[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Förnya våra domstolar !
Av Walter Kölzer - Bankrättsföreningen - 31 augusti 2003

Del 1

Nu står själva skenheligheten vid skampålen: ”Rädda våra domstolar” ropar Hovrättslagman Per Eriksson (Lagmannen) i Hovrätten över Skåne och Blekinge så att det ekar i Haparanda.

En lagman är chef och högste domare i en domstol. Ifrån första raden till den sista gäller ropandet i SvD 2003-08-27 mera resurser, läs mera pengar. Som om det vore pengarna som dömer målen!

Man kan fråga sig om misshushållningen av resurserna och den alltmera tilltagande rättsrötan orsakas av en önskan att kunna motivera Lagmannens resurskrav. 

Är det därför som domstolarna låter svälla mål som i sig och i sakfrågan är hur enkla som helst.? Domstolarna tillåter och främjar, ibland med lagstridig målföring, att expandera enkla mål till mastodontvolym.

Ett av de vanligaste tricken är, att i strid med rättegångsbalken prata om annat än det saken gäller. Den proportionella tidsutdräkten detta leder till, blockerar ofantlig mycket domstolskapacitet, men gör att juristerna kan hålla arbetslöshetsspöket i garderoben.

Domarna är nämligen inte ensamma om att konsumera de medel, som står till statens förfogande för det rättsskydd som en gång i hedenhös utlovades menigheten i gengäld för underkastelse och skattskrivning. Se t.ex. på advokaterna.

Bevis 1:
Ett sådant mål gick alldeles nyligen till Europadomstolen, Yggdrasil/Penser v. Sverige. Där dansar de stora elefanterna, med hundramiljoner SEK-belopp i advokatarvoden krigsdans i domstolarnas regi.

Rena rama cirkusen, även engelska peruker och fantasifulla domaregarderober i Strasbourg förutan! Och det för en ifrån början enkel och glasklar sak. Men se, verklighet accepteras inte av bankerna och domstolarna. I stället främjar domarna att målet handlar om något helt annat än vad stämningsansökan säger.

Kan man bildlikt talat ursäkta detta ofantliga resursslöseri med att stora elefanter kräver stort svängrum? Inte alls! Tillåt mig redovisa erfarenheter av en maskliten Nobody, men kom ihåg att detta är endast bikinikorta exempel, att jag kan försvara varenda bokstav av detta mitt inlägg:

Bevis 2:
I slutet på 80-talet råkade jag ut för en skönstaxering. Den resulterade i 7 mål i domstolarna, som jag vann samtliga. Det tog 13 år innan det sista av målen avgjordes! Dessa mål har kostat staten miljontals kronor, och mig hälsan.  Helt i onödan och utan gottgörelse! Och detta var glasklart ifrån början!

Bevis 3
För 4 år sedan överklagade jag ett beslut av lokala skattemyndigheten. Vad hände? På 2-årsdagen av mitt överklagande uppgav Länsrätten att inget mål fanns! Efter JO-anmälan hittades målet. Vad hände sedan? En massa snack om allt annat än saken.  Nästa år har de 5 år gått som saken gäller. Fortsätter det så här, så slåss mitt gamla 13-årsrekord med råge.

Sverige har då i strid med verkligheten och gällande lagstiftning under vart år av dessa 5 år innehållit preliminär skatt på mina pensioner, och sedan i slutet på nästkommande år återbetalat alltihopa till mig.
När Länsrätten avgör målet och hur det än går:

Vad skulle och skall jag överklaga för?
Men juristerna har fått arbete, förmodligen även övertidsersättning och kompensation för ovanlig tufft arbete. Även om jag skulle vinna målet efter kanske 20 år processande, får jag inte någon som helst gottgörelse alls.

Bevis 4
Sådant händer inte i civilmål och i Lagmannens domicil?
Se här då: I Tingsrätten i Lund expanderade det ifrån början enkla målet T 1447-9 under flera år.

Samtidigt förekom så grova rättegångsfel, partiskhet och tidsutdräkt, att jag påkallade tillsyn i Lagmannens Hovrätt, i administrativt avseende även i Domstolsverket. Det är faktiskt inte så som Lagmannen gör gällande:

Domstolsverket har inget som helst inflytande över domstolarnas dömande funktion, endast över den administrativa.

Enligt lag kan överrätt ex officio (ungefär: På eget bevåg) gå in i underrätts domföring och tillrättaföra den om överrätt så finner nödvändig. I mitt fall, trots anmälan och helt objektiva bevis på viss lagstridig målföring, gjorde Lagmannens Hovrätt ingenting alls åt saken, påstod t.o.m. att man inte kunde lägga sig i Tingsrättens agerande.

Huvudförhandlingen resulterade i dom som gällde en helt annan sak än den som stämningsansökan avsåg, vilket är ett kapitalfel enligt rättegångsbalken. Dessutom hade denna helt nya sak som domen gällde aldrig diskuterats eller åberopats av någon part under rättegången under alla dessa år. Men Lagmannens  Hovrätt lät även den saken bero utan att ens pröva den, bara förbigick den och pratade om något annat.

Bevis 5
Nu pågår i Tingsrätten i Lund ett satellitmål till föregående, T 992-01. Eftersom det endast gäller en detalj i föregående målet, döpte jag det till ”Minimålet”. Numera är denna rubricering vilseledande: Målet håller på att svälla till samma volym och tidsutdräkt som huvudmålet.

Är detta nog med bevis? På svenska Dagbladets nätsida SYNPUNKTEN har det under lång tid skrivits inlägg under rubriken VI FÅR INTE OFFRA RÄTTSSTATEN. De flesta kritiserar rättsväsendet. Nätsidans status attraherar inte precis den kompetens som kan yttra sig i hithörande problematik. Men det är en annan femma av samma slag som Hovrättslagmannen vill slå mynt av för att ge klirr i juristernas plånböcker. Anmärkningsvärt är att Lagmannen och SvD så helt slår dövörat till om denna sidas existens.

Förslag :
Nej, rättssäkerheten är inte beroende av ekonomiska konjunkturer så som Lagmannen påstår, inte av pengar överhuvudtaget. Den är beroende av domarnas ämbetstrohet. Avskeda varje domare som inte följer gällande lag.

Domare som gör så uppsåtligen eller genom grov försummelse skall dessutom dömas till böter eller fängelse. Det skulle kanske leda till en temporär domarebrist och viss arbetslöshet för jurister, men det kan rättssäkerheten vara värt.

En följd av detta skulle vara, att den som bryter mot lag skall dömas hårdare till så höga straff och skadestånd som lagen medger. Som det är nu, är det oftast offren som får blöda och går miste om rimliga skadestånd, medan gärningsmannen går fri, hamnar på hotell med bättre service än på ålderdomshem, ibland även får bli skådespelare, turista på statens bekostnad, får förtur i arbetskön eller annan förmån. Ibland kan man faktiskt tala om att brott belönas. I överförd bemärkelse gäller detta även civilrätt, värst när det är staten eller annan offentlig myndighet som är svarande: Skadestånden som utdöms är obefintliga eller löjligt låga.
Sträng lagenlig påföljd skulle snabbt få ner brottsstatistik och antalet civilmål. Viva modell Singapore!

Även med risk för att en mängd politiker och jurister vallfärdar dit!

Allt för den goda sakens skull, eller hur?

Walter Kölzer


Förnya våra domstolar !

Del 2

Del 1 utgjordes av svaret till debattartikel RÄDDA VÅRA DOMSTOLAR på Svd:s debattsida Brännpunkt 2003-08-27 av Hovrättslagman Per Eriksson vid Hovrätten över Skåne och Blekinge.

I Del 1 uppmärksammade jag verkligheten i stort, exemplifierade den, och påkallade förnyelse med samma rubrik som dagens.

Till synes utan medvetande om andras och mina bemötanden skriver Hovrättspresident Johan Hirschfeld 2003-09-01 ett debattinlägg med rubriken RÄTTSVÄSENDET BLÖDER. Därtill:

Rubriken tycks mig vara grovt missvisande. Enligt min erfarenhet är det rätt och människor som blöder. Och som ibland förblöder i misshandel  genom rättsväsendets degenerering! Den kan inte hejdas med mera pengar.

Tvärtom skulle rättsväsendet kanske må väl av en rejäl bantning för att kurera ohälsan, eller så att en totalkollaps skulle framtvinga en nydaning av rättsväsendet. Som det nu är kan det inte fortgå, det är troligen det enda som Hovrättspresidenten och jag är helt överens om.

Min motivering i Del 1 är dock långt allvarligare än Hovrättspresidentens. Den finns preciserad i olika inlägg under serien VI FÅR INTE OFFRA RÄTTSSTATEN här på Bankrättsföreningens hemsida:

Det är inte längre fråga om rättsstatens vara eller icke vara, det är fråga om mänsklighetens fortlevnad och jordklotets existens!

Så allvarligt slår rättsförfallet i globalt perspektiv. Sett i historiskt skeende är detta ett nytt perspektiv:

Människan har fått tekniska förutsättningar att släcka allt liv på jorden, kanske till att förstöra jordklotet.

Att proppa rättsväsendets ginnungagap med mera pengar är kanske en enkel lösning i modernt tänkande, speciellt när allt skall betalas av framtida generationer, av i vart fall andra grupper och individer än ur egna plånböcker. Det är bekvämt, ja visst, men i detta fall ruinerande.

Några specifika synpunkter på Hovrättspresidentens artikel:

Det är ingen brist på den dömande maktens konstitutionella ställning i nuvarande systemet. Felet är att den inte försvarar och hävdar sina grundlagsenliga rättigheter och heller inte fullgör sina skyldigheter.

Tvärtom har jag ibland fått känslan att man inte bara är beredd att schackra bort sin egen integritet, utan t.o.m. sin svärmor. ”man”:

Det är karriärsugna jurister som söker sin väg upp till toppen, ibland med nästan promiskuös styrning. Och det är inte endast den lätt utbytbara partiboken som styr vare sig kurs eller mål!

Det skulle verkligen kräva en kraftansträngning att sänka kvaliteten i överprövningsinstanser. Som bekant har prövningstillstånd införts i nästan samtliga rättsinstanser. Såväl prövningstillstånden som de mål som beviljas avgörs normalt på slentrian, i undantagsfall ”på beställning”, och nästan aldrig med en gedigen och lagenlig prövning. Det är min slutsats av egna erfarenheter och massmedial information under senaste decennier.

Däremot håller jag med om, att en omdaning av vår konstitution behövs för att rättsväsendet skall få en nygammal renässans, mycket mera långtgående än vad som åsyftas av Hovrättspresidenten:

Vi behöver inte längre partier som statsbärande organ. Inför direktdemokrati, så som jag har föreslagit under 30-tals år.

Med modern IT är detta fullt realistiskt. Då blir domaremakten den första och starkaste statsmakten direkt under folket, med  den fåtaliga administrationen som ersätter riksdag och regering på andra plats.

Folket vill ha ett folkhem, ett samhälle som styrs och regeras rättvist, det vill säga med rätt som makt, snarare än med paragrafer.

Det är DET domare är till för. Om vi skulle kunna precisera varje tänkbar situation med ja-nej i form av paragrafer, då skulle vi kunna ersätta alla domare med en enda dator. Läsaren förstår nog vilka enorma krav på ärlighet, integritet, förståelse och intellekt det ställs på framtida domare, d.v.s. snarlikt som i gammaldags domarregel.

Mot den bakgrunden är rättsväsendets pensionsproblem en bagatell. Även om juristerna skulle råka sämre ut än gemene pensionär, så har denna utveckling för oss alla inte varit så svårförutsebar som vad Hovrättspresidenten vill göra gällande:

Pensionsfonderna förskingrades ganska så öppet, och ganska så proportionellt till vad som kommande generationer belastades med i ganska så goda räkenskaper. Vi har levt över våra tillgångar, inte minst juristerna, det är den enkla sanningen. Då är det varken mer eller mindre rätt att de nu även får vara med om att rätta mun efter matsäcken.

Prioriteringar av mål torde egentligen vara olaglig: Den tänkta principen i vår konstitution är allas lika rätt inför lagen.

Med prioriteringar sätts denna princip ur spel. Varje prioritering innebär i nuvarande situation att andra mål blir liggande. Därmed försummar myndigheter inklusive domstolar sitt tjänsteansvar.

Vi har redan i åratal läst att t.ex. kommuner inte följer lagen i det ena eller andra avseende, medvetet och avsiktlig och helt utan påföljd. Vad menas numera konkret med ”tjänsteansvar”? Ett illusionsnummer?

Det är anmärkningsvärt, att Hovrättspresidenten hårdrar FN- och Europakonventionen. I sin praxis tycks domstolar ha dokumenterad svårt för att komma ihåg dessa konventioners existens. Vad värre är:

Europadomstolens verksamhet är för svenskt vidkommande inte ett dugg bättre än den svenska domstolsverksamheten, vilket jag har motiverat i andra av mina inlägg.

I går erhöll jag ett brev ifrån Tingsrätten i Lund. Det besvaras f.ö. genom att tillställa Tingsrätten en kopia av denna debattserie:

Ett civilmål som jag kallade ”minimålet”, ett satellitmål till huvudmålet, håller på att försöka slå några av huvudmålets rekord. Det har nu pågått sedan 2001-05-02. Två förberedande muntliga förhandlingar är redan undanstökade, och ännu har motparten inte behövt lämna svaromål enligt 42 kap  6-9 §§ RB.  I stället har motparten fått ett nytt anstånd med att behöva lämna även bevisuppgift.

Anståndet motiveras med att motparten önskar åberopa vittnen, som dock innan de kan svara honom antas vara upptagna av annan sysselsättning. Härvid ser jag en dubbel lagkränkning: Dels skall vittnen ställa sig till förfogande vare sig de vill eller inte, men oberoende av deras yrkesmässiga sysselsättning.

Det är domstolen som skall kalla dem, inte advokaten. Dels är vittnesmål avsedda att vanligen ske under huvudförhandling, och ingen ursäkt att ej lämna lagenligt svaromål i sak. Tala om att generera mål på hög till ett berg, så är detta helt korrekt  -  tala om processekonomi, och det är ett världens skämt!

Domstolarnas handläggning står helt i strid med de preciserade anvisningar enligt Rättegångsbalken 42 kap 6-9 §§. I särskild bilaga till denna artikelserie har jag återgivit lagtexten, några sakkunnigekommentarer rörande doktrinen, samt de viktigaste berörda förarbeten. Speciella och angivna skäl gör att bilagan endast publiceras på Bankrättsföreningens hemsida. (Sök efter www. Bankrättsföreningen, debattinlägg).

Om SvD skulle medge det, publicerar jag gärna bilagan i sin helhet även på dess nätsida.

Den verkliga anledningen med tidsutdräkten i Minimålet är mera än genomskinlig för var och en som vill sätta sig in i saken. Juristernas behov av stora målhögar för att motivera sina krav på existensförbättringar är i detta fall väl tillgodosett, men ändå av underordnad betydelse.

Med lagenlig beredning kunde målet ha avgjorts inom några veckor. Genom fördröjningen av målföringen har jag redan lidit en irreparabel rättsförlust. Blir fördröjningen tillräcklig länge - och allt tyder på det - då har hela målet varit helt meningslöst.

Där ser Ni, herr Hovrättspresident, det är inte rättsväsendet som blöder, utan rätt som sådan.

Och ännu ett rättsubjekt som hellre förblöder än att dagtinga med sin rätt!

Walter KölzerBankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida