i ett land.

EG-domstolen är en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Domstolens huvudsakliga uppgift är att tolka EU-ländernas gemensamma regelverk och döma i tvister om tillämpningen av EG-rätten. Domstolen ska säkerställa att de gemensamma reglerna följs.

EU:s medlemsländer har valt att lämna ifrån sig en del av sin rätt att fatta självständiga beslut i de delar där resultatet ska bli gemensamt i hela EU. Beslut fattas i dessa delar genom röstning i rådet. Som medlem i EU omfattas Sverige av EU:s regelverk och deltar när de nya gemensamma regler ska utarbetas och beslutas.

EU:s verksamhet brukar illustreras med tre pelare. Den första EG-pelaren, som i grunden består av tidigare EU-samarbete. Hit hör frågorna som har att göra med den inre marknaden och de "fyra friheterna" d v s fri rörlighet över gränserna för personer, varor, tjänster och kapital.

Tack vare EU har svenska företag har således både blivit friare och fått en betydligt större rättstrygghet i Sverige, som man i allt väsentligt tidigare saknat ! Viktiga frågor som "en aktie, en röst" faller under "likabehandlingsprincipen". EG:s bankdirektiv som skyddar småföretagare och konsumenter mot oskäliga avtalsvillkor från banker och finansinstitut har visserligen fortfarande inte börjat tillämpats i Sverige som de borde. Men de politiskt valda domarna i våra högsta rättsinstanser kommer efter hand att tvingas börja tillämpa dessa grundläggande rättsregler.

Ett färskt exempel är att Regeringsrätten efter 30 år ( ! ) äntligen tvingats slå fast att de svenska reglerna för "skattetillägg" är olagliga, vilket kommer att få stora konsekvenser för dem som tidigare drabbats eftersom ett liknande ärende mot Sverige, samtidigt håller på att prövas av Europadomstolen !

Såväl EG-rätten som Europakonventionen ger Sveriges företagare ökat hopp för framtiden och får ersätta den Författningsdomstol som svenska politiker inte heller önskar införa i Sverige.

Björn von der Esch "hotbild" ger således en helt felaktig bild av det europeiska samarbetet. Det är tvärtom så att Sverige är ett av de länder i Europa som har mest att vinna på ett utökat samarbete inom EU.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida