[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Öppet brev till statsministern från Bankrättsföreningen


2000-12-04 Brev från Finansdepartementet

2000-11-19 Brev till finansminister Bosse Ringholm 

2000-11-10 Brev från finansminister Bosse Ringholm 

2000-10-28 Brev till finansminister Bosse Ringholm 

2000-10-28 Brev till finansminister Bosse Ringholm 

2000-09-26 Brev från Regeringskansliet 

2000-09-20 Brev till statsminister Göran Persson 


2000-12-04 Brev från Finansdepartementet

 


2000-11-19 Brev till finansminister Bosse Ringholm

 

FINANSDEPARTEMENTET
Attn.: Finansminister Bosse Ringholm,

103 33  STOCKHOLM
registrator@finance.ministry.se

 

Försöker regeringen dölja de brott som skedde, under den svenska bankkrisen ( 1987 - 1993 ) ?

Tack för Ditt brev från 2000-11-10.

Du skriver att bankkrisen redan blivit utredd på olika sätt av polis och åklagare och hänvisar att man har prövat olika misstankar om brott. Men att uppgörelse nu träffats med den gamla styrelsen för Nordbanken om förlikning, för de brott som skedde under bankkrisen.

Det är gott och väl. Men fortfarande återstår den viktigaste frågan kring såväl Gotas som Nordbankens obeståndssituation, som fortfarande inte alls är utredd och det gäller dessa bankers tidigare redovisning.

Jag återkommer därför till Dig med samma fråga som jag ställde i mitt förra brev och som jag inte fick något svar på.

Eftersom den hemliga rapport som jag erhållit från den socialdemokratiska regeringen och annan hemlig rapportering som jag också erhållit, efter mitt överklagande till regeringsrätten, visar att Nordbanken måste varit på obestånd redan per den 1 februari 1990 och Gota på obestånd redan under 1989, gjorde ju ledningen för Nordbanken sig skyldiga till "svindleri" i samband med bankens nyemission 1991. Gota såldes ju, först till SPP och sedan vidare till Trygg Hansa när banken redan var på obestånd !

Dessa brott måste självfallet också granskas, vilket fortfarande inte skett.

Det är därför självklart att polis och åklagare måste, med hjälp av oberoende revisorer som inte kan anses vara jäviga, granska såväl Gotas som Nordbankens räkenskaper under perioden 1987 - 1993 och jämföra med det faktiska utfallet.

Sedan måste även dessa bankers kapitaltäckningsgrad granskas ordentligt perioden 1985 - 1995. Annars kan inte den svenska bankkrisen betecknas som utredd.

Det stora misstaget som regeringen vidtog 1932 var ju att aldrig objektivt låta utreda vad som verkligen hände under Kreuger - kraschen för att sedan sekretessbelägga hela ärendet. Det är ju därför som Lars - Jonas Ångström i boken "Därför mördades Ivar Kreuger" och Sven Olof Arlebäck i boken "Kreugerkraschen, först efter 68 år kunde avslöja vad som verkligen hände.

Som landets finansminister hoppas jag att Du inte vill ta ansvar för att den svenska bankkrisen inte skall avslöjas ordentligt i alla delar. Kostnaden för bankkrisen på 1.000 miljarder kronor plus räntekostnader är alltför stor för att dessa brott inte skall utredas på ett riktigt sätt.

Genomgången av Nordbankens hemliga rapport och de rapporter jag erhållit om Gota visar att bokföringen i bägge dessa banker måste varit rena förfalskningarna, innan staten fick gripa in och med skattebetalarnas hjälp rädda bägge dessa banker, som redan innan varit skyldiga att begära sig själva i konkurs !

Jag vill samtidigt påminna Dig om att chefen för den statliga franska banken som begick fel under den franska bankkrisen sedan 5 år sitter i fängelse och de brott som han begick måste betraktas som ringa om man jämför med de brott som begicks under den svenska bankkrisen !

Därför hoppas jag att Du omgående tillsätter oberoende revisorer som granskar Gotas och Nordbankens verkliga situation i enlighet med mitt brev och ser med intresse fram mot ett tydligt svar i denna fråga.

Stockholm 2000-11-18

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Blekingegatan 28
118 56 STOCKHOLM
E-mail: brfsweden@hotmail.com

Ps. Jag bifogar min artikel från Norrköpings tidningar från i dag, som visar hur bankkrisen förvärrades genom desinformation.


2000-11-10 Brev från finansminister Bosse Ringholm

bilder/ringholm.gif (55494 byte)Finansminister Bosse Ringholm har till Bankrättsföreningens ordförande, Mats Lönnerblad, bekräftat att Nordbankens styrelse begått brottslig gärning då staten träffade förlikning med dåvarande styrelseledamöter.

Enligt brevet har genomgångar gjorts för att undersöka möjligheterna till skadeståndstalan mot ledande befattningshavare. Efter denna utredning träffade staten en förlikning med styrelseledamöterna i Nordbanken. Hade inget brott begångets hade det inte funnits någon grund till någon förlikning.

Den utredning finansministern åberopar torde bl.a. vara den som genomfördes av advokaten Bertil Södermark, vilken bl.a. uppträdde som Nordbankens försvarare i Penser målet.

Med anledning av att staten styrker Nordbankens brott är det statens skyldighet att omedelbart lämna ut all hemligstämplat material, som gäller Nordbankens obeståndssituationen. Staten har att ansvara för att kunder, vilka stämt Nordbanken, får  rättvisa rättegångar.

Styrelsen
Bankrättsföreningen


2000-10-28 Brev till finansminister Bosse Ringholm

 

FINANSDEPARTEMENTET
Attn.: Finansminister Bosse Ringholm,

 

103 33  STOCKHOLM
registrator@finance.ministry.se

 

Försöker regeringen dölja de brott som skedde, under den svenska bankkrisen ( 1987 - 1993 ) ?

Den 20.9.2000 skrev jag till Statsminister Göran Persson, i min egenskap av ordförande i och företrädare för Bankrättsföreningen, och frågade om regeringen försöker dölja brott som skedde under den svenska bankkrisen 1987 - 1993.

Den 26.9.2000 fick jag svar från Statsminister Göran Persson att mitt brev överlämnats till Dig, eftersom det är Du inom regeringen som svarar för handläggningen av finanspolitiska frågor.

Jag återkommer därför till Dig med samma fråga, eftersom den hemliga rapport som jag erhållit från den socialdemokratiska regeringen och annan hemlig rapportering som jag också erhållit, efter mitt överklagande till regeringsrätten, visar att Nordbanken måste varit på obestånd redan per den 1 februari 1990 och Gota på obestånd redan under 1989.

Det är därför självklart att polis och åklagare måste, med hjälp av oberoende revisorer som inte kan anses vara jäviga, granska såväl Gotas som Nordbankens räkenskaper under perioden 1987 - 1993 och jämföra med det faktiska utfallet.

Bidrar inte regeringen till en sådan granskning kommer till stånd gör man sig faktisk skyldig till "döljande av brottsliga gärningar" precis som under Kreugerkraschen som jag skrev om i Finanstidningen den 10 oktober 2000 ( bilaga bifogas )

Det kan inte vara rimligt att de hemlighållna brott som begicks under den svenska bankkrisen  som jag skrev om i Finanstidningen den 27 oktober 2000 ( bilaga bifogas ) fortfarande skall vara sekretessbelagda.

Den information som jag erhållit är att det var Hans Dalborg och Lars Thunell i samarbete med den f d "bankministern" Bo Lundgren, som under den borgerliga regeringsperioden, ( 1991 - 1994 ) godkände att krisbankerna skulle få säga upp krediterna för friska företag.

Därför är det viktigt att jag snarast erhåller de direktiv som är hemligstämplade, som tydligt visar regeringens direktiv hur bankerna skulle förhålla sig mot företagen under den svenska bankkrisen. Visar direktiven att det inte finns några sådana anvisningar har godkännandet om uppsägningar av krediter för friska företag, har detta  skett på Bo Lundgrens eget initiativ vilket är lagstridigt.

Jag är därför tacksam om Du snarast vill återkomma till mig i detta ärende och ge tydliga besked om regeringen vill att alla brott som skedde under bankkrisen skall komma i dagen eller om regeringen redan beviljat amnesti till alla bankanställda, för alla de olagligheter som begicks under denna period.

Stockholm 2000-10-28

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Blekingegatan 28
118 56  STOCKHOLM

 


2000-09-26 Brev från Regeringskansliet 

 


2000-09-20 Brev till statsminister Göran Persson

REGERINGSKANSLIET
103 33 STOCKHOLM

 

Att.: 
Statsminister Göran Persson

 

Försöker regeringen dölja brott ?

Sverige hade två allvarliga finanskriser under det förra seklet . Den första krisen uppkom i samband med Kreugerkraschen 1932 . Den andra krisen orsakades av den svenska bankkrisen ( 1987 - 1993 ) när de svenska bankerna inte längre kunde uppfylla sin lagstadgade kapitaltäckningsgrad.

Mordet på Ivar Kreuger och allt som sedan följde drar skam över Sverige som nation och medlem i Världssamfundet, skriver journalisten och författaren Jan Gillberg i senaste numret av Den Svenska Marknaden.( nr 4, 2000 ) där han också redogör för hur Kreuger blev mördad och av vem, på uppdrag av svenska finansintressen.

Efter mordet vidtog rån, där med Kreuger konkurrerande finansintressen berikade sig på ett sätt som saknar varje historisk jämförelse, skriver Gillberg vidare. Han säger också att allt detta kunde ske inte bara med den svenska statsmaktens goda minne. Den svenska statsmakten lämnade också sin medverkan till en mörkläggning som i sig inbegriper allvarliga brott och som först nu kunnat forceras drygt 68 år efter det att Kreuger blev mördad.

Eftersom den svenska bankkrisen, där Du ju själv medverkat inom Bankstödsnämnden, kan visa upp liknande brottsliga inslag, där t o m förtal av levande och döda förekommer, är jag i min egenskap av ordförande i Bankrättsföreningen tvungen att be Dig att omgående häva hela hemligstämplingen kring den svenska bankkrisen ( 1987 - 1993 ).

På den konferens om bankkrisen som hölls den 9 maj lovade samtliga riksdagspartier som var närvarande att man skulle författa en motion så att regeringen snarast utser en sanningskommission, som får i uppdrag att utreda alla brottsliga inslag i den största finanskrisen i Sveriges historia som kostade svenska folket 1000 miljarder kronor, plus ränta.

Om den svenska bankkrisen, har jag tidigare skrivit i såväl tidningen Aftonbladet som Arbetet. Jag har kunnat klargöra att regeringen Bildt bär ett stort ansvar för det som skedde i samband med de åtgärder som den borgerliga regeringen vidtog, som medförde att 60.000 friska företag fick sina krediter uppsagda alldeles i onödan och mellan 350 - 450.000 personer blev arbetslösa alldeles i onödan.

Men när Du i samband med riksdagens högtidliga öppnande i går talar om "de goda tiderna" som Sverige nu står inför förstår jag inte riktigt vad Du menar.

"De goda tiderna" är till för dem som orättfärdigt skodde sig på den svenska bankkrisen. Därför är det viktigt att Du snarast tillsätter en sanningskommission så att de skyldiga Inom bank - och finansvärlden hinner straffas innan alla brott har hunnit bli preskriberade.

För Du vill väl inte att samma sak skall inträffa denna gång, som under den förra krisen, där alla ansvariga för krisens uppkomst ostraffat kunde berika sig medan alla dem som oförskyllt drabbades aldrig fick någon möjlighet att försvara sig.

Stockholm 2000-09-20

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Skribent i finansrätt

Blekingegatan 28
118 56 STOCKHOLM

 Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida