'bankrattsforeningen.org.se 
Sviker inte sanningen

Vi kräver ansvarsfulla banker, företag, rättssamhälle och regering
 


Allt började med naturens 3 Resurser Luft - Sol - Vatten
och slutade med  "System 3R-affären" -
Planerad och genomförd av klanen Nordquist
 
Visinge Gård Täby - klanens högborg


Introduktion

Gemensamt för medlemmarna i klanen Nordquist är att de alla varit delaktiga i stölden, kapningen, försäljningen av aktier i system 3R-koncernen med efterföljande vinster och arv. Därför gäller det bedrägeri och häleri i lagens mening.
Läs vidare: BrB (1962:700) 9 kap Om bedrägeri och annan oredlighet

Häleri är en sammanfattande benämning på olika slag av hantering av egendom som någon annan person kommit åt genom ett brott, t.ex. att gömma eller sälja stulet gods.
Läs vidare: Kampen förs vidare mot Visinge Gård - Täby

Bouppteckning efter Håkan Nordquist - 97.000.000 kronor

Med en fejkad värdering, stulna patent och varumärken, avancerad skatteplanering, lögner och åter lögner, kapade Håkan Nordquist System 3R-koncernen utan att investera en (1) krona. Detta är facit som några år senare gav över 150 miljoner i exitvinst, varav de tre sönerna, Henrik, Johan och Nicholas, direkt förärades med 50 Mkr. Avbildad: Håkan Nordquist.
Håkan Nordquist skatteplanering resulterade i en tvist med skattemyndigheten och i detta sammanhang tvingades han att hålla sig till sanningen vad gällde mitt ägande och inflytande efter de avtal som hade träffats den 3 december 1993. I ett brev till Kammarrätten i Stockholms län avslöjades kapningen, citat:

Se komplett inlägg: Bouppteckning efter Håkan Nordquist

 
Kampen förs vidare mot Visinge Gård - Täby 

Efter Håkan Nordquists bortgång är sonen Henrik godsägaren på Visinge Gård. Medan pappa Håkan planlade kapningen av System 3R-koncernen har sonen Henrik uppträtt som bulvan och hälare i det som resulterade i ”System 3R-affären”. En affär som är präglad av korruption i alla dess former för att kunna lägga beslag på ett igång varande globalt lönsamt företag genom en ren stöld.

Vid en kontakt med Henrik den 29 januari 2024 i ett försök att komma till en konstruktiv dialog och städa upp efter pappa Håkan uppträdde han  med stor arrogans med svaret att det finns inget att diskutera då affären för länge sedan är avslutad. Han inser inte att stöld och bedrägerier blir avslutade först när det har träffats en överenskommelse mellan berörda parter eller  att straffpåföljder har utdelats av domstol. Avbildad: Henrik Nordquist. Numera projektledare hos System 3R International AB

Läs komplett inlägg; Kampen förs vidare mot Visinge Gård - Täby

 

Pressmeddelande

Korruptionshärva inom Regeringskansliet
Det kan förväntas av Regeringskansliet att hålla rent från korruption och brottsligt beteende i största allmänhet inom den egna verksamheten. Det kan också förväntas att om det avslöjats korruption, brott och fusk att det med beslutsamhet vidtas åtgärder och att drabbade bemöts med respekt och värdighet. Drabbade skall också ersättas för ekonomisk skada och psykiskt lidande. Läs: Komplett Pressmeddelande!

Stockholm den 27 april 2024
Börje Ramsbro
0707285333

PS
Jag beklagar nödvändigheten av detta pressmeddelande. Det finns dock gränser för vad som kan accepteras av det svenska rättssamhället och Regeringskansliets bemötande av en enskild och ansvarsfull medborgare
BR

Bristande ansvar och korruption inom Regeringskansliet

Statsminister Ulf Kristensson, som är chef för Regeringskansliet, har nu fått i uppdrag att städa upp efter Carl Bildt, som var chefen när det begav sig. D.v.s. när det var bank- och finnanskris, som höll på att sluta med kraschade banker. Avbildad: Ulf Kristensson, statsminister

För att undvika den katastrofen räddades bankerna genom att lägga beslag på bankkundernas tillgångar. I den processen höll sig klippare och manschettbrottslingar framme och lierade sig med bankerna och lade beslag på fastigheter och företag till vrakpriser. I mitt fall, System 3R-affären, var det inte ens en fråga om något pris utan företaget kapades.

Efter 30 års kamp för rätt och rättvisa kan jag nu hävda att det finns ingen affär. Allt är en bluff i ett upplägg som den numera avlidne Håkan Nordquist lyckades prestera. Han lurade allt och alla genom en korruptionshärva i alla dess former inom och över alla gränser. I denna korruptionshärva medverkade Regeringskansliet och som nu statsminister Ulf Kristensson fått på sitt bord i dag den 10 maj 2024 genom ett kort introduktionsbrev med omfattande bevisning, snyggt förpackat.

Regeringen som nu hävdar att den satsar stort på att komma till rätta med korruption och tjänstefel får härmed ett skolexempel på hur verkligheten ser ut inom det egna ansvarsområdet - Regeringskansliet. Hur det här kommer att utveckla sig återstår att se.

Se komplett inlägg:
Bristande ansvar och korruption inom Regeringskansliet


Klagomål mot Regeringskansliet

Ärende: fi2023/01692 - Brev om brott mot regelverken

Till vem det berör!

Vid ett positivt samtal med handläggare Gabriella Lindgren den 25 mars 2024 uppmanades jag att inkomma med redovisning över mina klagomål vad avser regeringskansliets handläggning av ovan ärende.

Min besvikelse över regeringskansliet handlande i detta ärende går knappt att beskriva i ord. Det finns över huvud taget inget intresse att seriöst handlägga detta ärende, som är skapat inom regeringskansliet genom ett dåvarande kansliråd och tillika ledamot i Industrifondens styrelse. Regeringskansliet vägrar inse det egna ansvaret för den skada som kanslirådet åsamkat mig genom brott och fusk mot det interna regelverket, förordningar, stadgar, lagar och avtal. osv.

Komplett brev till:  Regeringskansliet 2024-03-26


Korruptionshärva inom Regeringskansliet

Regeringskansliet är indragen i en korruptionshärva genom ett kansliråd och tillika ledamot i Industrifondens styrelse som i strid mot Förvaltningslag (2017:900) 5§ varit partiskt och osaklig för att gynna tredje part. Som styrelseledamot kände han till att Industrifonden i strid mot avtal och förordning blivit delägare i mitt företag System 3R. Det försökte han dölja genom att blanka paragrafer i ett avgörande avtal. Detta sker i rollen som kansliråd och därmed är Regeringskansliet indragen i en korruptionshärva, som jag nu kräver de skall ta ansvaret och ställa allt till rätta.

Det kan förväntas att Regeringskansliet tar sitt ansvar och jag har upprepat redogjort för vad jag förväntar mig.

Ärendet ligger hos avdelningschefen/departementsrådet Klara Palmberg Broryd, som ansvarar för - Avdelningen med statliga ägda företag - i vilken Industrifonden ingår. Jag begär endast ett enkelt beslut om att Industrifondens skall inleda direkta förhandlingar med mig för att fullfölja vad den förbundit sig till enligt ett brev till dåvarande regering. Regeringen har bekräftat vad Industrifonden förbundit sig till. Se dokument.

Min uppfattning är att Regeringskansliet skall städa framför sin egen dörr genom att lämna en instruktion till Industrifonden att inleda förhandlingar för att kompensera mig för den skada som korruptionshärvan ställt till med genom undanhållande av fakta för att gynna Industrifonden.

Se komplett redovisning: Korruptionshärva inom Regeringskansliet

 
30-årig kamp för rätt och rättvisa
A Av Börje Ramsbro

Den 3 december 1993, under den värsta bank- och finanskrisen, tvingades jag under hot om en utpressningskonkurs att lämna mitt livsverk System 3R utan ersättning. En globalt etablerad koncern med egna marknadsbolag, egna patenterade produkter och koncept, tillverkade i egna fabriker av högsta teknologiska standard, digitaliserad inom alla områden - från ax till limpa. Omsättning ca 285 Mkr, 285 medarbetare varav ca 100 vid marknadsbolagen, export 97%.
Se: system 3R företagspresentation publicerad juni 1994.

Allt började med en hemvändande svensk medborgare från Belgien efter fem år av skattekarantän och en felande byggdirektör som hade konverterat till  bankdirektör utan kunskap om banklagstiftningen.
Dessa två fattade tycke för varandra och bestämde sig snabbt gå sin väg tillsammans för att lägga beslag på System 3R-koncernen, på de mest bedrägliga sättet och lämna mig utan någon som helst ersättning för ägandet av System 3R-koncernen. Se: 21. Kärlek vid första ögonkast.
Hur detta kunde ske bestämde jag mig för från första stund att söka svaret på. Att de skulle ta 30 års kamp för att komma till slutsvaret hade jag inte kunna förställa mig. För en innovatör och entreprenör är det inte tiden som räknas utan resultatet och det är vad jag här skall redovisa   sammanfattning under rubriken: 30 års kamp för rätt och rättvisa

 
Regeringskansliets ansvar

Det mest överraskande i  "System 3R-affären" är avslöjandet att den av Staten ägda stiftelsen Industrifonden var delägare i System 3R-koncernen utan att vara part i några avtal.
Industrifonden ledning och styrelse vägrade att svara på frågan NÄR och HUR hade det förvärvats 30 000 aktier i System 3R?
Regeringskansliet hade en egen ledamot i Industrifondens styrelse som jag kontaktade för svar. Vederbörande svarade med faxförsändelse den 2 juni 1997.
Bland svarshandlingarna fanns delar av ett avtal med blankade paragrafer och utlämnade sidor. Jag kunde inte föreställa mig att en tjänsteman inom Regeringskansliet kunde vara korrumperad.

Först flera år senare visade det sig att Regeringskansliets ledamot i Industrifondens styrelse var indragen i en korruptionshärva för att dölja Industrifondens ogiltiga och förbjudna ägande av 30 000 aktierna i System 3R. Detta har resulterat i att jag ställt krav på - "Avdelningen för bolag med statliga ägande" - i vilken stiftelsen Industrifonden ingår. Avbildad: Avdelningschef och departementsråd Klara Palmgren Broryd.
Mina krav på Regeringskansliet redovisar jag under rubriken: Regeringskansliets ansvar

 

Till minne av Håkan Nordquist

   Vi inom Stiftelsen Bankrättsföreningen (fd Stiftelsen mot Nordbanken) vill hedra minnet av Håkan Nordquist då han indirekt är anledningen till användning av Internet för att sprida kunskap och erfarenheter från bank- och finanskrisen 1987 – 1993. I slutskedet av denna kris var Håkan Nordquist delaktig i kapningen av System 3R-koncernen, som ägdes av Börje Ramsbro. Detta resulterade i att Börje tog på sig rollen som webbmaster från starten, september 1996, och än idag står för hemsidans innehåll och administration.
   Håkan Nordquist uppskattade inte att på Internet bli avslöjad för sina gärningar och försökte därför stoppa hemsidan genom en polisanmälan mot Börje för påstått brott mot datalagen.
   Det blev en svidande förlust för Håkan Nordquist då Börje frikändes efter prövning i Högsta Domstolen i ett prejudicerande mål. Resten står att läsa under rubriken 8. För påstått brott mot datalagen

Bankrättsföreningens grundare.
Ingvar Axelsson, Mats Lönnerblad och Börje Ramsbro.
Se vidare: Håkan Nordquist 1944-2023

Klanen Nordquist

   Det är min plikt och skyldighet, som samhällstillvänd medborgare, att varna för klanledaren och brodern i Timmermansorden, Håkan Nordquist, som en ytterst ohederlig person. Han anser sig i alla sammanhang ha rätten att stå över lagen.
   Jag erbjöd honom ett generöst delägarskap i mitt operativa dotterbolag System 3R International AB. Han nöjde sig inte med detta utan inledde hemliga förhandlingar med bankerna, vilket slutade med att jag tvingades bort från mitt livsverk efter 25 år, som grundare och ägare till System 3R-koncernen.
   Klanen Nordquist kan inte styrka att de förvärvat en enda aktie i mitt moderbolag, System 3R Holding AB, genom aktieöverlåtelseavtal. Ej heller finns det några noteringar i akaktieboken för Holding (fd 3R Management AB) utan det blev det kapade dotterbolaget som förvärvade moderbolaget Holding. Klanen Nordquist kapade hela System 3R-koncernen genom fejkade avtal, protokoll från bolagsstämmor och styrelsemöten. Läs vidare: Kapning av System 3R-koncernen.
   Efter några år sålde klanen vidare det stulna företaget och gjorde ett klipp på ca 200 miljoner kronor. De tre klanbröderna, Henrik, Johan och Nicholas, fick dela på 50 miljoner kronor. Jag som grundare och ägare har inte erhållit en (1) krona. Avbildad: Dåvarande klanen på Visinge Gård. Numera huserar klanhövningen på Östermalm i Stockholm.
X=Avlidna
   Tre av klanens medlemmar och bröder i Timmermansorden där de gömmer sig bland likasinnade.
   Klanen Nordquist har agerat "avrättningspluton" för att med alla medel försöka tysta mig i hopp om att dölja den grova ekonomiska brottslighet som präglar hela "System 3R-affären".  
   Jag har valt att på detta sätta sända ut en varning och därmed förhindra att andra innovatörer och entreprenörer råkar ut för klanhövdingens oseriösa affärsmetoder, som saknar utrymme för empati och rättvisa. Håkan Nordquist ljuger om allt och alla för att försvara de grova brott han gjort och gör sig skyldig till.
   Nedan redovisas några avsnitt från "System 3R-affären" hämtat från den omfattande sammanfattningen:
Allt slutade med "System 3R-affären"!


Kärlek vid första ögonkastet!

    Bankdirektör Lars-Ove Håkansson med sina bristande kunskaper om banklagstiftning försökte under augusti 1993 lägga beslag på System 3R-koncernen, av någon oförklarlig anledning. Jag avvisade naturligtvis detta förslag. Vid samma tid hade en styrelseledamot inom System 3R hört talas om en svensk man boende i Belgien som sökte investeringsobjekt inför sin återkomst till Sverige. På omvägar spårades den här mannen, Håkan Nordquist, och vi hade ett första sammanträffande den 9 september 1993.
Läs komplett inlägg: Kärlek vid första ögonkastet!


Svek utan motstycke

Någon ordning och rättvisa får det vara även för företagspirater, klippare och kapitalister i allmänhet, när de ska göra affärer med oss innovatörer och entreprenörer. Vi står på samhällets sida och medverkar till välfärden. Jag har i föregående avsnitt ganska ingående redovisat hur jag blivit bemött av Håkan Nordquist och Företagskapital AB/Stiftelsen Småföretagarfonden och deras agerande för att komma över System 3R-koncernen utan ett förvärv. Allt är en stöld av grövsta varianten.
Läs komplett inlägg: Svek utan motstycke


Bluff med skenavtal

Jag tvingades konstatera att jag hade råkat ut för företagspirater, som var totalt ointresserade av att värdesätta vad jag hade skapat under 25 år. Vid ett möte med Håkan Nordquist och Hans Dirtoft, VD Företagskapital AB, den 1 december 1993, framförde Håkan Nordquist att han hade ett bindande ”avtal” med bankerna. Det var ett ”avtal” rörande mitt System 3R som jag inte kände till, mycket mindre hade varit delaktig i. Vad jag då inte visste var att Håkan Nordquist tillhörde kategorin manschettbrottslingar.
Läs komplett inlägg: Bluff med skenavtal


Statlig bluffmakare

Huvudpersonen är en statlig tjänsteman (alltså en man i Statens tjänst, det vill säga i tjänst för dig och mig, samt avlönad med skattemedel) vid namn Lars Häggmark.  Häggmark var under perioden 1993 – 1998  kansliråd på dåvarande Närings- och Handelsdepartementet. Han var dessutom under verksamhetsåret 1993-1994 styrelseledamot i det som då hette Stiftelsen Industri- och Nyföretagarfonden. Det var under denna period då det påstådda ”förvärvet” av Börjes företag System 3R gjordes. Närings- och Handelsdepartementet var (liksom nu Näringsdepartementet) huvudman för det som sedan juni 1995 heter Stiftelsen Industrifonden. Avbildad: Lars Häggmark.

Läs komplett inlägg: Statliga bluffmakare


Advokaten som främjar orätt

Den 31 oktober 1994 är det ett kvarts sekel (25 år) sedan advokaten Hans Bagner uppenbarade sig som försvarare av Företagskapital AB. En av kaparna av mitt företag System 3R. Från första stund har denne Bagner visat prov på hur en advokat främjar orätt och bryter mot Advokatsamfundets "Vägledande regler om god advokatsed" där det entydigt ställs kravet i punkt 1 sista stycket att "En advokat får inte främja orätt". I klickbild: Advokat Hans Bagner.

I min tvist med den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden konfronterades jag på nytt av Hans Bagner som "framgångsrikt" tillämpat sin processmetod där han kör över sina klienter och vittnen för att koka ihop sina egna bevis. Allt för att rädda klienten och skydda sitt eget skinn. Under rubriken - "Industrifonden skyddar ekonomisk brottslighet" - redovisas ett exempel på Bagners oseriösa och rättsvidriga processföring. Läs vidare: Industrifonden skyddar ekonomisk brottslighet

Mail till Hans Bagner den 31 oktober 2019


Förlikning em>

Efter att Sparbanken visat intresse för att ingå förlikning och efter att referenten i Svea hovrätt frågat mig om inte parterna kunde förlikas började jag se ljuset i tunneln. Jag såg bilans fall hejdas. Referenten kontaktade ombuden för System 3R International AB. Kvartetten där producerade snabbt ett förslag till förlikningsavtal utan några som helst diskussioner med mig eller mina ombud, bilaga 88. Sparbankens ombud Claes Broman var en advokat av den jordnära typen som hade glimten i ögat men också en räv bakom varje öra. Hellre mötte jag denna personlighetstyp än advokaterna Hans Bagner och Olle Flygt från Vinges med sin höga svansföring. Ombudens förslag avvisade jag skriftlig via mina ombud, bilaga 89.
Läs komplett avsnitt:
Förlikning


Rusta inför kommande möte med banker och kreditgivare!

Vi går nu in i en mycket svår period där risken är stor att många innovatörer, entreprenörer och egenföretagare riskerar förlora sina företag och uppfinningar, till följd av felaktiga och oseriösa värderingar. Banker och riskkapitalister/klippare saknar ofta kunskap om ett företags totala marknadsvärde, vilket leder till att säkerheterna undervärderas. Detta kan sluta med att säkerheterna/panten tas i anspråk grundat på en felaktig värdering.

Under bank- och finanskrisen (1987 -1993) råkade jag ut för parter (klippare) som lierade sig med de krisdrabbade bankerna och träffade ett hemligt avtal med bl.a. följande villkor, citat:

”Ytterligare en förutsättning är att samtliga immaterialrätter – patent, varumärken, produkträttigheter, firma etc – vilka för närvarande tillhör moderbolaget System 3R Holding AB, utan vederlag överförs till System 3R International AB.”

Inte nog  med att dessa tillgångar skulle överföras vederlagsfritt utan därtill konfiskerades den royalty som International löpande erlade till Holding.

Jag ägde moderbolaget Holding till hundra procent, som i sin tur ägde det operativa företaget International till 91%. En seriös värdering visade att det totala marknadsvärdet uppgick till 175 Mkr. I detta fall träffade de krisdrabbade bankerna ett hemligt avtal med nya ägare, som lade beslag på (kapade) det igång varande lönsamma företaget utan att kunna uppvisa några förvärvsavtal. Jag tvingades lämna mitt livsverk, System 3R, efter 25 år utan någon ersättning.

Gör en sammanfattning av vilka immateriella tillgångar som finns genom hela företagsstrukturen för att vara rustade inför kommande diskussioner med banker och riskkapitalister/klippare. I dagens högteknologiska och digitaliserade företag överstiger de immateriella tillgångarna vida de materiella tillgångarna. Enligt Näringsdepartementet kan de immateriella tillgångarna uppgå till 80% av företagets totala  marknadsvärde.
Läs vidare text till grafiskt exempel ovan. Totalt marknadsvärde

Börje Ramsbro


Håll huvudet kallt! Efter regn kommer sol.

När jag skrev vidstående debattinlägg för Dagens Industri slutet 1992 kunde jag inte föreställa mig att mitt företag System 3R skulle kapas ett år senare. Tack vare min inställning enligt inlägget tappade jag inte modet utan såg det som mitt uppdrag att söka svaret hur detta kunde ske.

Den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden är en del i svaret.

Bank- och finnanskrisen 1987 - 1993 drabbade Sverige med att 60.000 företag försattes i konkurs och 400.000 riktiga jobb gick förlorade, allt för att rädda bankerna.

Nu står inte bara Sverige utan hela världen inför en mycket svår situation där vi alla kommer att drabbas i någon form. Nu måste vi alla hjälpas åt och dela på bördorna inför en framtid som för närvarande är oförutsägbar.

Nöden är uppfinningarnas moder så något gott kan komma ut av allt det negativa. Släpp loss din fantasi och kreativitet.
Lycka till!

Börje Ramsbro


Advokaten som främjar orätt

Den 31 oktober 1994 är det ett kvarts sekel (25 år) sedan advokaten Hans Bagner uppenbarade sig som försvarare av Företagskapital AB. En av kaparna av mitt företag System 3R. Från första stund har denne Bagner visat prov på hur en advokat främjar orätt och bryter mot Advokatsamfundets "Vägledande regler om god advokatsed" där det entydigt ställs kravet i punkt 1 sista stycket att "En advokat får inte främja orätt". I klickbild: Advokat Hans Bagner.

I min tvist med den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden konfronterades jag på nytt av Hans Bagner som "framgångsrikt" tillämpat sin processmetod där han kör över sina klienter och vittnen för att koka ihop sina egna bevis. Allt för att rädda klienten och skydda sitt eget skinn. Under rubriken - "Industrifonden skyddar ekonomisk brottslighet" - redovisas ett exempel på Bagners oseriösa och rättsvidriga processföring. Läs vidare: Industrifonden skyddar ekonomisk brottslighet

Mail till Hans Bagner den 31 oktober 2019


Regeringen lever inte som den lär!
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 21 juli 2019

I ett flertal inlägg har jag redovisat hela kedjan av bevisning som visar att System 3R International-koncernen tagits över till en fejkad värdering av Stiftelsen Industrifonden och företagspirater, vilka jag namngett i flera av mina ledarartiklar nedan. Trots den övertygande bevisningen som styrker grov ekonomisk brottslighet visar Regeringen ett totalt ointresse att medverka till att rättvisa skipas. De verkar redan från början ha bestämt sig för att Börje Ramsbro ska lida största möjliga skada och bestraffning. Avbildad: Regering II Löfven
Läs vidare komplett Ledare: Regeringen lever inte som den lär


Den eviga kampen mellan demokrati och diktatur
Av Mats Lönnerblad Ledaren  - 25 juni 2018

I sina två första böcker om Roms förvandling från demokrati till diktatur: Imperium och Konspiration. Forum förlag. Översättning av Leif Janzon- överträffar författaren och journalisten Robert Harris sig själv - det mesta han tidigare skrivit. Avbildad: Mats Lönnerblad

I den tredje boken Dictator, (Arrow books) som ännu ej finns utgiven på svenska, slutför Harris sin trilogi med mästarhand som handlar om hur romarriket, så snabbt kunde förvandlas från demokrati till diktatur.

Vad trilogin handlar om är hur advokaten och konsuln Marcus Cicero försöker försvara demokratins grundvalar och lagar, medan mäktiga krigsherrar med egna maktanspråk själva önskar styra landet enväldigt, gör allt för att motarbeta Ciceros strävanden sedan han blivit konsul och senatens ordförande..

Läs komplett ledare: Den eviga kampen mellan demokrati och diktaturLegaliserad stöld i domstol
Av Mats Lönnerblad Ledaren  - 1 december 2017

Politiskt legaliserad stöld innebär att någonting som är olagligt ses som lagligt genom brott i flera led. Med legaliserad stöld i domstol menas - att käranden eller svaranden  inte har fått någon "rättvis rättegång", i enlighet med EU-rätten och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (Artikel 6). Dessa ingår sedan Sveriges inträde i EU ingår i den svenska lagstiftningen. Avbildad Mats Lönnerblad

Senast som jag har skrivit om politiskt legaliserad stöld var i en ledare för mer än 10 år sedan, den 11 juni 2007. Den gången handlade det om legaliserad stöld när svenska staten genom regeringen Carl Bildt och bankminister Bo Lundgren hjälpte till att försätta 60.000 välskötta svenska företag i konkurs, vilket resulterade i att 400.000 svenskar kastades ut i permanent arbetslöshet.

Läs vidare komplett ledare: Legaliserad stöld i domstol


Näringsdepartement avsätter 80 Mkr till Vinnova som får i uppdrag att sprida kunskap om att 80 % av ett företags marknadsvärdet omfattas av immateriella tillgångar. Vad gör genraldirektören för Vinnova? Se nedan.

Nu har vi fått nog!

"En parodi på rättegång - i statens regi"
Industrifondens ombud advokat Hans Bagner har under mer än 20 års tid ljugit, fantiserat, förfalskat, kränkt, förtalat etc. i försvaret av gärningsmännen i den s.k. "System 3R affären". Då denne advokatkårens "judas" på statens bekostnad förhindrat varje form av rättvis prövning då skall detta avslöjas och beivras. I inlägget - "En parodi på rättegång - i statens regi "- har skribenten Marie-Anne Olsson givit en bild av vad som händer i en svensk rättssal när makten talar under statens beskydd.
Läs vidare: En parodi på rättegång - i statens regi.

Avbildad: Advokat Hans Bagner MAQS Law Firm. Nu kan Du få veta allt om den globala bankkrisen.

Beställ Mats Lönnerblads 8 böcker direkt från AdLibris för 149 kronor per styck inklusive frakt och moms. Den svenska bankkrisen 1987 - 1993 är den svåraste kris som drabbat Sverige. Bankkrisen fick stora ekonomiska påföljder. Tidigare böcker försvarar bankernas och politikernas agerande under bankkrisen. Lönnerblad visar vad som faktiskt hände. Han redogör också vilka som bör ställas till ansvar för Sveriges största ekonomiska kris genom tiderna.

Bara cirka 20 år efter den "hemmagjorda" svenska bankkrisen har vi nu fått en ny global ekonomisk kris som är den värsta sedan den sedan den stora depressionen under 1930-talet. Hur kan det komma sig att ingen heller denna gång - vare sig Finansinspektionen, finansministern, riksbankschefen eller någon bankchef i Sverige - reagerade i tid ?

Banker och försäkringsbolag har redan tagit kreditförluster på 1.500 miljarder, motsvarande fyra gånger Sveriges BNP. IMF har varnat för att bankkrisen kan drabba Sverige hårdare än i andra länder på grund av bankernas stora engagemang i Baltikum och på fastighetsmarknaden.

IMF tror att slutnotan för världens storbanker kan sluta på fyra biljoner dollar.Mats Lönnerblad mot Nordea (Nordbanken)

I samband med att Nordbanken var på obestånd infriade den inte några av sina kreditlöften, vilket slutligen resulterade i att samtliga företag i Mats Lönnerblads grupp försattes i konkurs. Läs vidare komplett text Fall 2.

Sedan detta skedde har Mats Lönnerblad avsatt all sin fritid för att sprida kännedom om bank- och finanskrisen och dess orsaker och konsekvenser. Bl.a. är Mats Lönnerblad författare till böckerna:
Från Bankkris till börskris
Från folkhem till fattigstuga

lopsedel.gif (52350 byte)
   
Yttrandefrihet gäller i Sverige!

Cirka 2 månader före huvudförhandlingen i det s.k. patentmålet lämnade Håkan Nordquist sin andra  polisanmälan mot mig. Denna gång gällde det påstått brott mot datalagen. Håkan Nordquist och stjärnadvokaten Per Eric Alvsing från advokatbyrån Vinge trodde sig ha funnit en ny väg att stoppa informationen om ”System 3R-affären”. Man kan undra om det var okunnighet eller om det var ytterligare ett försök till falsk polisanmälan för att dölja de egna brotten?
Lä vidare:
44. Yttrandefrihet gäller i Sverige


Laget som vann slaget om yttrandefrihet på Internet

laget.jpg (25931 byte)Börje Ramsbro polisanmäldes för brott mot Datalagen och dömdes av såväl tingsrätten som Svea hovrätt. Högsta domstolen frikände Börje Ramsbro. Läs vidare HD domslut
Bilden från vänster: Adv. Jan Södergren, Jur.kand. Clarence Crafoord, adv. Percy Bratt och Börje Ramsbro.

I  Ramsbrodomen slog Högsta domstolen fast att personuppgiftslagens undantag för "uteslutande journalistiska ändamål" ska omfatta alla medborgare. Inte enbart yrkesverksamma journalister vid grundlagskyddade medier. Därmed ska det stå var och en fritt att på nätet "informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av betydelse för allmänheten". Likaså att publicera namn och andra personuppgifter på nätet, utan att hamna i konflikt med PUL. Det gäller även "sådana åsikter och tankar som kränker, chockerar eller stör".


Så upptäcker Du psykopaten i Din omgivning

 • Ytligt charmig i kontakten

 • Överdrivna förinställningar om egen betydelse och förmåga

 • Blir lätt uttråkad, behov av ständig omväxling och stimuleringring

 • Ljuger, manipulerar och bedraront>

 • Brister i skuldkänslor, känner ingen ånger

 • Har svårt att förutse konsekvenserna av sitt eget handlande eller struntar i det

 • Hård och okänslig, saknar empatiskt förmåga

 • Utnyttjar andra för egen vinning

 • Aggressiv

 • Orealistiska långsiktiga planer för sitt liv

 • Impulsstyrd, oansvarig, bryter överenskommelser

 • Dålig pliktkänsla

 • Bortförklarar

 • Kan överträda lagen

Läs vidare: Komplett artikel
Läs vidare: Sant & lögner i psykopatens spår
Läs vidare: Det angår oss alla (länkad)


Fallskärm - inte fängelse

Vad hela bankkrisen egentligen handlar om är att svenska företag fick sina krediter uppsagda när det var bankerna som var skyldiga att begära sig själva i konkurs. Fransmännen drabbades också av bankkrisen under samma period som Sverige (1987-1993 ). Men den stora skillnaden mellan de bägge länderna var att inte ett enda företag i Frankrike under denna period fick sina krediter orättfärdigt uppsagda.

I Sverige fick de bankmän som gjort sig skyldiga till kriminella handlingar fallskärmar. I Frankrike sitter de i fängelse!
Av Mats Lönnerblad i den diskussion han startat under SvD/Öppen debatt/Ekonomi: Dagens kris värre än Kreugerkraschen.

 

prison.jpg (15990 byte)

Informera en kollega:


Tack för besöket välkommen tillbaka!
Hemsida