Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Lögner från första stund
Ett (skräck)exempel på bristande trovärdighet

Den här gången har jag gått igenom ett annat gammalt brev som ytterligare bekräftar lögnerna från advokaten Hans Bagners sida, hans första brev i "System 3R-affären" till Börje Ramsbros ombud. Det är imponerande hur konsekvent han har varit under tjugo års tid, helt oavsett vilka nya omständigheter eller nya bevis som framkommit. Han har verkligen en "klar linje" som han håller fast vid, även om han så ska hitta på egna "fakta". Vilket brev jag än läser, där Bagner är inblandad, känner jag igen det mesta. Jag känner igen den argumentation som Bagner har gett uttryck för i de tre senaste svaromålen i pågående process. Jag känner igen den arrogans som utmärker hans sätt att uttrycka sig, hans självtillräcklighet. Inget är nytt. Det han skriver i sina inlagor idag är knappast ens någon ny formulering av de gamla omständigheterna. Konstigt att Industrifonden betalar honom för att han kopierar gamla brev.

Advokaten fortsätter att gå på som en ångvält och hävdar samma sak om och om igen. Det är otroligt att Bagner inte har lärt sig något under alla år. Han har uppenbarligen svårt att ta sig upp ur de gamla hjulspåren, och hans nuvarande så kallade argumentation bygger helt på dessa gamla lögner.

Här nedan följer Hans Bagners brev till vänster och till höger står det hur det verkligen var, enligt min granskning. Bedöm själv!

 
Brev från advokat Hans Bagner den 23 november 1994 Inledning av Marie-Anne Olsson - 29 juni 2013
   

Brevet är ett svar på brev från Börje Ramsbros ombud Staffan Kauttmann den 17 oktober och 4 november 1994.

Bagners kompletta brev från den 23 november 1994 Pdf

 

Avskrift:

Staffan Kauttmann, Esq
Kauttmanns Juridiska Byrå

Box 450 25
S-104 30 Stockholm

Via telefax +46-8-791 79 16

 

 

 

 

 

 

Att sälja och köpa företag är en både tids- och kostnadskrävande process. Den som går i sälj- och köptankar kan läsa Almis två skrifter Sälja företaget och Företagsköp. Ett annat alternativ är förstås att kapa ett företag som i fallet med System 3R. Det är som ett bankrån, snabbt och brutalt, och lyckas man komma undan har man gjort klippet. För att välja det alternativet bör man dock vara utrustad med starka psykopatiska drag, annars skulle man må riktigt illa under tyngden av skuld. Och skulle man bli avslöjad och måste stå till svars, ja då får man leta fram en av de advokater som inte heller har några skrupler och som har förmåga att göra sanning av lögner och skapa allmänt kaos i rättsprocessen. Det här alternativet valde Håkan Nordquist, samvetslös "riskkapitalist", och han drog också med sig andra in på spåret, bland annat Stiftelsen Industrifonden. Läs gärna Råttornas Dans

Som väl många vet vid det här laget, råkade Börje Ramsbro ut för en regelrätt kapning av sitt företag System 3R i slutet av 1993, med Håkan Nordquist som anförare. Snabbt och hänsynslöst kastades Börje ut på gatan efter 25 år av framgångsrikt entreprenörskap. In stövlade ett gäng skojare som la beslag på det företag som Börje hade byggt upp utifrån sina egna idéer och med egna patent. Betala för sig ville de inte. Läs vidare - Korta fakta om "System 3R affären"

Att det rörde sig om kapning och ren stöld var Börje övertygad om från första stund. Men han förstod inte hur han skulle försvara sig mot kopplet av hungriga vargar som hade bestämt sig för att sluka hans företag.

Han satte igång med att söka svaret på hur han kunde tvingas bort från sitt företag utan föregående förhandlingar, utan giltiga avtal och utan en skälig ersättning.

Nedan till vänster citeras ett brev som jag har fått ta del av. Till höger är mina kommentarer efter att jag grävt fram fakta. Det ger en bild av hur kuppmakarna gick till väga. De försvarades, och de försvaras än idag, av samme advokat, Hans Bagner, advokaten som var med redan från början, och som nu den statliga Stiftelsen Industrifonden anlitar


Börje Ramsbro ./. Företagskapital AB Kommentarer:
   
Med anledning av Dina brev av den 17 oktober (till Uno Alfredéen) och den 4 november 1994 får jag på uppdrag av Företagskapital AB ("FÖK") meddela följande.

Efter att Börje under en längre tid samlat in fakta om hur det gick till när han den 3 december 1993 tvingades bort från sitt företag, System 3R, utan att ha fört några förhandlingar med nya ägare och utan ersättning, tog han slutligen beslutet att anlita ett juridiskt ombud för att hävda sin rätt. Ombudet, Staffan Kauttmann, vände sig till styrelsens ordförande i Företagskapital AB (Uno Alfredéen som också var ordförande i Stiftelsen Industrifonden). Detta efter att dess VD Hans Dirtoft hade lämnat en rad motstridiga uppgifter om hur Företagskapital och Håkan Nordquist skulle ha förvärvat företaget.

Se brev den 17 oktober 1994 från Staffan Kauttmann.

Det ska tilläggas att redan på 1960-talet hade Uno Alfredéen tagit in "en extern styrelseordförande i sin växande grupp av företag" (enligt tidskriften Ekonomi & Styrning Nr 5/1994). Det var advokat Hans Bagner. Jag undrar om inte det här borde vara skäl nog för att anse att Bagner är jävig och borde tas bort från den nuvarande tvisten mellan Börje och Industrifonden? Se utdrag: Aktivt styrelsearbete - rakt upp och ner

Mellan Börje Ramsbro ("BR") och FÖK m.fl. föreligger skriftliga avtal av den 2 och 3 december 1993 ("Avtalen") enligt vilka BR försäljer 10 % av aktierna i System 3R Holding AB ("Holding") till Håkan Nordquist/FÖK/Stiftelsen Småföretagarfonden ("HNF")

Redan här tar Hans Bagner de första stegen mot den förvirring som kännetecknar "System 3R-affären". Avtalen från den 2 och 3 december 1993 var mot varandra stridande. Det finns ingen möjlighet att de kan utgöra giltiga förvärvshandlingar. Det påtalade också Börjes ombud åtskilliga gånger för Företagskapital.

Dessutom, att det skulle finnas något "2 december-avtal" är det hittills enbart Bagner som har påstått. Hans båda klienter ville bara kännas vid ett avtal och det från 3 december.

Se citat från Företagskapital, brev 17 mars 1994:

"Jag har vid flera tillfällen tillsammans med Dig och med andra närvarande beskrivit vår uppfattning om hur affären med Dig och bankerna kom till. Detta resulterade i ett "fredligt" avtal med Dig av den 3 december 1993."

Se citat från Håkan Nordquist, brev 13 juli 1994:

"1. Något avtal före 3 dec 1993 har vare sig i juridisk eller moralisk mening ingåtts mellan oss."

Så, vad får Hans Bagner allt ifrån? Och vart är han på väg med sina påhitt?

Det där med Småföretagarfonden var något som Börje aldrig hade hört talas om, när namnet plötsligt dök upp i det här hafsigt hopsatta "3 december-avtalet", det "fredliga" (enligt Företagskapital) avtal som ensidigt konstruerades av Håkan Nordquist. Mer om det har jag skrivit i andra inlägg.

De så kallade avtalen är ogiltiga till följd av svek, ocker och tvång. Punkt slut.

Se utdrag från rättsutlåtande av professor Per Samuelsson:

"Såvitt kan utläsas av tillgänglig dokumentation har överträdelser skett av centrala avtalsrättsliga och aktiebolagsrättsliga bestämmelser. Enligt den skriftliga dokumentationen jag haft tillgång till har överträdelser skett av bestämmelser rörande

1. rättsstridigt tvång (29 § Avtl)

2. ocker (31 § Avtl)

3. aktieägarskydd (8 kap. 10 § sam 8 kap. 13 § ABL)

4. kapitalskydd (12 kap. 2 § ABL 75)"

Det här borde räcka för att vem som helst ska begripa att avtalen inte gäller, alla utom Bagner.

Se komplett Rättsutlåtande från professor Per Samuelsson

   

Avtalen föreskriver uttryckligen att Sparbanken äger avropa samtliga aktier i Holding för 1 krona samt att HNF i sin tur kommer att över ta 100 % av ägande i System 3R koncernen. Avtalen innehåller därutöver vad man skulle kunna beteckna som en "clean break" mellan BR och System 3R koncernen.

Inte nog med att Bagners påståenden är felaktiga. Det är dessutom ointressant vad avtalen föreskriver, eftersom de i verkligheten endast är en täckmantel för ett hemligt avtal. Detta hemliga avtal fick Börje kännedom om långt senare och det innehöll helt andra omständigheter och andra parter än dem som Hans Bagner framför i sitt brev. Sparbankens påstådda förvärv är också taget ur luften, vilket Börje framförde till Sparbanken i brev 6 december 1994.

Se brev till Sparbanken den 6 december 1994

Påståendet om "clean break" den 3 december 1993 mellan Börje och System 3R-koncernen är en fantasi från Hans Bagners sida. Den bluffen tror inte ens hans egna klienter på enligt följande:

I samband med en skattetvist mellan System 3R International AB (med VD Håkan Nordquist) och skattemyndigheten fastställdes i en skrivelse i december 1995 följande, citat:

"Något ägarskifte har 1993 aldrig skett. Det finns inget rekvisit för "ett med ägande jämförbart förhållande" i december 1993. Den gamle ägaren (alltså Börje):

  • ägde aktierna (vilka låg i pant hos banken),

  • kunde kalla till stämma och med majoritet rösta för sina aktier och då bl.a. avsätta och tillsätta styrelse,

  • kunde uppbära utdelning (vilket dock inte gärna var aktuellt)"

Hur kan Bagner kalla det här för "clean break", när Håkan Nordquist anser tvärtom?

Vad är det för fantasivärld Hans Bagner levde och lever i egentligen? Han skulle ha blivit en god sagoberättare. Det är ofattbart att han är advokat.

   

Under januari - februari 1994 har HNF förvärvat resterande aktier i System 3R koncernen på sätt som förutsatts i Avtalen.

Bagner fortsätter ljuga friskt när han påstår att HNF förvärvade resterande aktier i System 3R-koncernen "som förutsatts i avtalen". Frånsett att avtalen var och är ogiltiga, se ovan, så har inga förvärv skett eller kunna ske enligt avtalen

   

Några andra avtal avseende FÖK:s förvärv av 3R koncernen föreligger ej. De krav du åberopat (bl a ett brev av den 1/12/93 from Sveatornet) visar med önskvärd tydlighet att parterna var nära den överenskommelse, som senare kom till uttryck genom Avtalen."

Här döljer Hans Bagner att det fanns ett hemligt avtal.

Med anledning av detta brev från 23 november 1994 hölls ett möte den 25 november mellan Bagner och Börjes ombud Staffan Kauttmann. Det dokumenterades i ett PM 6 december 1994

Se PM 6 december 1994 (som talar för sig självt)

Hans Bagners påstående att det inte fanns några andra avtal rörande FÖK:s förvärv av 3R-koncernen visade sig, givetvis, vara en bluff.

Den 22 november 1994 överlämnade nämligen Sparbanken till Börje ett hemligt avtal från 3 december 1993 mellan å ena sidan Håkan Nordquist och Företagskapital och å andra sidan Sparbanken och Nordbanken. Det var ett avtal som visade sig vara en detaljerad körplan för hur Börje skulle tvingas lämna sitt företag utan ersättning.

Se brev från ledningen i Sparbanken, inklusive det hemliga avtalet

I princip överensstämde det med protokollet från Företagskapital den 15 november 1993. Det här visar tydligt att Håkan Nordquist och Företagskapital först, i hemlighet, hade träffat ett preliminärt avtal med bankerna och därefter, under hot om konkurs, tvingat Börje att underteckna avtalshandlingarna från 3 december 1993.

Än en gång visar Hans Bagner sin avsaknad av trovärdighet enligt följande citat ur ovan nämnda PM:

"SK (Staffan Kauttmann) ber HB (Hans Bagner) presentera det material HB fått av FÖK.

HB klargjorde att han av FÖK ej fått det "andra" 3 december-avtal, "de fyras gängs avtal" d.v.s. avtalet mellan Sparbanken, Nordbanken, HN och FÖK.

(Han hade emellertid detta avtal men stoppade omedelbart undan det, för att sedan få en kopia av oss.) Därefter gjorde vi en kontroll av vem som undertecknat de båda tidigare presenterade avtalen av den 2 och 3 december 1993"

Det hemliga avtalet, "de fyras gängs avtal", är ytterligare ett bevis på att de avtal Börje tvingades underteckna 3 december 1993 är ogiltiga. Affären var redan planlagd och klar långt före dess.

Håkan Nordquist hävdade i brev 13 juli 1994 att han och Företagskapital hade förvärvat företaget av banken, Se utdrag ur brev och länk:

"6. Företagskapital AB och jag har förvärvat företaget av banken".

Börje fick, efter ett editionsföreläggande i tvisten mellan Börje Ramsbro och Sparbanken, ett protokoll från Företagskapital från den 3 december 1993, överlämnat (från Vinges) 4 oktober 1999. Av detta protokoll framgår klart att protokollet från 15 november 1993 har legat till grund för att tvinga av Börje hans företag utan ersättning, citat:

"Presenterade verkställande direktören förslag till investering i System 3R-koncernen. Den affärsmässig uppläggningen hade marginellt förädlats genom att bankerna skulle skriva av lån uppgående till 33 Mkr mot tidigare rapporterat 32 Mkr samt att Nordquist skulle investera 8 Mkr tidigare angivet 7 mkr."

Se protokoll från den 15 november 1993.

Jämför gärna också vad Hans Bagner påstår i år, 2013 i den senaste inlagan i pågående tvist, vad beträffar bankernas avskrivning av lån. Där har han fått dessa 32 Mkr till att bli 100 Mkr. Bara för att plocka nåt i högen av påhitt.

Läs inlägget Industrifondens rättsskandal – del 4

   

För ÖK:s vidkommande tvingas jag konstatera att av BR framförda krav är helt grundlösa.

Själv anser jag naturligtvis att det är fullständigt oförskämt att förkasta Börjes krav som "helt grundlösa". Hur kan och får en advokat vräka till med något sådant, utan att kunna motivera varför och visa bevis för sina påståenden? De krav som Börje framställde den 17 oktober 1994 till Företagskapital vilade på fast grund eftersom inga giltiga förvärv hade gjorts av vare sig av FÖK eller HNF.

I slutet av 1993 kände Börje inte till att Stiftelsen Industrifonden var delaktig i kuppen, utan bilden har klarnat först många år senare när Börje steg för steg har lagt pussel med alla fakta han fått fram.

Företagskapital och Håkan Nordquist har aldrig kunnat uppvisa några giltiga förvärvsavtal, inte heller någon annan. De har inte heller kunnat bestämma sig för när ett eventuellt förvärv skulle ha skett, vilket framgår av sammanställningen - Fullständig förvirring om "förvärv" av aktier i System 3R.

Börjes krav är välgrundade och står fast tills giltiga köpehandlingar kan presenteras. Detta gäller för närvarande i första hand för Stiftelsen Industrifonden, som har "förvärvat" 30 000 aktier i System 3R International AB utan några som helst giltiga handlingar

   
Sida 2 Sida 2
   

Med tillämpning av föreskrifterna i Avtalen har styrelsen för System 3R International konstaterat att BR agerat i strid med Avtalens föreskrifter om lojalitet (jmf §3 i avtalet av den 3 december 1993) och har därför i enlighet med §8 i samma avtal stoppat fortsatta utbetalningar av den ersättning som tillkommer BR.

Enligt ett villkor i det öppna 3 december-avtalet gällde följande, citat:

"§9 BR eller av BR ägt bolag äger rätt att från System 3R International AB uppbära ersättning under 3 år med 65.000 kr i månanden inklusive sociala avgifter, förutsatt att åtaganden enligt detta avtal i alla avseenden respekteras. Inga ekonomiska förmåner eller ersättning i övrigt inom 3R-koncernen skall bestå."

Det här var någon sorts "plåster-på-såren"-ersättning som de tydligen bestämde att Börje skulle få, antagligen för att han skulle hålla käft.

Dock, den 28 september 1994 lämnades följande besked av Håkan Nordquist och Företagskapital/Industrifonden - om utbetalning av ersättningen, citat:

"Enligt vårt bestämda förmenande har Dina illojala beteenden inneburit ett brott mot avtalet, ett agerande som trots flera varningar under våren 1994 har fortsatt. I anslutning till avtalets bestämmelser har frågan prövats av System 3R AB´s styrelse, som vid möte den 30 augusti 1994 bekräftat beslutet att innehålla fortsatta utbetalningar till dig".

Se komplett brev från 28 september 1994

För det första hade inte Börje träffat något avtal med System 3R International AB om någon ersättning, utan det var med Håkan Nordquist och Företagskapital.

För det andra fanns, enligt avtalet 3 december 1993, inga redovisade lojalitetsvillkor för en utbetalning av ersättningen.

För det tredje hade inte några diskussioner om lojalitet förekommit. Ska man ta ordet lojalitet i sin mun, måste båda parter vara överens om vilken definition som gäller. Annars är det ett synnerligen diffust begrepp utlämnat till godtycke. I det här fallet var lojalitet bara likvärdigt med att Börje skulle lägga av, hålla käft, inte prata med någon.

Grunden till den stoppade utbetalningen var Börjes kontakt med marknadsbolagens ledningar i System 3R USA och System 3R Japan. Han hade begärt att få en bekräftelse från dem, att de hade varit i Stockholm 22 september 1993 och där deltagit i ett möte med Håkan Nordquist och Företagskapital. Dessa parter introducerades som kommande delägare i System 3R International AB. Med denna skrivelse ville Börje styrka sveket han blev utsatt för. Om någon agerat illojalt mot den ursprungliga överenskommelsen, är det definitivt Håkan Nordquist och Företagskapital.

Se brev 31 augusti 1994

I och med att utbetalningarna upphörde fullföljdes inte 3-december-avtalen 1993 i vilket fall som helst, och kan därför även i detta avseende betraktas som ett ingenting

   

Om man skulle bli helt övertygad om att BR fortsättningsvis skulle uppfylla Avtalens alla villkor, inte minst lojalitetsföreskriften, skulle jag nog vara beredd be min klient att verka för fortsatta utbetalningar enligt Avtalen. Denna reflektion från min sida görs utan någon som helst prejudice för min huvudmans vidkommande. Om Du tror att vi kan komma vidare på detta spår, hör jag gärna ifrån Dig

 

Avtalen, som faxades till Börje fredagen den 3 december 1993, hade ensidigt producerats av Håkan Nordquist och Företagskapital. Några diskussioner om villkoren för lojalitet hade aldrig förts. Det var något som, i likhet med så mycket annat, hade hittats på av Håkan Nordquist, citat:

"§3 Avtalet bekräftar att BR och Sparbanken/Nordbanken har gjort en fredlig uppgörelse samt att parterna i detta avtal i alla avseenden och i alla sammanhang visar full lojalitet mot System 3R-koncernen och att konkursansökan mot moderbolaget System 3R Holding AB dras tillbaka (förhandling i Stockholms Tingsrätt 1993-12-06)".

Här kan man se att Börje tvingades underteckna avtalen under hot om konkurs. Och i och med att avtalen undertecknades drogs konkursansökan tillbaka.

I rättsutlåtandet från professor Per Samuelsson är det fastställt att denna form av tvång leder till ogiltiga rättshandlingar.

   

Med vänlig hälsning

Hans Bagner


Sammanfattning

Jag undrar just hur många lögner och dumheter som är möjligt att samla på sig under ett yrkesliv som advokat, utan att någon instans reagerar? Jag har länge undrat varför Advokatsamfundet existerar, någon nytta verkar det ju inte göra. Mitt öppna brev till ordföranden Anne Ramberg i oktober förra året står fortfarande obesvarat. Öppet brev till Anne Ramberg om Etik och Juridik

Jag är dock optimist och hoppas att nyare generationer jurister inser nödvändigheten av trovärdigt beteende, av att länka ihop tanke, ord och handling och att den här gamla sortens brännvinsadvokater snart är utdöda.

MAQS Law Firm, med hög svansföring vad beträffar etik och moral och rättvisa, måste ha trampat riktigt i klaveret när de knöt till sig Hans Bagner.

Läs mera om detta i - Vem vaktar dansen

Här finns fler lögner:
En härva av lögner
Flera lögner och motsägelser
Varför ljuger Industrifonden?


Bankrättsföreningen


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida