[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Grupptalan stärker individens ställning
Av  Stefan Bessman och Fredrik Malm - Dagens Industri - 1 november 2001

En enskild individ ska ha samma möjlighet att hävda sin rätt som staten, en kommun eller en juridisk person. Det finns brister på den punkten. Förslaget om grupprättegång är ett steg i rätt riktning och stöds av Europakonventionen om mänskliga rättigheter.
   Advokaterna Peder Hammarskiöld och Ylva Lundqvist hävdar den 18/10 att grupptalan skulle ha negativa ekonomiska konsekvenser för näringsliv, stat och kommun.

Mot bakgrund av den i mångt och mycket korporativistiska grundsyn som genomsyrar det svenska systemet - en syn som medför att individens intressen inte anses lika skyddsvärda som till exempel statens - frågar man sig om det skulle vara så negativt att förstärka den enskildes processuella ställning.

Den enskilde kan i detta sammanhang vara inte bara konsument, utan även till exempel företag eller investerare, vilket Catarina af Sandeberg påpekade i sitt inläsa den 11/10.

Nu kan det löna sig att åsidosätta annans intresse, om denne saknar reella möjligheter att driva sin sak rättsligt, vilket ofta är fallet.

Detta är negativt för konkurrensen i näringslivet och kan uppmuntra mindre seriösa företag och marknadsföringsmetoder på de seriösa företagens bekostnad,
   Hammarskjöld och Lundqvist hävdar att det finns risk för ett ökande antal processer utan egentlig anknytning till Sverige.
   Utöver de sällsynta fall där utländska parter avtalar om att svensk domstol ska vara behörigt forum, tas dock tvister där båda parter saknar egentlig anknytning till Sverige inte upp av svenska domstolar.
   Amerikanska advokater torde vidare knappast börja leta "lukrativa" mål här. De svenska reglerna om skadestånd och om ersättning till ombud som är advokater kommer inte ens om den nu föreslagna reformen genomförs, att ge utrymme för en "amerikansk modell".
   Sveriges Advokatsamfund argumenterar mot grupptalan (29/10) men ställer sig bakom förslaget om riskavtal (innebär att man i grupptalansmål kan träffa avtal med sin advokat om att arvodet bestäms med hänsyn till utgången i tvisten). Riskavtal bör ses som ett naturligt komplement till en ordning med grupptalan, men kan i övrigt starkt ifrågasättas. Advokatsamfundets inställning är därför inte helt logisk.

Det är lagens materiella innehåll, och inte processordningen, som ska avgöra vad som är rätt och orätt. Förslaget om grupptalan kan öppna en ny möjlighet för envar att få sin sak prövad och att företrädas av de skickligaste advokaterna. Det är därför ett bra förslag som bör utredas ytterligare.

Stefan Bessman
Advokat
Fredrik Malm
Jur kand, Baker & McKenzie

Tidigare Inlägg
Catarina af Sandeberg, jur dr, Stockholms universitet 11/10 och 26/10 samt advokaterna Peder Hammarskiöld och Ylva Lundquist, Advokatfirman Hammarskiöld & Co 18/10, Robert Nordh och Marie Sälmark 29/10

Copyright


 
Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida