[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Friheten på nätet avgörs av Högsta Domstolen
Av Mats Lönnerblad - 27 april 2001

Efter en lång rättstvist mellan Bankrättsföreningens webbmaster Börje Ramsbro och Riksåklagaren kommer Högsta Domstolen den 9 maj i år att ta upp vilken frihet som Sverige tänker tillåta sina medborgare att ha på svenskproducerade hemsidor.

De frågor som då kommer att tas upp är av principiellt intresse, och rör i princip alla svenskproducerade hemsidor på nätet. Om Högsta domstolen inte kommer att pröva detta ärende från Europarättsligt perspektiv har Bankrättsföreningens styrelse beslutat, att se till att frågan att hänskjuts vidare till Europadomstolen i Strasbourg.

I artikel 10 Europakonventionen ( som sedan 1995 ingår i den svenska lagstiftningen ) stipuleras klart och tydligt vilka regler som gäller för yttrandefrihet. Där framgår att "Envar skall äga rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att mottaga och sprida uppgifter och tankar utan ingripande från offentlig myndighet och oberoende av territoriella gränser.”

Några avsteg för att denna frihet bara skulle gälla "journalistiska ändamål" som finns i den svenska Personuppgiftslagen ( PUL ), innehåller inte Den Europeiska Konventionen om De Mänskliga rättigheterna.

I detta mål hävdade från början åklagaren att Bankrättsföreningen upprättat ett olagligt register, eftersom föreningen på Bankrättsföreningens hemsida ( http://www.bankrattsforeningen.org.se ) namngivit personer som är ansvariga för den svenska bankkrisen, som enligt vår uppfattning, fortfarande utgör den största rättsskandalen i Sveriges historia.

Efter prövning i tingsrätt och hovrätt är Riksåklagaren, referenten och ombudet äntligen överens om att Bankrättsföreningen aldrig upprättat något olagligt register. Man har således frångått datalagen i prövningen av detta mål och kommit överens om att målet i Högsta domstolen, i stället skall prövas utifrån Personuppgiftslagen ( PUL ).

För att hemsidan skulle kunna vara register ( som tingsrätten ansåg ) måste personuppgifterna vara strukturerade och kategoriserade. Ändamålet med registret måste också vara angivet. Den svenska översättningen hur man skall tolka datadirektivet ( 95/46/EG av den 24 oktober 1995 ) är oklart och det blir nu Högsta domstolen som skall ta ställning till direktivets och personuppgiftslagens tolkning med avseende på Internet.

Vad Högsta domstolen nu kommer att ta ställning till är således om Bankrättsföreningens hemsida har "ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den persondataansvarige eller hos sådan tredje män till vilka personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kräkning av den personliga integriteten."

Enkelt översatt kommer Bankrättsföreningens omdiskuterade hemsidas berättigande, som hittills har besökts av ca 147.000 personer upp på dagordningen,  ställas mot de personers intresse som orsakat bank- och finanskrisen.. Denna fråga överlåter jag med varm hand till Högsta domstolen att besluta om.

Bakgrunden till Bankrättsföreningens hemsida är att vi önskar att ansvar skall kunna utkrävas för vad som hände under den svenska bankkrisen. Hittills har facket och socialdemokraterna så sent som i förra veckan och i samband med överlämnandet av budgetpropositionen, skriftligen erkänt sitt politiska ansvar.

Så länge som krisbankerna fortfarande inte vill erkänna sin juridiska skuld, till omfattningen av denna kris, kommer Bankrättsföreningens hemsida att bestå, oavsett vilka beslut Högsta domstolen kommer fram till.

Den fråga som vi därför måste få besvarad innan domstolsprövningen, är om Sverige tänker följa Europakonventionen i detta mål eller försöka anpassa domen till en personuppgiftslagen ( PUL )  trots att denna lag strider mot såväl den svenska Yttrandefrihetsgrundlagen som Europakonventionen. Se vidare Yttrandefrihet på Internet ( Pul-strul )

Hans Danelius som är det justitieråd som brukar följa att Europakonventionens bestämmelser följs i Sverige, och skrivit en intressant bok om Europakonventionens tillämpning.

Han kanske vill kanske svara på denna enkla fråga innan rättegången ?

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida