[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Juridisk villervalla
Av Mats Lönnerblad - 16 mars 2001

Statsminister Göran Persson reser just nu runt bland EUs medlemsländer och förbereder Sveriges nästa stora toppmöte i Stockholm den 23 -24 mars. Sverige står som värdland för nästa stora konferens som kommer att handla om framtiden.

Framtidskonferensen kommer att handla om hur man skall trygga sysselsättningen inom Sverige och EU. När det gäller sysselsättningen har Göran Persson sedan länge stora problem. Den svenska konjunkturen vänder nu neråt. Företagandet minskar stadigt i landet. Börsbolagen flyr utomlands med både ledning och ägande. De mindre företagen följer efter med både huvudkontor och sysselsättning. Därigenom kommer också skatteunderlaget att svikta ordentligt under de närmaste åren.

Under tiden som "Perssons tour de l´Europe" pågår, angrips det svenska rättssamhället för första gången på allvar i både svensk press och utländska domstolar. Sverige håller inte längre måttet, när det gäller hanteringen av brottsmål och tvistemål i svenska domstolar.

Allvarliga angrepp mot det svenska rättssamhället sätt att fungera sker samtidigt från flera olika håll. I Sverige angriper överåklagare Sven-Erik Alhem offentligt den nye Justitieministern Thomas Bodström i Dagens Nyheter ( DN 1.3. ) för att han "inte skulle vara vuxen sin uppgift" och för att han inte vidtar tillräckligt åtgärder mot den ökade brottsligheten i Sverige.

Alhem menar att allmänhetens förtroende för rättsväsendet skadas allvarligt, när majoriteten av 1,2 miljoner brottsanmälningar i Sverige, tvingas läggas ner i brist på ekonomiska och personella resurser.

Den Europeiska Kommissionen i Luxemburg ( EU-kommissionen ) angriper också Sverige: för att Sverige inte följer EG-rätten som vi borde. Kommissionen anser att vi försöker undvika att implementera EUs direktiv i den svenska lagstiftningen, på det sätt som vi förbundit oss att göra när det gäller oskäliga avtalsvillkor.

I den senaste inlagan från EU-kommissionen som jag tagit del av, visar bland annat att Sverige fortfarande inte implementerat direktiv om oskäliga avtalsvillkor mot konsument ( 93/13 EG ) som man borde.

Tvärtemot vad man borde göra går regeringen i stället emot den EU-kommissionen i detta ärende, genom att hänvisa till den svenska lagens politiska förarbeten, som inte längre gäller. Därför har EU-kommissionen nu tröttnat på Sveriges inställning till EG-rätten och inlämnat stämningsansökan till EG-domstolen mot Sverige.

Två svenska mål som jag också tagit del av visar att man inte respekterar EG-rätten överhuvudtaget i Sverige. Bägge målen gäller bolåneregler. Det ena målet gäller bolån som givits i form av "falska annuitetslån" som jag följt från tingsrätt ända upp i Högsta domstolen ( HD ). Målet gäller kassörskan Irene Rosberg från Danderyd, som ilsknade till och stämde Nordbanken för att inte uppfylla sina avtalsvillkor i ett bolåneärende ( T 601/96 ).

I Högsta domstolen hävdade hon som grund för sin talan åberopat att Nordbanken i ett TV-program 1993 utfäst sig att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendation till banken att avstå från krav om betalning efter den 27 april 1992, då lånet enligt henne skulle vara slutbetalt. I hennes fall borde därför EU-rättsregel "oklarhetsregeln" ha tillämpats. Rättsregeln säger mycket klart att otydliga avtalsvillkor skall tolkas till konsumentens fördel. Det gjorde aldrig Högsta domstolen i sin prövning.

Det andra målet som jag följt är Bostadsrättsföreningen Fågelbergsträdet mot Boverket. Målet fick trots resningsansökan i HD inte ens prövningstillstånd. Ärendet avser bolån med "garanterad ränta", där bostadsrättsföreningen borde fått rätt i enlighet med både svensk lag och EG-rätten, ( mål nr 3324-00 ). Målet prövades överhuvudtaget inte i högsta rättsinstans trots att Marknadsdomstolen uttalade på talan av bostadsrättsföreningen i dom den 10 oktober 1994 att staten förfarit vilseledande genom att marknadsföra statliga lån som lån med "garanterad ränta".

För att komma till rätta med oskäliga avtalsvillkor kring bolåneregler mot konsument och den rättstillämpning som för närvarande sker i Sverige, har därför EU tvingat fram en frivillig uppgörelse, som kommer att leda fram till att information om bolån i fortsättningen kommer att standardiseras inom hela EU.

Enlig de nya reglerna ska långivare i fortsättningen alltid informera om vilka produkter som erbjuds, om räntenivåer samt om alla extra kostnader som följer med ett lån. Kommissionen hotar med att föreslå att den frivilliga överenskommelsen blir bindande lag, om inte tillräckligt många låneinstitut ansluter sig, eller om överenskommelsen inte efterlevs.

I Europadomstolen i Strasbourg ökar antalet mål mot Sverige lavinartat. Sverige följer inte Europakonventionen i bank - och skattemål. Ett viktigt mål som rör skattetillägg har nyligen fått prövningstillstånd i Europadomstolen som berör de 100.000 svenskar som varje år får finna sig i att betala oskäliga skattetillägg, utan vare sig rannsakan eller dom i domstol.

Hittills har Sverige förlorat i 60% av alla mål som prövats av EG-domstolen i Luxemburg där de har varit svenskar inblandade, vilket tydligt visar att det svenska rättssamhället inte längre fungerar som det borde.

Domare i tingsrätt och hovrätt bör också begära förhandsbesked i alla mål där EG-rätten har direkt effekt över den svenska lagstiftningen. Justitie- och regeringsråd, som är skyldiga begära förhandsbesked, följer fortfarande inte EU:s direktiv genom att begära förhandsbesked från EG-domstolen.

Vad Sverige upplever just nu är att den svenska lagstiftningen inte längre fungerar som det stabila regelverk den borde vara. De svenska lagarna har blivit alltför "politiserade". Utomlands är Sverige sedan länge känt för sina politiska förarbeten till lagstiftningen, som inte existerar i andra kulturländer. Lagar med politiska förarbeten och gummiparagrafer har fått ersätta en effektiv lagstiftning i Sverige. Det har visat sig vara förödande för den framtida ekonomiska utvecklingen i landet.

Under ett kvarts sekel har antalet företag minskat dramatiskt i Sverige med 400.000, varav 60.000 friska företag försvann under bankkrisen. Det juridiska tvisterna av denna kris är fortfarande inte över och ställer stora krav på ett rättsmaskineri som inte längre fungerar. Vad Sverige fortfarande inte förstått är att en fungerande rättsstat är oundgängligt för den ekonomiska utvecklingen.

Göran Perssons rundresa utomlands för att förbereda EUs toppmöte borde därför handla om hur man bäst skall kunna följa upp och främja den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Det gör man genom att stimulera företagandet i landet och få ordning på det svenska rättssystemet. Detta kan endast ske genom att Sverige fortsätter att anpassa den inhemska lagstiftningen till EUs regelverk.

Min egen uppfattning efter att ha tagit del av angreppen mot det svenska rättssystemet är att de anklagelser som riktas mot Sverige från EU-kommissionen och Europadomstolen är mycket allvarliga, och bör därför genast åtgärdas. Överåklagare Alhem offentliga angrepp mot den nye Justitieministern är däremot djupt orättfärdigt.

Justitieminister Thomas Bodström kan under den korta tid han varit justitieminister, knappast läggas till last för vad hans företrädare på denna post under loppet av ett kvarts sekel inte lyckats åstadkomma. Åklagare som inte ingriper som de borde i olika brottsmål, och domare inte följer gällande lagstiftning, kan knappast heller läggas Bodström till last.

Vad som är allvarligt är att Sverige vare sig följer Europakonventionen eller EG-rätten och vilka konsekvenser detta får för sysselsättningen i Sverige. Detta är någonting som borde ge Göran Persson en tankeställare när han reser runt i Europa och talar för framtiden.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida